Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan kan god tilpasset opplæring og universelle tiltak fremme skolenærvær hos sårbare grupper i grunnskolen.

Alternative title: Preventing school absenteeism in vulnarable groups through adapted education at a universal preventive level

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

352559

Project Period:

2024 - 2028

Funding received from:

Location:

This PhD project originates from Sunnfjord Municipality's own work on absenteeism in primary schools. It represents a new approach that explores vulnerability factors not typically addressed at a universal preventive level. The main goal is a more inclusive and effective framework for preventing and managing absenteeism in primary schools. The project aims to ensure a deeper understanding of absenteeism in primary schools, as well as to explore a new model for innovative problem-solving. User voice and genuine involvement from stakeholders are central to this work. This is ensured through a long-term active participatory process where the specific needs of vulnerable groups are addressed and explored to develop more targeted preventive strategies to meet these pupils at a universal level. The project's sub-goals are to 1) investigate causes and underlying factors contributing to absenteeism, 2) uncover connections between absenteeism and other relevant factors, and how these factors are addressed in practice, and 3) identify specific pupil groups more prone to absenteeism. The PhD project will further shed light on the various categories within vulnerable pupil groups regarding adjustments and streamlining of existing services to prevent absenteeism more precisely through a) innovative primary preventive measures based on causes and relevant factors, b) innovative secondary preventive measures based on the connection between identified factors, and c) support measures. The project will provide increased insight, common terminology, and understanding, as well as an innovative model for preventing school absenteeism that can be used in schools as well as local, regional and national policies. It creates a stronger connection between research, practice, and societal needs, and a more sustainable approach to promoting participation and well-being in schools.

Prosjektet vil undersøke hvordan god tilpasset opplæring og universelle tiltak kan fremme skolenærvær hos sårbare grupper via en innovativ tilnærming der man gjennom brukermedvirkning skaper et mer effektivt og inkluderende rammeverk for håndtering av skolefraværsproblematikk. Videre vil økt samhandlingskomptanse på tvers av fagområdene utdanning og helse være en del av formålet. Skolefravær er en økende utfordring i skolen og et krevende felt da de det gjelder ikke er en homogen gruppe. Det kan være faktorer som tangere flere fagområder og instanser. Den brede tverrfaglige tilnærmingen vil samtidig være en sentral FoU-utfordring. Mer kunnskap om sårbare grupper, risikofaktorer, organisatoriske faktorer i skolehverdagen som kan medvirke negativt/positivt, tverrsektoriell koordinert innsats og medvirkning vil trolig være viktige kvaliteter i arbeidet med dette problemområdet. Gjennom Vestland Fylkeskommune og “Program for folkehelse” har Sunnfjord Kommune startet opp et fireårig prosjekt og PhD-prosjektet vil være nært knyttet til dette. Doktorgradsprosjektet vil gi kommunen mulighet til å gå i dybden på ulike årsaksforklaringer, sammensetninger av og mulige systempropper knyttet til erfaringene kommunen gjør seg. PhD-prosjektet vil bruke mixed methods, da både kvalitative og kvantitative metoder vil gi mer helhetlig forståelse. Empiri fra kommunens eget prosjekt vil benyttes som grunnlag for videre datainnsamling, da man jobber ut fra en tanke om at barnet og pårørende er nøkkelen til hvordan oppfølging bør se ut, og hvordan legge til rette for reell medvirkning fra barnet og foresatte. Også data fra elevundersøkelse, Ung Data og kommunale oppvekstprofiler vil benyttes. Planlagte artikler vil omhandle antatte sammenhenger mellom fravær og elevens behov for tilpasninger. De vil publiseres i anerkjente norske og internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, slik at funnene blir tilgjengelige for et bredere faglig publikum.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project