0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

#Care4YoungTeeth<3

Prosjektet #Care4YoungTeeth<3 skal bidra til å forbedre alle ungdommers tannhelse, uavhengig av sosial, geografisk eller økonomisk bakgrunn. Barn og unges tannhelse har blitt mye bedre i løpet av de siste 30 årene. Likevel har en god del av norske 18-åringer hatt hull i tennene eller andre tann- ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt AI4CSM Automotive Intelligence for Connected Shared Mobility

AI4CSM prosjektet utvikler avanserte elektroniske komponenter, systemer og arkitekturer for fremtidige elektriske tilkoblede autonome og felles/delte kjøretøyer (ECAS-Electric Connected Autonomous and shared). Prosjektet bidrar til digitalisering innenfor bilsektoren ved å støtte nye mobile trend...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Inclusive Hearing Care for School Children in Tanzania

Vår visjon er å bidra til inkluderende utdanning og deltakelse for barn med hørselsnedsettelser, i Tanzania og Etiopia. Dette bygger opp under FNs bærekraftsmål nr. 3, 4, 10, 17 og 1, og WHO sier klart at for å redusere fattigdom så må vi inkludere personer med funksjonsnedsettelser. Vi ønsker å ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

MoleculAr harvesTing with electroporation, microfluidics and nanoparticles for dIagnoSticS and thErapy of heterogeneous solid tumours

En stor utfordring innen kreftbehandling er at kreftsvulster ofte består av områder med svært ulike egenskaper. De ulike områdene reagerer ulikt på samme behandling. Diagnose og valg av behandlingsregime er ofte basert på resultater fra biopsiprøver - små vevsprøver som tas fra kreftsvulsten. Hvi...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Digital Twins for Wind Energy

The most ambitious scenario defined by the European Commission suggests 450 GW offshore wind capacity in Europe by 2050 . Meeting this potential represents a huge market opportunity to grow Norway's wind power industry. To be successful, however, cost-competitive solutions must be developed. DTfo...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Grønn Digital UAV-basert Ekspresstjeneste

Med utfordrende geografi, infrastruktur og klima har Norge behov for nye løsninger for miljøvennlige tidskritiske vareleveranser innenfor flere sektorer. Forprosjektet skal spisse en satsing hvor hub-til-hub dronetransport av tidskritisk mindre gods skal erstatte tradisjonelle og mer forurensende...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smart Journey Mining: Towards successful digitalisation of services

Den digitale transformasjonen av samfunnet har ført til fundamentale endringer i hvordan tjenester leveres og oppleves av mennesker. Digitaliseringen har som mål å øke effektiviteten og forenkle arbeidsoppgavene våre. Samtidig opplever vi ofte at digitale tjenester ikke fungerer som forventet, el...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norsk bidrag til utarbeidelse av SESAR 3 arbeidsprogram

Luftfart er viktig for Norge. Det ser en blant annet ved å se på reisestatistikk, spesielt i forhold til folketall. Vi er forholdsvis få innbyggere men bor spredt og har utfordringer i forhold til klima, topografi og geografi som sentraleuropeiske land ikke har. Luftfarten i Europa er fragmentert...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Raksha: 5G Security for Critical Communications

Innføringen av 5G i mobilnettarkitekturen representerer et paradigmeskifte som krever nye tilnærminger for å håndtere sikkerhetstrusler. Softwariseringen av nettverksfunksjoner, krav til å kunne støtte mindre sikre eldre nettverk samt bruken av websentriske protokoller gjør at 5G får en forstørr...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt ArchitectECA2030, Trustable architectures with acceptable residual risk for the electric, connected and automated cars

Visjonen til prosjektet ArchitectECA2030 er å etablere et harmonisert pan-europeisk rammeverk som muliggjør validering av elektroniske komponenter og systemer (EKS) for elektriske, tilkoblede og automatiserte (ECA-Electric, Connected and Automated) kjøretøy for å forbedre pålitelighet, robusthet,...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverksarbeid for utvikling av SMB-er

NA

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geilo Winter Schools 2021-2025

Vinterskolen på Geilo har siden 2001 årlig tiltrukket seg rundt 50 studenter og unge forskere innen eVitenskap for en ukes lang skole. Målet er å tilrettelegge at unge forskere kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier innen eVitenskap, og samtidig samarbeide og utveksle ideer og erfarin...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Posisjonering inn mot Horizon Europe sine foreslåtte partnerskap for Integrert ATM og Clean Aviation

Norge er på mange måter avhengig av luftfart, og fly er ofte det eneste reelle transportmiddelet både for næringsliv og private reiser i et langstrakt land. Økende lufttrafikk og klimakrise krever likevel kraftige effektiviseringstiltak og reduksjon i klimaavtrykket. I det nye forskningsprogramm...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

HydrogenEnergi fra Raggovidda: MarkedsEtablering og -Sikring

Hermes-prosjektets utførelse ble sterkt preget av Covid-19-pandemien i 2020 og 2021. Mye av prosjektet skulle handle om møter og verksteder som ikke kunne lenger holdes av helsemessige grunner; arbeidet måtte raskt omstilles til aktiviteter forenlige med hjemmekontor. En viktig del av arbeidet v...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

THEORETICAL ADVANCES OF CYBER RESILIENCE – PRACTICE, GOVERNANCE AND CULTURE OF DIGITALIZATION

Prosjektets vil styrke samfunnets evne til å bygge cyber-sikkerhet og redusere digital sårbarhet gjennom konsepter fra fagfeltet "resilience". Resilience som begrep er sentralt for bl.a. EUs policyer og strategier innen cyber-sikkerhet. Fagfeltet er sammensatt med mange røtter, med fokus på egens...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Navigation System Integrity Assurance for Safety-Critical Autonomous Operations

