Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

GenderAct2: Strategier i møte med motstand i likestillingsarbeidet

Awarded: NOK 1.0 mill.

GenderAct2 er et deltakelses- og tiltaksprosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB (MN-UiB), som skal bidra til målet om en strukturell og kulturell fornyelse av forskningssystemet slik at en får et velfungerende og likestilt forskningssystem generelt og for MNT-området spesielt. Det er et ledd i å bygge en kultur for likestilte muligheter for en forskerkarriere gjennom hele løpet fra student til professor eller annen toppstilling innenfor eller utenfor akademia, samt å forbedre kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger og toppforskningsledelse. Aktiviteten i prosjektet vil være spesielt rettet inn mot forskningsbasert kompetanse og strategier for å møte motstand i det kulturelle endringsarbeidet for likestilling, samt å bygge forskningsbasert kunnskap i forskningsgruppene om kjønnet organisasjonskultur og effekter av dette. Gjennom GenderAct2 vil vi gi motivasjon og støtte til handling som gir kulturendring som ikke hindres av motstand. Prosjektet vil bidra aktivt inn i samarbeid og erfaringsutveksling med øvrige deltakere i BalanseHub-nettverket og internt ved UiB. Gjennom å kombinere opplærings- og tiltaksperspektivene i prosjektet ønsker vi å utvikle en systemisk tilnærming som alle ansatte kan bruke i egen hverdag. *Tiltakspakke 1 - Motstandshåndtering gjennom ledelsesutvikling og kunnskapsbasert praksis Planlagte aktiviteter: Lederprogram og systematisk arbeid i ordinære strukturer på fakultets- og instituttnivå *Tiltakspakke 2 - Kulturfornyelse i forskermiljøene gjennom kompetanseheving hos forskningsledere Planlagte aktiviteter: Forskningslederprogram for to pilotinstitutter som får ansvar for å dele erfaringer videre for å også kunne jobbe i ordinære strukturer på fakultets- og instituttnivå *Nettverksarbeid og erfaringsdeling *Evaluering og videreføring

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources