Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

SKJØNN: Sunn fornuft og moralske overveielser i akademias inkluderingspraksiser

Awarded: NOK 1.0 mill.

SKJØNN bygger på kunnskapsgrunnlaget, erfaringen og nettverkene som ble utviklet gjennom tidligere UiT Balanse-prosjekter som Prestisje (2018-2023) og IMPLISITT (2021-2023). I tråd med den nåværende utlysningen har SKJØNN som formål å utvikle innovative tiltak rettet mot kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia ved å styrke lokalt likestillingsarbeid og nasjonal og internasjonal kunnskapsutveksling. Målgruppen for prosjektet er beslutningstakere i ulike roller innenfor akademia, primært ledere og praktikere. Som en videreføring av vårt tidligere arbeid, retter SKJØNN oppmerksomheten mot å adressere strukturelle og kulturelle barrierer som hindrer inkludering og integrering av marginaliserte grupper innenfor akademia. Som en utvikling fra tidligere prosjekter, går SKJØNN dypere inn i gråsoner av inkluderingspraksiser i akademia. Gråsoner er områder der beslutninger som påvirker inkludering tas i henhold til tolkning av eksisterende og upartiske regler, men som kan føre til urettferdige resultater når skjønn ikke utøves i tråd med sunn fornuft og dypere moralske overveielser. Høyt tempo, stor arbeidsbelastning og press for effektivisering, kan føre til at skjønn blir nedprioritert i beslutningsprosesser. Basert på rent praktiske og pragmatiske grunner, kan skjønn bli skjevrettede snarveier, til tider ubevisst, som favoriserer allerede privilegerte grupper. Med tanke på dette, vil SKJØNN utvikle innovative tiltak rettet mot kjønnsbalanse, mangfold og inkludering ved å gjøre eksplisitt til beslutningstakere i akademia den avgjørende rollen som skjønn spiller i inkluderingspraksiser. SKJØNN ledes av forskningsgruppen FemPhil og er utviklet i samarbeid med Institutt for filosofi (IFF), Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKK) og UiTs ledelse. I tråd med UiTs nye handlingsplan har SKJØNN et bredere fokus på mangfold, noe som gjenspeiles i våre planlagte aktiviteter og tiltak.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources