Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Likestilling, inkludering og mangfold i akademisk medisin og helsefag: Nettverksprosjekt ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Awarded: NOK 0.99 mill.

Nettverksprosjektet tar sikte på å utvikle og iverksette tiltak som vil øke likestilling, mangfold og inkluderingkompetanse (LIM) på Det medisinske fakultet, UiO. Prosjektet tar et interseksjonelt perspektiv til likestillings-, inkluderings- og mangfoldsarbeid i høyere utdanning. Nettverket og tiltakene setter søkelys på hvordan sosiale kategorier som kjønn, etnisitet, religion, sosial klasse, seksuell orientering og funksjonsevne kan samvirke og påvirke personers leve- og livsvilkår og dermed arbeidsvilkår ved MED. Forskning viser at det er relativt sett få studenter med innvandrerbakgrunn som rekrutteres til vitenskapelige stillinger. Det er behov for et interseksjonelt perspektiv som tar innover seg hvordan sosioøkonomisk bakgrunn, kjønn og etnisitet virker sammen i rekruttering. Det er nødvendig å bygge et inkluderende og rettferdig arbeidsmiljø der rasisme og seksuell og etnisk diskriminering bekjempes. Prosjektet skal bestå av en rekke aktiviteter hvis resultat skal være to verktøy: mangfoldsveiviser og kurs i mangfoldsledelse samt rapport etter avsluttet prosjekt. Forventede effekt skal være økt synligghet av LIM-arbeid, økt mangfoldskompetanse blant ledelsen ved fakultetet, økt mangfoldig rekruttering og større mangfold i mellomlederstillinger og i faste vitenskapelige stillinger.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources