Back to search

FINANSMARK-Finansmarkedet

Seminar om maskinlæring og samarbeid om hvitvasking i banksektoren

Alternative title: Seminar on machine learning and collaboration on money laundering in the banking sector

Awarded: NOK 0.20 mill.

Money laundering is a severe global issue that enables profit from criminal activities. This project will organize a seminar to promote knowledge sharing and collaboration between banks in the use of machine learning to effectively combat money laundering. Increasingly, banks are adopting data-driven methods, such as machine learning, to improve detection and streamline their anti-money laundering processes. However, the effectiveness of these methods varies greatly from bank to bank, due to differences in machine learning expertise and the amount and quality of data the banks possess. The fact that banks only work with their own data can limit the potential for data-driven solutions. The seminar aims to challenge this isolated approach. The seminar will offer a unique arena where banks can share experiences and learn from each other's strategies to address challenges related to data-driven anti-money laundering. It will also facilitate an active dialogue, with contributions from both researchers and other participants. Among the speakers, we plan to invite representatives from a wide range of organizations, including banks, the Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (Økokrim), the insurance industry, a Danish collaboration project on money laundering, and FinTech companies specializing in the anti-money laundering field. The seminar is open to all, but is specifically aimed at those working with anti-money laundering in the banking sector.

Hvitvasking er et stort globalt samfunnsproblem som påvirker økonomisk stabilitet og sosial rettferdighet. Dette prosjektet vil arrangere et seminar for å fremme kunnskapsdeling og samarbeid blant banker i bruken av maskinlæring for å bekjempe hvitvasking. Flere banker har begynt å implementere datadrevne metoder som maskinlæring for å forbedre deteksjonen og effektivisere antihvitvaskingsarbeidet. Kunnskapsnivået og effektiviteten av disse metodene varierer imidlertid betydelig mellom banker. I tillegg er det vanlig at banker jobber isolert med egne data, noe som setter begrensninger for de datadrevne løsningene. Seminaret tar sikte på å utfordre denne isolerte tilnærmingen. Datadeling kan imidlertid være problematisk av både personvern og konkurransehensyn. Et viktig poeng under seminaret vil derfor være hvordan samarbeid kan organiseres på en måte som ivaretar slike hensyn, samtidig som det forbedrer effektiviteten i bekjempelsen av hvitvasking. I Norge har samarbeid og kunnskapsdeling innen antihvitvaskingsarbeid vært lite utforsket til nå, spesielt når det gjelder bruk av datadrevne metoder. Seminaret vil tilby en unik plattform hvor banker kan utveksle erfaringer og lære av hverandre om datadrevne strategier for å løse utfordringer knyttet til hvitvasking. Det vil også legges godt til rette for kommentarer og innspill fra både forskere og øvrige deltakerne. Blant talerne planlegger vi innlegg fra representanter fra diverse banker, Økokrim, forsikringssektoren, et dansk samarbeidsprosjekt om hvitvasking, og FinTech-selskaper som opererer innen antihvitvaskingsområdet. Organisering av høykvalitetsarrangement av denne typen med mange ulike aktører, krever nøye planlegging og betydelige forberedelser. Finansiell støtte fra Finansmarkedsfondet er derfor avgjørende for at seminaret skal bli en realitet. Seminaret vil være åpent for alle, men vil spesielt rette seg mot de som til daglig jobber med antihvitvasking i banksektoren.

Funding scheme:

FINANSMARK-Finansmarkedet