Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan ser god bruk av forskning ut i skolen?

Alternative title: What does quality use of research look like, and what factors support such use, in (Norwegian) schools

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

352002

Project Period:

2024 - 2027

Funding received from:

Location:

The challenges are lined up in the Norwegian education system - from a decline in learning outcomes, a decline in pupils' motivation, increased numbers of bullying, lower recruitment to the teaching profession and an increase in mental health issues among young people. There is broad agreement that these challenges must be solved knowledge-based - with the help of the experience of the actors inside and outside the field of education, and with the help of knowledge from research. In the last two decades, there has been a particular focus on both policy and practice in schools being based on knowledge from research. There are formal strategies for this both internationally, nationally and locally in our region. Internationally, there is some research on how such use of research takes place and should take place, but we therefore have little knowledge from the Norwegian context. And even if policy-making on school development is based on research, too many arrows point in the wrong direction in schools. Can it be imagined that we still have a way to go when knowledge from research is to inform and influence the practice of teachers and school leaders? The aim of this doctoral project is to find out what good use of research looks like in schools, and how to promote such use. The intention is that this knowledge can contribute to the development of the services for both Stavanger Municipality and the Knowledge Center for Education, so that school leaders and teachers are well equipped to work meaningfully with knowledge from research to create mastery, learning and well-being for all students.

I de siste 20 årene har det vært et sterkt nasjonalt og internasjonalt fokus på at kunnskap fra forskning skal påvirke og informere både politikkutforming og praksis i skolen. Fra forskning i de nordiske landene, vet vi allerede at kunnskap fra forskning i stor grad brukes i politikkutforming, og fra internasjonalt hold, finnes også nyere forskning som søker å forstå hvordan kunnskap fra forskning på best mulig måte kan påvirke skolenes praksis, og hvilke faktorer som må spille på lag for at dette skal skje. Men dette vet vi lite om i norsk kontekst - hvordan ser god bruk av forskning ut her? Hvilke faktorer fremmer god bruk av forskning - og hvordan kan skoleeiere og skoleledere legge til rette for det? Denne doktorgraden tar sikte på å svare på disse spørsmålene gjennom tre prosjekter: 1. En systematisk gjennomgang av forskningen på bruk av forskning i skolen 2. En kvalitativ casestudie av en skole der man har identifisert god bruk av forskning 3. Utvikling, gjennomføring og analyse av en kvantitativ spørreundersøkelse. Rammeverket for "Quality use of research evidence" (QURE) vil brukes som teoretisk analyseverktøy i prosjektet. Kjerneelementet i dette rammeverket er en gjensidig sammenheng mellom riktig forskning, og meningsfull bruk av slik forskning. For å få til dette må tre faktorer på individnivå være til stede: ferdigheter, holdninger og relasjoner. På organisasjonsnivå må god bruk av forskning drives fram gjennom godt lederskap i en kultur, og med en struktur som støtter meningsfull bruk. Dette må også foregå i et komplekst system, der mange ulike faktorer kan påvirke. I doktorgradsprosjektet vil det også være et delmål å teste og eventuelt justere dette rammeverket. Formålet med prosjektet er å kunne hjelpe skoleledere og skoleeiere å legge til rette for god bruk av forskning, gjennom en utvidet forståelse av de fremmende faktorene i rammeverket, som på sikt også vil kunne inngå i veiledninger og retningslinjer for skolenes praksis.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources