Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

MF Balanse

Awarded: NOK 1.0 mill.

MF Balanse er et innovativt bidrag til verktøykassen for å fremme kjønnsbalanse, mangfold og integrering i norsk forskning. Ytre faktorer preger utviklingen i UH-sektoren, men med MF Balanse vil vi jobbe direkte med de faktorene vi selv kan påvirke. Prosjektets hovedaktiviteter samler veiledere og stipendiater til erfaringsutveksling om strukturelle og kulturelle hindre for et mer mangfoldig akademia; gir ledergruppe og beslutningstagere grunnleggende innføring i mangfoldsledelse; og innebærer konkret arbeid med utlysningstekster for å ruste organisasjonen for mangfoldsrekruttering. I tillegg utvikles en ny kursmodul i veilederopplæringen som gir kunnskap om kjønnsubalanse, mangfold og inkludering i akademia. Aktivitetene i prosjektet vil bidra til en organisasjonskultur hvor kjønnsbalanse, mangfold og inkludering er selvfølgelige komponenter i veiledning av unge forskere, i forberedelse av rekrutteringsprosesser og i strategisk ledelse av organisasjonen som helhet. En kartlegging av nåsituasjonen og identifisering av verktøy for analyse er viktig for å sikre målbar resultatoppnåelse i prosjektet. MF Balanse evalueres fortløpende av en gruppe bestående av to vitenskapelig ansatte, en stipendiat, en ekstern fagperson og prosjektleder. Erfaringer fra MF Balanse vil ha overføringsverdi til øvrige deler av akademia i Norge, både gjennom deling av erfaringer og resultater gjennom BalanseHub og i eksisterende sektornettverk.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project