Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Significance and meaning of area-based effort for children and youth in vulnerable situations

Alternative title: Virkning og betydning av områderettet innsats for utsatte barn og unge

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

352630

Project Period:

2024 - 2028

Funding received from:

What is the significance of an area-based initiative for young people who, for different reasons, find themselves in vulnerable situations? How can they be involved in these kind of initiatives, and convey their perspectives and thoughts? How can artistic and cultural activities contribute to a wider insight to young peoples lives? These are the main questions for this study. The main purpose of the study is to give an insight to the significance of an area-based initiative for young people, and how public services can use this insight in developing their services. In addition to this, another goal is to examine the importance of art and culture in social work, and how artistic expressions can give an increased insight to young people's lives. The study also try to examine if access to artistic and cultural activities can contribute to increased quality of life and social inclusion The project consists of three partial studies. The primary objective of the initiative phase is to get an overview of area-based initiatives, both local, national (and international). The second part will focus on collaboration and interaction with young people who are involved in these area-based initiatives. Participation and observation will be an important part of this part of the project. The third part will have an individual focus, and examine how the area-based initiative affects both the individual and their surroundings.

Med dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan barn og unge i sårbare situasjoner kan få muligheten til å uttrykke seg, og formidle sine perspektiver, innspill og erfaringer. Med barn og unge i sårbare situasjoner menes barn og unge som av ulike årsaker står i fare for å oppleve utenforskap. Dette kan være på bakgrunn av sosioøkonomiske forskjeller, språk, psykisk helse, læringsmiljøutfordringer, lærevansker m.m. Prosjektet har som mål å undersøke hvordan tilgang både til arenaer for å uttrykke seg, og tilgang til mangfoldige uttrykksformer, kan fungere som et forebyggende tiltak mot utenforskap, og bidra til bedre og mer treffsikre innsatser for barn, unge og deres familier. Studien søker å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan utsatte barn og unge kan involveres og være deltaktige, samtidig som det skapes en arena for å uttrykke seg og formidle sine egne perspektiver. For å finne nye innganger til å skape en slik arena, vil kunst- og kulturaktiviteter være et sentral virkemiddel i prosjektet. Forskningsprosjektet knyttes opp mot områdesatsningen på Lademoen i Trondheim. Lademoen er en sammensatt bydel i kommunen, med store sosioøkonomiske utfordringer. Det er også en stor andel barn og unge i bydelen, og i følge kommunen egne prognoser er det et av få områder i Trondheim kommune med vekst i barnetall. Trondheim kommune har vedtatt to store kommunale investeringsprosjekter knyttet opp mot området de neste årene. Det ene er rehabilitering av Voldsminde barnehage og nærmiljøsenter, det andre er etablering av ny ungdomsskole for skolekretsen. Begge disse kommunale instansene vil få stor betydning for barn, unge og familier i nærmiljøet. Kunnskapen som innhentes i forskningsprosjektet skal brukes til å forme framtidige tjenester, og vil kunne være et viktig bidrag inn i områderettet innsats.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources