Back to search

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Helse i byer - Hva sier forskningen og hvordan kan vi bruke den til å bedre folks helse?

Awarded: NOK 25,000

Project Number:

353699

Project Period:

2024 - 2024

Organisation:

Location:

Byer spiller en avgjørende rolle i å oppnå bærekraftsmålene, da de fungerer som kraftsentre for økonomisk aktivitet, innovasjon og befolkningsvekst. Samtidig står byer også overfor noen av de største utfordringene knyttet til klimaendringer, forurensning og naturtap. Arrangementet det søkes om støtte til, vil belyse utfordringer byene står overfor, samt diskutere mulige løsninger som ivaretar et overordnet hensyn til befolkningens fysiske og mentale helse. CIENS består av syv partnere: CICERO, NILU, NIVA, NINA, Meteorologisk institutt, NIBR/OsloMet, og Universitetet i Oslo. Alle partnerne vil gi bidrag under dette arrangementet. Dessuten vil eksterne aktører fra myndigheter og næringsliv bli invitert som aktive deltakere, med presentasjoner og/eller som paneldeltakere. Arrangementet vil bli strømmet og vil være tilgjengelig i opptak på CIENS' hjemmesider. Arrangementet vil være en kombinasjon av korte presentasjoner av forskningsresultater og prosjekter, og en dialog mellom inviterte eksterne deltakere og forskere. Det vil også legges til rette for en paneldebatt der vi inviterer relevante beslutningstakere.

Funding scheme:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project