Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Mangfold og internasjonalisering ved Nord universitet - arbeidsinkludering og karriereutvikling

Awarded: NOK 1.0 mill.

Dette er et samarbeidsprosjekt ved Nord universitet, mellom HR og tre fakulteter (Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU), Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) og Handelshøgskolen (HHN). Prosjektet har fokus på etnisk mangfold tilknyttet økende andel ansatte med utenlandsk bakgrunn og de utfordringer som vi identifiserte i inkludering og mangfoldsarbeid. Bl. a tyder statistikkene på langsommere karriereløp for utenlandske ansatte som henger sammen med fraværende mangfoldsperspektiv i rekruttering, personalledelse og karriereveiledning, og opplevde utenforskap av utenlandske ansatte i så vel faglig som sosial sammenheng. Dermed sikter prosjektet på bedre inkludering, både faglig og sosialt, av ansatte med utenlandsk bakgrunn og bedre tilrettelegging av deres karriereutvikling. Dette gjøres gjennom 1) økt bevissthet og kompetanse på mangfold hos institusjonens ledelse, 2) tiltakene for at utenlandske ansatt får økt faglig og sosial tilhørighet og at de fortere integreres i norske arbeidsliv og sosiale systemer, 3) å innføre mangfoldsperspektiv i karriereplanlegging og kompetanseutvikling (e.g. PhD-program og professorprogram), 4) kunnskaps- og kompetanseutvikling om etnisk mangfold i norske organisasjoner og akademia. Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker: AP1 Mangfold i organisasjonen; AP2 Mangfold i rekruttering og PhD-program; AP3 Mangfold i toppstillinger og AP4 Kunnskap om mangfold. Prosjektet skal inngå i institusjonens systematiske arbeid med likestilling, mangfold og inkludering (ref. LMI-utvalget og handlingsplanen) og arbeidet med likestilling og mangfold i forbindelse med Nord universitetets deltakelse i SEA-EU (arbeidspakke 4 “European campus life”, task 4.1 “ Promotion of equity and diversity”). Prosjektet vil også bidra til universitetets mål for kompetanseheving: flere forskere får toppkompetanse, som er i tråd med institusjonens strategi for internasjonalisering.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project