Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kommunalt risikobilde

Alternative title: Municipal Risk Picture

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

352393

Project Period:

2024 - 2027

Funding received from:

Location:

Municipal risk picture Municipalities are subject to many different requirements in the work of societal safety and emergency preparedness. The most important requirement is that the work should be comprehensive, systematic, and cross-sectoral. The development of a comprehensive risk and vulnerability analysis (ROS), which should describe a municipal risk picture, is particularly an important tool in this work and a crucial knowledge base for comprehensive risk management. The work of Oslo Municipality to develop a municipal risk picture is extensive when the municipality is assessed as an authority, as a unified organization, and as a geographical area. The municipality's organization consists of many entities, which, in addition to external entities within the municipality's geographical area and at a regional and national level, produce information and knowledge about risks and vulnerabilities relevant to the municipality. A challenge for the municipality is to create coherence and integration between the municipal risk picture and the risk pictures from other actors, which often lack a comprehensive and cross-sectoral focus. Additionally, the population's risk perception and self-preparedness capability are not part of the municipal risk picture, which can be key factors for understanding a holistic municipal risk picture. This project aims to help the municipality develop a more holistic municipal risk picture. It will explore and include various requirements and expectations, such as sustainability goals, societal functions, and insights into the population's risk perception and self-preparedness, in the revision of the municipal risk picture. The project will address methodological challenges, further develop methods, analysis models, and visualizations, and help integrate results from various analyses into a unified risk picture.

I arbeidet med å forebygge, dimensjonere beredskap og håndtere uønskede hendelser er kommunen pålagt en rekke lovmessige krav på ulike områder, som danner grunnlaget for risikostyringen. En hovedutfordring i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er at kommunene har like lovkrav, men forskjellige forutsetninger, herunder også muligheter og utfordringer til å innfri disse. Det er tydelige krav og forventninger om at helhetlig ROS skal benyttes som et strategisk virkemiddel for å oppnå oversikt over kommunen roller og ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap, og skal videre benyttes som et tverrfaglig plan- og kunnskapsgrunnlag for kommunens arbeid. En av utfordringene er at arbeidet med å utvikle en helhetlig ROS blir komplekst, spesielt for større kommuner, når intensjon bak lovkrav skal følges fullt ut. En særlig utfordring er at kravene til helhetlig ROS er beskrevet som minimumskrav som skal danne grunnlaget for helhetlig arbeid i kommunen. Men samtidig er det et paradoks at kravene samtidig peker på kommunen som en organisasjon, som et myndighetsområde og som et geografisk område. I praksis betyr dette at Oslo kommune må et godt stykke over minimumskravene for å lykkes med å utvikle et helhetlig kunnskapsgrunnlag for systematisk arbeid med risikostyring på tvers av sektorene. Kommunens helhetlig ROS (kommunalt risikobilde) fremstår i dag å være mer omfattende enn kravene. Men, samtidig er ikke kommunalt risikobilde altomfattende nok, fordi befolkningens risikopersepsjon og egenberedskapsevne ikke er koblet til kommunens eget risikobilde. Prosjektet skal her bidra med å tilføre kunnskap, utvikle og integrere befolkningsperspektivet enda mer i kommunalt risikobilde.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources