0 prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Inconsistencies in grading, is co-grading the answer?

Å sikre høy kvalitet i karaktersettingen er en viktig del av høyere utdanning. For å sikre høy grad av tillit til systemet må studenter, beslutningstakere og fremtidige arbeidsgivere være trygge på at karakterene i tilstrekkelig grad reflekterer studentenes kvalifikasjoner og kompetansenivå. Vari...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utvikling av språk- og fagkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen

Tidligere forskning har pekt på utilstrekkelige norskspråklige ferdigheter som ett av flere hindre for sysselsetting av innvandrergrupper. Formell kompetanse, for eksempel i form av fagbrev, har vist seg å gi mer varig tilknytning til arbeidslivet og bedre integrering. Dette doktorgradsprosjekt...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Learning Conversations as Assessment in the subject English

Prosjektet utforsker hvordan lærere bruker fagsamtaler som vurdering av norske ungdomsskoleelevers kompetanse i engelsk. Hovedmålet med prosjektet er å bidra med økt kunnskap om fagsamtaler som en dynamisk vurderingsmetode i kartlegging av engelskkunnskaper. Med fagsamtaler forstås utvidede elevs...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Innlandet

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Norwegian Research School for Early Childhood Education (NORCHILD)

Som et svar på utfordringen med å forbedre kvalitet og skape kontinuerlig faglig utvikling i barnehagesektoren, tilbyr NORBARN et opplæringsprogram på ph. d. nivå i verdensklasse innen tidlig barndoms- og utdanningsforskning. NORBARN øker dermed kvaliteten på både doktorgradsutdanninger, på barne...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nasjonalt nettverk for lærerstipendiater finansiert av Offentlig sektor-ph.d-ordningen (heretter NATPRONET)

NATPRONET er et innovativt forskningssamfunn med formål om å understøtte faglighet, tilhørighet og identitet for lærerstipendiater tatt opp gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen (OFFPHD), og understøtte deres rolle i radikal endring og innovasjon i utdanningssektor. NATPRONET sikrer bærekraft ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Educating for the unforseen

Alle typer hendelser vil ha noe uforutsett i seg. Det kan få konsekvenser for deg og meg, de som håndterer slike hendelser og for samfunnet generelt (eks. pandemier, terror, økonomiske kriser og naturkatastrofer). Vårt hovedspørsmål er derfor: Hvordan kan vi forberede oss best mulig for det uforu...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan hjelpe studenter til å lykkes med å lære

Dette prosjektet ser på hvordan man kan bruke mekanismer og intervensjoner i digitale læringsplattformer for å øke studenters læring og bedre studentenes lærevaner i høyere utdanning. Prosjektet ventes å gi kunnskap som kan brukes til å forbedre digitale læreplattformer samt tradisjonelle og digi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Non-formal faith education, the public school, and religious minorities in Norway

FAITHED-prosjektet studerer barn og unge med bakgrunn i religiøse minoriteter i Norge og deres forhold til religionsundervisning i eget trossamfunn og i offentlig skole. Hva karakteriserer trosopplæringen i disse trossamfunnene? Hvordan forstår og forhandler barna og de unge selv forholdet mellom...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Professional Education and simulation-based training

Profesjonsutdanninger har et behov for å koble teori og praksis gjennom aktiv studentinvolvering. Bruk av simulering er lovende for å få til dette. De siste års teknologiske fremskritt har betydelig utvidet mulighetene til å trene i et realistisk og risikofritt miljø før man trer inn på arbeidsp...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Distance Education in Knowledge Training

Om læringssystem, selvorganisert læring og ungdom utenfor arbeid og utdanning Dette forskningsprosjektet er basert på fundamentene i Kunnskapstrening IT AS, der læringsfilosofi er i sentrum og hvor teorien om transaksjonell avstand, utviklet av Michael G. Moore (professor emeritus ved Pennsylv...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen.

LUSY tar utgangspunkt i Lærerutdanning 2025s hensikt om å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og samarbeid mellom universitet og skoler. Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet (YLU), Viken fylkeskommune, Oslo kommune og to videregående skoler, Strømmen og Kuben, har inngått et samar...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

European Education Technology Testbeds

There is an urgent need to boost digital competences in Europe and to improve the uptake of technologies in education. The European Commission adopted in January 2018 a Digital Education Action Plan which includes 11 initiatives to support technology-use and digital competence development in educ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen

FILIORUM er tekniske arrangører av denne konferansen, og har blant annet ansvar for planlegging, konferanselokaler, markedsføring av konferansen, call for abstracts, påmeldingssystemer, og gjennomføring av konferansedager. BARNkunne samarbeider om faglig innhold, som program og vurdering av abstr...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fra ide til kunnskapsbasert organisasjonslæring i Tromsøskolen?

edere har et særskilt ansvar. Tromsø kommune ønsker å finne løsninger. Høsten 2019 starter arbeidet med implementering av en ny plan med målsetting om å fremme elevenes utvikling i et inkluderende fellesskap. Helhetlig plan for tilpasset opplæring og spesialundervisning er utviklet i samarbeid me...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Veilederteam - riktig lederstøtte for å sikre skoleutvikling? Utprøving av lokalt veilederteam rettet mot skoleledelsen på utvalgte skoler.

Studier viser at det å utvikle skoler som lærende organisasjoner skaper bedre læringsresultater for elevene. Erfaringene i Tromsøskolen er at noen skoler lykkes, mens andre strever med å utvikle skolens undervisning og læring. Spørsmålet både skoleeier og skolelederne stiller, er hvordan skoleeie...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

New tools and systems for holistic documentation, analysis and learning in vocational training

I fag- og yrkesopplæringen legges det stadig større vekt på praksisnær opplæring både i skoler og bedrifter. I skolene gjennom praktiske oppgaver som likner de som gjennomføres i bedriftene og gjennom bruk av simulert virkelighet (AR/VR) samt nettressurser fra bedrifter og bransjer. Store deler a...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing competence requirements in public services: consequences of digitization in general and highly specialized work

Digitalisering er en viktig endringskraft i dagens arbeidsliv. Mer intensiv bruk av teknologi endrer blant annet hvordan vi får tilgang til informasjon og koordinerer arbeidet, hvordan vi samarbeider med klienter eller brukere, og grunnlaget for å utøve profesjonelt skjønn. Disse endringene beskr...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rødøyprosjektet II - 2019 -2022: Use of distance education in small schools for quality education

Innovasjonsarbeidet for Rødøy 2 er konsentrert om å utvikle en variert og tilpasset undervisning, med stor grad av elevmedvirkning og elevaktivitet. Elevene er spurt om deres opplevelse av faglig tilrettelegging og muligheter til å følge faget gjennom tilgjengelig teknologi. Analysen viser at fle...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Trauma and adult learning. Re(gu)lation - refugees experiences with helpful strategies for emotional regulation, learning and well-being

I denne studien ønsker vi å utdype vår forståelse av hvordan voksne flyktninger opplever at potensielt traumatiserende hendelser påvirker læring og trivsel, og hvordan barrierer som hindrer læring og trivsel kan overvinnes. Vi ønsker å få mer kunnskap om flyktningenes opplevelse av eventuelle...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Aktiv skole 2016-19. Utvikling, validering og implementering av fysisk aktivitet som pedagogisk metode i grunnskolen.

For lite fysisk aktivitet blant barn og unge er et verdensomspennende problem, og de senere år har vi fått grundig dokumentert at også norske barn og unge i stor grad er rammet av det moderne samfunnets helsesvekkende livsstil. I tråd med FNs bærekrafts mål anbefaler norske helsemyndigheter at ba...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Conference on "Standard-setting: International state of research and practices in the Nordic countries"

The conference will be organized by Sigrid Blömeke, Director of the Centre for Educational Measurement, Faculty of Education, University of Oslo (CEMO), Norway, and Jan-Eric Gustafsson, Professor at the University of Gothenburg, Sweden. Main audiences of the conference are - policy makers at all ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

He, Min, statsstipendiat fra Kina 2009/10

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Güz, Merih tyrkisk statsstip 2005/06

...

Tildelt: kr 71 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Utvikling av en Internett basert sveiseteknisk konsulenttjeneste innenfor industri og opplæring.

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

LAP - Læring og kunnskapsbygging på arbeidsplassen

Visma Services Norge AS og Statoil Detaljhandel med støtte av HSH og forskningspartnerne NR, SINTEF og InterMedia vil gjennom dette prosjektet drive FoU for å styrke sine aktiviteter innen læring og kunnskapsbygging. Visma Services Norge har sin virksomhe t innen tjenesteyting, og Statoil Detaljh...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland