Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kartlegging av bærekraftsutfordringer hos helsetjenestene i Tromsø kommune

Awarded: NOK 0.15 mill.

Vi ønsker å bidra til å løse bærekraftsutfordringene i Helse Nord igjennom aktivitetene i dette forprosjektet og et videre hovedprosjekt. I dette forprosjektet vil vi kartlegge utfordringer i den helsetjenesten i Tromsø kommune, og samle inn deres forslag til løsninger. Disse forslagene, samt våre egne, vil vi vurdere nytteverdien av sammen med aktører med spisskompetanse på de digitale systemene til helsetjenestene. Utfordringene vi er mest intereressert i går på tverrs av institusjoner, hvor det er vanskelig å koordinere en løsning mellom de involverte partene. Utfordringen bør også helst være aktuell andre steder. Ofte har institusjonene selv gode forslag til løsninger, men de mangler kapasitet og kompetanse til å følge opp disse forslagene. Dette nevnes blant annet som noe Helse Nord sliter med i utkastet til deres høringsnotat "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord". Både utfordringene og løsningene vi kartlegger vil bli vurdert i samarbeid med relevante e-helseaktører som Helse Nord IKT og DIPS, for å sikre at løsningene kan brukes og komme helsetjenestene til nytte. I kontrast til de nevnte utfordringene, byr utviklingen innen maskinlæring på nye løsningstyper i form av kunstig intelligens. Denne typen løsninger er krevende å utvikle og tilpasse. I SINTEF Nord har vi bred erfaring med KI-baserte løsninger til et bredt spekter av anvendelsesområder, og vi ønsker å stille denne erfaringen og kompetansen til disposisjon for å løse bærekraftsutfordringene i Helse Nord. Når det er sagt, så går vi inn i denne kartleggingen uten sterke meninger om utformingen og teknologien som inngår i en senere løsning, og KI-baserte løsninger vil vurderes opp mot enklere løsninger og alternativer.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune