Back to search

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Ansvarlig Radikal Innovasjon: Nettverk og læringsArena

Alternative title: Responsible Radical Innovation: Network and Learning Arena

Awarded: NOK 2.0 mill.

ARINA is a competence and learning arena for the Research Council of Norway's technology convergence portfolio. The network continues and deepens the portfolio projects' own work on responsible radical innovation. In this way, the work for transformative processes in Norwegian R&D is coordinated and supported towards accountability, transdisciplinarity, and convergence. ARINA carries forward and further develops insights and experiences from the Center for Digital Life Norway and AFINO's research school, and utilizes a large toolbox for RRI and inter- and transdisciplinarity. Specifically, ARINA works on competence building (tailored for different career levels), networking, facilitation of continuing RRI work, exchange of experiences, transformative learning, and dissemination to create ripple effects in Norwegian research and innovation and in Norwegian and European research and innovation policy.

ARINA skal bygge kompetanse, skape et nettverk og fasilitere læring om ansvarlig radikal innovasjon for Forskningsrådets teknologikonvergensportefølje. I dette arbeidet viderefører og videreutvikler vi innsikter og erfaring fra Senter for Digitalt Liv Norge og AFINOs forskerskole, og med lignende læringsarbeid sammen med Forskningsrådet gjennom to tiår. Slik vil vi koordinere og støtte arbeidet for transformative prosesser i norsk F&I, i retning av ansvarlighet, transdisiplinaritet og teknologikonvergens. ARINA skal benytte en stor verktøykasse for RRI og inter- og transdisiplinaritet. Aller viktigst er det likevel at vi skal gjøre framskritt ved å skape en åpenhjertig og ærlig læringsarena der en spade skal kunne kalles en spade, og ingen aktører skal føle seg nødt til å sette opp fasader av flinkhet og politisk korrekthet. Dette prinsippet er viktigere enn påkostede walkshops eller sofistikerte foresight-øvelser. ARINAs mål er at prosjektledere og forskere i teknologikonvergensporteføljen skal oppleve våre felles læringsaktiviteter og -prosesser som meningsfylte, viktige og interessante, med merverdi for deres eget vitenskapelige og teknologiske arbeid. Konkret skal ARINA arbeide med kompetansebygging (skreddersydd for ulike karrierenivå), nettverksorganisering, fasilitering av fortsettende RRI-arbeid, erfaringsutveksling og transformativ læring, og formidling for å skape ringvirkninger i norsk forskning og innovasjon og i norsk og europeisk forsknings- og innovasjonspolitikk. Alle aktiviteter skal utformes i dialog med aktørene i læringsarenaen for å sikre deres troverdighet og relevans. Prosjektplanen rommer fleksibilitet og mulighet til å forfølge lovende læringsøyeblikk og -prosesser, samtidig som den har en basisstruktur med små og større kurs- og opplæringselementer, ledersamlinger, nettverksmøter/konferanser og digitale strukturer og arrangementer fordelt utover prosjektets start-, drifts- og sluttfaser.

Funding scheme:

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project