Utvikling av autonome systemer på tvers av sikkerhetskritiske applikasjoner som for eksempel autonom operasjon av selvkjørende biler, overflatefartøyer (f.eks. ubemannede passasjerferger) og luftfartøy (f.eks. flyvende drosjer og luftambulanser), øker etterspørselen etter navigasjonssystemer med ...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Greater Oslo Area Train Optimization

Jernbanen er det mest miljøvennlige transportmiddelet vi har, spesielt i tettbygde strøk. Økende urbanisering fører til stadig større press på regionale transportsystemer - i Norge som i utlandet. Nylig har vi sett fallende punktlighet for togene rundt Stor-Oslo. Det er svært vanskelig og kostbar...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Health risks and health effects of firefighter work: Exposures, diseases and preventive measures

Eksponering til varme omgivelser i kombinasjon med høy arbeidsintensitet utsetter brannkonstabler for betydelig termisk stress. Under brannslokking er det også påvist eksponering av flere kreftfremkallende stoffer, både ved direkte eksponering via hud og luftveier, men også via bekledning og anne...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

20TH ANNUAL WORKSHOP ON METAHEURISTIC in Oslo

The Optimization Group, at the Department of Mathematics and Cybernetics in SINTEF Digital, has been selected to host the 20th EU/ME annual meeting. EU/ME is the largest working group on metaheuristics (i.e., a range of algorithmic techniques widely used to solve optimization problems) in the res...

Tildelt: kr 17 633

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL Artificial Intelligence for Digitising Industry

Industrien er en av grunnpilarene i både europeisk og norsk økonomi, og en økning i automatiseringen av industrielle prosesser og produktiviteten kan gi betydelige økonomiske fordeler. Den nye generasjonen muliggjørende teknologier basert på kunstig intelligens (AI), industriell IoT (IIoT), digit...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TAPI: Towards autonomy in process industries - Combining data-driven and model-based methods for estimation and control

Målet med TAPI (Towards Autonomy in Process Industries) er å øke nivået av autonomi i norsk landbasert prosessindustri. Industripartnerene (Hydro, Elkem, Borregaard og Yara) produserer henholdsvis aluminium, silisium, cellulose og gjødsel. For å sikre effektiv og trygg produksjon må disse prosess...

Tildelt: kr 21,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk referansenettverk for digital sikkerhet

Digital sikkerhet er et brokete område som er spredt over ulike tematiske arbeidsprogrammer, først og fremst H2020 Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) og Societal Challenges, men også innen Digital Europe Programme (DEP), Connecting Europe Facility (CEF), European Defence Fu...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Risikoforebygging og tiltak for bedre arbeidsmiljø er viktige faktorer for å bedre kvaliteten, forhold og produktivitet på arbeidsplassen. Den pågående digitaliseringen innen petroleumsbransjen forventes å gi enorme muligheter for nye, fleksible, kostnadseffektive og interaktive prosesser samtidi...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Helsetjenesteforskningskonferansen 2019

Helsetjenesteforskningskonferansen 2019 er berammet til 12.-13.3. 2019, og vil være i Trondheim. Dette vil bli den tredje gangen at denne konferansen arrangeres. Helsetjenesteforskningsmiljøet ved SINTEF, avdeling Helse er stedlig hovedarrangør. Den første Helsetjenesteforskningskonferansen (20...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

2019 International Workshop on Secure Software Engineering in DevOps and Agile Development

The SoS-Agile project will organise a workshop on Software Security in DevOps and Agile Development (SecSE 2019) as part of the Cyber Security conference, and we would like to implement several measures to increase industry participation in our workshop and the other Cyber Science events: 1. Invi...

Tildelt: kr 50 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Improved efficiency for solid-state Neutron DETectors (INDet)

Utviklingen innen kjernefysikk og økt bevissthet rundt effekten av strålingseksponering på mennesker, har ført til behov for nye metoder og instrumentering innen strålingssensorfeltet. Bruk av avanserte strålingssensorer er svært viktig for samfunnet, og har en rekke bruksområder i medisin, og er...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-Physical Security for Safety-Critical Aviation Operations

Bruk av globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) og bakkebaserte GNSS støttesystemer (GBAS) gir økt kapasitet, effektivitet og sikkerhet i sivil luftfart. Men GNSS mottakere, som er nøkkelkomponenter i både luft- og bakkesegmentet av GBAS, er sårbare for ulike typer cyberangrep. Dette kan være...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL- prosjekt AFarCloud, Aggregate farming in the cloud

Europeisk landbruk står overfor mange økonomiske utfordringer når det gjelder produktivitet og kostnadseffektivitet samt økt mangel på arbeidskraft, delvis på grunn av avfolkning av landsbygda. Videre er pålitelig gjenkjenning, nøyaktig identifisering og riktig kvantifisering av patogener og andr...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Hyperloop seminar for industrien, offentlige organisasjoner, universiteter og institutter

Dette prosjektet er del av en større satsing hvor vi ønsker å etablere Hyperloop som transportform i Norge og Norden. Denne delen av prosjektet går ut på å holde ett seminar i Oslo 11 september om Hyperloop. Dette gjøres for å sikre at Norge blir med på kappløpet som har startet. Dette er en oppf...

Tildelt: kr 27 662

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nanoparticle-2D hybrid structures for smart environmental sensing

Ren luft er nødvendig for mennesket. Dårlig luftkvalitet hadde ansvaret for over 4.2 millioner dødsfall I 2016. Som følge av dette er det et stort behov for veldig følsomme gassensorer, som kan bli integrert i et målesystem som kan detektere om luftforurensingen overstiger gitte grenseverdier. I ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage