Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Prioritering og tildeling av Langtidsopphold I Sykehjem: En studie av kommunal forvaltningspraksis (PLIS)

Alternative title: Prioritization and Allocation of Long-Term Care in Nursing Homes: A Study of Municipal Administrative Practices

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Number:

352551

Project Period:

2024 - 2028

Funding received from:

Prioritization and Allocation of Long-Term care in Nursing Homes: A Study of Municipal Administrative Practices. Demographic projections indicate significant growth in the oldest age groups, leading to an expected increase in the need for health and care services in an aging population. At the same time, institution-based services are considered highly resource-intensive and are intended only for persons who, for various reasons, can no longer live at home. Nationally, the average length of stay in nursing homes is decreasing, although variations exist among municipalities. In Tromsø municipality, residents have a longer duration of stay in nursing homes compared to those in similar municipalities. In this PhD project, we will explore case management and prioritizations in applications for long-term care in nursing homes within Tromsø municipality and two other urban municipalities. Through focus groups with case managers the study will provide insights into the case managers' scope of action, the complexity of decision-making processes, and factors that may influence the allocation of long-term care in nursing homes. Moreover, the project will examine decisions on applications for long-term care in nursing homes, with special attention to the case managers' reasoning for either granting or denying the service. The project will generate knowledge that can contribute to more transparent and predictable case management and decision-making processes, thereby also contributing to fair prioritization and distribution of scarce resources. Results from the study will be communicated and discussed continuously in relevant municipal forums so that the knowledge can be integrated early into the municipality's ongoing quality and development work. The study results will contribute to the development of systems for prioritization and decision support in allocation processes.

Forskning om prioritering og tildeling av tjenester, som langtidsopphold i sykehjem, kan gi kommuner ny og viktig kunnskap om kommunenes forvaltningspraksis. Prosjektet skal besvare følgende forskningsspørsmål som skal munne ut i tre vitenskapelige artikler publisert i internasjonale open access tidsskrift og inngå i kandidatens Ph.D.-avhandling: 1. Hvordan erfarer og beskriver saksbehandlere sitt handlingsrom i saksbehandlingsprosesser? Hvordan kommer bruk av veiledere, retningslinjer, kriterier og skjønn til uttrykk i saksbehandlernes beskrivelser av prioriterings- og tildelingsprosesser? 2. Hvilke forhold (kontekstuelle, individuelle, relasjonelle) vektlegges i prioriteringer og vedtak om tildeling, og vedtak om avslag på søknad om langtidsopphold i sykehjem? 3. Hva kjennetegner vedtak om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Tromsø kommune og to bykommuner med kortere botid i sykehjem? Prosjektets design inkluderer fokusgrupper med saksbehandlere og dokumentanalyser av vedtak på søknad om langtidsopphold i sykehjem i Tromsø kommune og to andre bykommuner. En analysestrategi som kombinerer tematisk analyse med diskursanalyse vil være hensiktsmessig for begge datamaterialene. Det vil bli etablert en referansegruppe bestående av representanter for brukere, pårørende og ansatte i kommunen. Prosjektet vil generere kunnskap som kan bidra til mer transparente og forutsigbare saksbehandlings- og beslutningsprosesser, og vil dermed også bidra til rettferdig prioritering og fordeling av knappe ressurser. Resultater fra studien vil formidles og diskuteres fortløpende i relevante kommunale fora slik at kunnskapen tidlig kan inngå i kommunens kvalitets- og utviklingsarbeid. Studiens resultater vil bidra til utvikling av virksomhetens systemer for prioritering og beslutningsstøtte i tildelingsprosesser.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources