Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

EDUCATE: KI og underveisvurdering i skolen i lys av LK20

Alternative title: EDUCATE: AI and formative assessment in school in light of LK20

Awarded: NOK 2.1 mill.

This doctoral thesis will explore teachers’ attitudes towards and use of artificial intelligence (AI) in their teaching, as well as formative assessment in schools in light of LK20, the current curriculum. AI is a technology that has a significant potential to enhance students’ learning processes, but also to weaken them. Hence, both the opportunities and challenges that AI brings demand new assessment practices. Formative assessment is essentially about how teachers help their students to demonstrate competence as well as provide feedback on the competence shown throughout, and not just at the end of, the learning process. The project’s first article will explore how teachers approach, use, teach, and potentially assess students’ use of AI in their teaching. This is a new field of study with limited existing research. The second article will investigate whether there has been a change in teachers’ assessment practices following the introduction of LK20, which provided new guidelines for assessment in the different subjects. The project’s third article will examine students’ experiences with formative assessment under LK06 and LK20. The project will draw implications for future practice in the three areas mentioned above. The research project is part of EDUCATE, a school research project at the University of Oslo with a longitudinal research design (2015-2024). This design will enable systematic and comparative studies across schools over time – and curricula. The project’s primary method is video observation (observed perspective), in addition to student questionnaires, teacher logs, and teacher interviews (self-reported perspective). It involves a mixed methods design where qualitative and quantitative methods are integrated. This research design will provide valuable insights into teaching and assessment practices in various subjects, both in lower and upper secondary schools.

Hovedmålet med doktorgradsprosjektet er altså å utvikle kunnskap om innføringen av Fagfornyelsen, knyttet til underveisvurdering. Første delen av prosjektet handler om undervisning i og vurdering av bruk av KI, mens resten av prosjektet fokuserer mer generelt på underveisvurdering. Prosjektet sammenlikner underveisvurderingen gjennomført i et utvalg under Kunnskapsløftet (K06) og Fagfornyelsen (LK20), både hvordan den gjennomføres og elevenes erfaringer med underveisvurderingen. Prosjektet er knyttet til forskningsprosjektene LISE (Linking Instruction and Student Experiences ) og EDUCATE – Evaluering av Fagfornyelsen i fag, ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet undersøker undervisnings- og vurderingspraksiser, samt elevers erfaringer med underveisvurdering, gjennom et mixed method design. Utvalget består av ulike klasser og trinn på ungdomsskoler og videregående skoler. I Artikkel 1 og 2 er det kun videoobservasjon som blir anvendt som metode, mens jeg i Artikkel 3 kombinerer videoobservasjon med spørreskjema. Videodata og spørreskjemaene er samlet inn fra samme klasser, i ulike skoleår. De første spørreskjemaene ble samlet inn under K06, mens de siste ble samlet inn under LK20. Skjemaene var helt identiske. Målet er å gjennomføre systematiske og komparative klasseromsstudier. Forskningsdesignet vil kunne gi kunnskap om implementeringen av Fagfornyelsen, når det angår underveisvurdering.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources