Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

HY4MAR - Utvikling av ny hydrogen fylleteknologi for maritim anvendelse.

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

351946

Project Period:

2024 - 2024

Organisation:

HY4MAR-prosjektet krever en kompleks teknisk utvikling basert på avansert prosessutvikling og simulering. Grunnlaget er kort som følger: Hydrogen som energibærer kan spille en viktig rolle i maritim transport og industri i Norge. Spesielt innen den maritime sektoren har nordområdene i Norge, Sverige og Finland unike mulighet til å bidra til omstillingen ved å ta i bruk hydrogen som drivstoff på skip, f.eks. hurtigbåter. Nordområdene er maritime knutepunkt for ulike båter og skip som trenger grønne løsninger. For at denne omstillingen skal lykkes, er det avgjørende at hydrogenet blir produsert uten eller med svært lave utslipp og til en konkurransedyktig kostnad som brukerne kan bære. Kunnskapsgrunnlaget for hurtig overføring av store volumer av hydrogengass til maritime anvendelser skal da utvikles. Overføring av store volumer av hydrogen mellom tanker ved høyt trykk medfører oppvarming av gassen når trykket reduseres i fyllingsprosessen, og dette gir økt sikkerhetsrisiko. Varmen kan da ikke fjernes raskt nok slik at fyllingen må skje langsommere eller den må kjøles gjennom et avansert kjølesystem. Prosjektet skal utvikle praktiske og digitale løsninger for å ivareta denne utfordringen. Fylling av hydrogengass fra mindre tanker og dermed med lavere volumer er derimot kjent teknologi. Dette kan også legge til rette for flerbruk med andre sektorer. Hydrogen har potensial til å bidra til avkarbonisering av transport og industri, og nordområdene kan skape verdier gjennom eksport av hydrogenteknologi og ren hydrogen som energibærer. I tillegg skal det utvikles alle søknadstekniske forhold som et konkurransekraftig konsortium, og alle andre beskrivelser som er nødvendige for å utvikle en kvalitetssøknad.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project