Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Ledelseskompetanse som drivkraft for organisasjonsutvikling på vei mot et mangfoldig, inkluderende og likestilt akademia

Awarded: NOK 1.0 mill.

Høgskolen i Østfold har gjennom de siste årene satt kjønnsbalanse og likestilling på dagsorden, blant annet gjennom balanseprosjektet BESK – Fra «best i klassen» til systematisk arbeid for kjønnsbalanse (2021-2022) samt at det i årsrapporten for likestilling og mangfold (2022) stadfestes at høgskolen ønsker å øke innsatsen på feltet. På tross av økt oppmerksomhet på tematikken likestilling og mangfold generelt, og ved Høgskolen i Østfold spesielt, så viser årsrapport for likestilling og mangfold i 2022 at den tradisjonelle kjønnsfordelingen med overvekt av kvinner innen helse- og velferdsfag og en skjevfordeling motsatt vei innen teknologitunge fag videreføres og også er noe økt. Forklaringen på det fortsatt kjønnsdelte akademia er mangefasettert, men det har blitt fremhevet at ledelsens kompetanse når det gjelder likestilling og kjønnsbalanse representerer en avgjørende faktor for hvorvidt organisasjonen lykkes eller ikke. Prosjektet Lederkompetanse som drivkraft for organisasjonsutvikling på vei mot et mangfoldig, inkluderende og likestilt akademia vil ha som hovedmål å utvikle en læringsmodell som skal heve bevissthet, kunnskap og ferdigheter, i tillegg til å øke handlingskompetanse når det gjelder mangfold, inkludering og likestilling for ledere, forskningsledere og PhD-veiledere. Læringsmodellen vil bestå av et tredelt «kursopplegg» med ulike læringsressurser som forberedelsesmateriell, undervisning / forelesning, diskusjonsoppgaver som kan integreres i allerede eksisterende programmer og kurs. Innholdet i de tre delene vil være 1) introduksjon til det overordnede arbeidet med mangfold, inkludering og likestilling, med utgangspunkt i Likestillings- og diskrimmineringsloven, aktivitets- og redegjørelsesplikten og Handlingsplan for likestilling og mangfold. 2) vil ha fokus på mangfoldsarbeid og det å utvikle inkluderende og ikke-diskriminerende praksis og organisasjonskultur. Likestilling og «kjønnede organisasjoner» vil være tema for del 3).

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources