Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Mangfold i STEM

Awarded: NOK 0.82 mill.

Science, Technology, Engineering og Mathematics (STEM) er fagfelt som historisk har vært mannsdominert og vært oppfattet som lite opptatt av mangfold. Det henger enda igjen flere stereotyper om hvordan en person som studerer ingeniør, fysikk eller matematikk ser ut, gjerne en hvit, heteroseksuell, funksjonsfrisk cis-mann. En årsak til at STEM har vært lite fokusert på mangfold kan være at naturvitenskap sees på som noe objektivt og nøytralt, det er ikke viktig hvem som gjør arbeidet. Dette er en oppfatning prosjektet ønsker å tilbakevise, vi trenger personer med ulike bakgrunner, identiteter og livserfaringer for å se nye løsninger og lage innovativ ny teknologi. Ved å trekke frem mangfold som en ressurs til fagfeltene kan vi få rekruttert personer som ser utfordringer fra andre vinkler, og være med på å løse utfordringene vi står over når det gjelder blant annet det grønne skiftet, nye energikilder og teknologi tilpasset et diverst samfunn. Prosjektet vil øke kunnskapen om mangfold blant studenter og ansatte i STEM-fagene og utarbeide en beste praksis for hvordan dette arbeidet kan gjøres, ved å samle informasjon om mangfoldet som finnes på fakultetet i dag og hvordan vi kan bedre ivareta og øke andelen med andre bakgrunner. Dette kan være urfolk, nasjonale minoriteter, innvandrere, personer med funksjonsnedsettelser, seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Prosjektet ønsker å gjennomføre flere seminarer og workshops for å informere og diskutere utfordringene forskjellige grupper kan møte i STEM-fagene og hvordan det kan bedre tilrettelegges for at flere kan føle tilhørighet og oppfattes som en ressurs. For at vi skal kunne øke mangfoldet blant de som jobber i STEM-fagene må både de som allerede er i fagfeltene, men også de som potensielt kan tenke seg å komme til, ha kunnskap om mulighetene et økt mangfold fører til. Prosjektet vil benytte seg av rollemodeller som kan fortelle om sine bakgrunner og vise at alle har en plass i STEM.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources