Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Religious extremism in Pakistan and its impact on Norwegian society

Alternative title: Religiøs ekstremisme i Pakistan og dens innvirkning på det norske samfunnet

Awarded: NOK 1.9 mill.

The doctoral project will focus on the consequences of increasing religious extremism in Pakistan for Norwegian-Pakistanis and Norwegian society. It will specifically examine how actors from Pakistan influence and recruit young Norwegian-Pakistanis into violent extremism, and how this affects trust in values such as freedom of speech, freedom of thought, religious freedom, and democracy. The aim is to provide better insight into migration, integration, and societal challenges, and to produce relevant knowledge for service provision in Østfold County Municipality, as well as for further research and policy development in the field. In particular, the research results will help Østfold County Municipality improve welfare services, counteract radicalization and inequalities, and develop policies and measures to prevent exclusion and social disparities. This involves collaboration with various organizations and practical application of knowledge, including preventive work against radicalization and collaboration with religious institutions.

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke hvordan økende religiøs ekstremisme i Pakistan påvirker holdninger og atferd blant norsk-pakistanere og i det norske samfunnet. Det akademiske målet er å forstå hvordan aktører fra Pakistan påvirker og rekrutterer unge norsk-pakistanere til voldelig ekstremisme, samt svekker tilliten til norske verdier og demokrati. Prosjektet skal også studere samspillet mellom pakistansk diaspora i Norge og hjemlandet når det gjelder spredning av ekstremisme og avstand fra norske verdier. Fokus er på radikalisering etter 2010, spesielt i Fredrikstad og Oslo, for å forstå årsakene og lære av dem. Målet er å bidra til bedre forståelse av migrasjon, integrering og samfunnsutfordringer, samt å gi relevant kunnskap til politikere og organisasjoner. Doktorgradsprosjektet har direkte relevans for Østfold fylkeskommunes ansvarsområde og behov, da det tar for seg lovpålagte krav om integrering, likestilling og motvirkning av diskriminering (NOU 2011:14). Forskningsresultatene vil hjelpe Østfold fylkeskommune med å forbedre velferdstjenester og motvirke radikalisering og ulikheter i fylket. Prosjektet vil bidra til å utvikle politikk og tiltak for å forebygge utenforskap og sosiale forskjeller, samt styrke innvandreres ferdigheter og muligheter for deltakelse i lokalsamfunnene og tillit til samfunnsinstitusjoner. Østfold fylkeskommune skal anvende kunnskapen fra prosjektet i forvaltning, herunder utdanning, idrett, og frivillig sektor og samarbeid med ulike organisasjoner og partnere. Praktisk anvendelse av kunnskapen inkluderer utvikling av nye programmer og tiltak, som forebyggende arbeid mot radikalisering og samarbeid med religiøse institusjoner. Evaluering av effekten av nye tjenester og kontinuerlig tilpasning er også viktige aspekter for å sikre bærekraftige endringer over tid. Til slutt, ressurser er allokert for implementeringen, og prosjektet er forankret i ledelsen for å sikre effektivt samarbeid på tvers av organisasjonen.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources