0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Preventing opioid relapse and - overdose following discharge from detoxification or imprisonment - a multi-centre RCT

Avhengighet av heroin og andre opioider er en tung belastning for pasienten selv, for pårørende, og for samfunnet. Idag består anbefalt behandling av daglig dose med forskrevne opioider som metadon eller buprenorfin (subutex, suboxone), med førstevalg buprenorfin-nalokson (suboxone) som har laves...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Gold catalysis and new chiral NHC compounds.

Gold catalysis of organic reactions has become a rapidly expanding field in recent years after being neglected by organic chemists for a long time. Gold catalysts react in very selective ways and may give access to highly complex molecules. The present p roject describes the continued investigat...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Russian climate policy: Domestic dynamics and international ramifications

Russia is a key player in the international climate regime: the fourth largest emitter in the world and a leading energy exporter as well as a traditional veto player in climate talks and holder of environmentally questionable surplus emission permits. Ho wever, the marginality of climate policy ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Response of pelagic food webs to warmer, acidified oceans

I dette prosjektet skal vi utføre en kombinasjon av laboratorieforsøk og større skala økosystemtilnærminger for å teste hypoteser som at CO2-indusert forsuring, ved oppvarming, vil resultere i en forskyvning av autotrofe planktonsamfunn som favoriserer mindre flagellaten-arter heller enn store ki...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Ecological dynamics by wild ungulate grazing

Vårt prosjekt, EcoDynDeer, har ønska å bidra til å auke kunnskapen om hjorten si økologiske rolle i skogøkosystemet. Vi forventa at hjortebeitinga skulle gi færre plantearter i furuskogen, spesielt ved mykje hjort. Det interessante, som vi fann ut på Svanøy på kysten av Sogn og Fjordane, var at ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2018

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: SAR Monitoring of the Brazilian Amazon and Central African Rainforests - a PhD project to support EU FP7 ReCover

Målet med dette prosjektet er å forbedre overvåkningen av tropisk skog for å redusere avskoging og skogdegradasjon og støtte REDD initiativet (Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation) ved å utvikle automatiske metoder for å kartlegge skogen og skogs endring med avbildende radar...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Fundamental understanding of catalyst nanoparticles by atomic scale chemical imaging

Fundamental study down to the atomic level is crucial for improving our understanding of catalysts and enhancing our ability for their rational design. The present project deals with exploring advanced TEM techniques such as aberration corrected microscop y and environmental TEM for imaging of co...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Migration to Norway -Flows and Regulations

Hva betyr innvandringspolitikken for ankomsten av asylsøkere og innvandrere til Norge og andre europeiske land? I dette prosjektet ser vi på sammenhengen mellom politikk og tilstrømming i fire delstudier. I den første delen jobber økonomer og sosiologer med å se på politikkutvikling og asylanko...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Sjukdomsovervåkning, sjukdomskontroll og helsearbeid hos bier

Resultatene etter kartleggingen av virus og varroamidd i norske bigårder viser at den mest brukte bekjempelsesstrategien mot varroa er effektiv i å holde antall midd under skadeterskelen. Bare en svært liten andel av bikubene har så mye varroa at vi kan forvente negative effekter på bienes helse...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Tailoring Intervention Instruments to Promote Emission Reduction in Norway: Applying the Self-Regulation Model of Behavioural Change

Prosjektet bygger på antakelsen at atferdsomstilling forutsetter at man går gjennom forskjellige steg/faser. Hovedhypotesen for prosjektet var at hvis vi tilpasser informasjon til handlingsfasen en person er i, så er faseprogresjon mye bedre enn hvis vi gir folk informasjon som enten ikke passer ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Genome-based analysis of biogenic/phytoplankton influence on the global sulphur cycle.

Svovel-aerosoler generert fra mikroorganismer kan fungere som kondensasjonskjerner for vanndamp og bidra til skydannelse over hav. Dette prosjektet har hatt som mål å undersøke hvordan to økologisk viktige svovelforbindelser, dimetylsufoniopropionat (DMSP) og dimetylsulfid (DMS), blir produsert a...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Multisensory precision agriculture - improving yields and reducing environmental impact

Vi er i stand til å skille mellom vannstress og nitrogenstatus i hveteplanter (arbeidspakke (AP) 1, del 1) ved å kombinere temperaturmålinger (termalkamera) og spektrale målinger (radiometer). Bruk av termalkamera er krevende, og vi har brukt en del ressurser på å utvikle metodikk og kalibrerings...

Tildelt: kr 20,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Discovery and characterization of new bioactive compounds through genome-based bioprospecting of marine bacteria

A large library of marine actinobacteria (ca 9.000 strains) isolated from sediments, sponges and neuston layer in the Trondheim fjord (Norway) has been assembled. Earlier partial characterization of the library revealed its significant potential for disco very of novel natural products with anti-...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

ROGNKJEKS SOM BIOLOGISK AVLUSINGSMETODE FOR OPPDRETTSLAKS OG TORSK I NORD-NORGE

Se vedlagt framdriftsrapport

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Improved yield in the production of formaldehyde by silver catalyst development

Formaldehyde lages av metanol og luft som reagerer over en katalysator av rent sølv. Ett av målene med SILCAT-prosjektet var å forske frem en ny og bedre katalysator, slik at en større del av metanolen blir til formaldehyde. Med dagens prosess ender ca. 10% som CO2. Selv små forbedringer i yttel...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Article 345 TFEU - an exemption from competition rules? State aid related aspects of competition between public and private undertakings

The central for the thesis Article 345 of the Treaty on the Functioning of EU establishes the principle of neutrality as regards system of property ownership, which gives the Member States right to run a mixed economy by owing and running enterprises. The roles of the State and private entrepren...

Tildelt: kr 61 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

European integration studies at the Freie Universität Berlin

See the enclosed project description/letter of motivation.

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Europeanization of Norwegian and German Agriculture

Dear members of the program-committee. I hereby announce my sincere interest and intention to apply for the E.ON Ruhrgas scholarship. I regard this to be an excellent opportunity for me to make my return to Germany, a country whose culture, people, values and academic level I admire the most. ...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Norwegian and German national security policy towards new international security threats in the 21st century.

My project and thesis will include international security issues and how national security policy are formed in Norway and Germany in order to meet the challenges in the 21st century. Furthermore, I would like to study the implications for relations betwe en Germany and Norway, two very close NAT...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Preserving Wealth Over Time? The Challenge of Time Consistency to the Norwegian Government Pension Fund Global and Implications for Climate

In response to the growing wealth generated by off-shore exploitation of gas and oil, the Norwegian government provided for the foundation of one of the world's largest sovereign wealth funds and Europe's largest equity owner. The basic task of the inter national part of the fund, invested solel...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

MetaBiopOR - Bioprospecting of oil reservoir metagenomes for novel thermostable biocatalysts of industrial relevance

-

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Patentrettens oppfinnelsesbegrep

Patenter meddeles bare for oppfinnelser. I kravet til oppfinnelse ligger det en artsmessig avgrensning, i den forstand at bare visse typer av frembringelser kan patenteres. Oppfinnelsesbegrepet er ikke definert i patentloven, men på bakgrunn av tradisjon og praksis er det likevel lagt til grunn ...

Tildelt: kr 61 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

AquaSolve: Nanobead vaccine delivery platform for aquaculture

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Microstructured Reactors for Compact Conversion of Natural Gas to Liquid Fuels

Dette forskerprosjektet har omhandlet framstilling av flytende drivstoff fra naturgass i såkalte mikrostrukturerte reaktorer. Fordi Norge kommer til å ha en sentral posisjon som gassprodusent og eksportør i framtida, og spesielt fordi en stor andel av naturgassressursene ligger i Arktis, er det v...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Pure Silicon production using Natural gas

Norge er et land med høy kompetanse innen materialteknologi og metallurgi, og det nyeste feltet er produksjon av solcelle silisium. Råvarer er det desverre lite av, og de fleste råvarene importeres, bearbeides i Norge og selges så til utlandet. En nasjonal råvare til metallproduksjon som forløpig...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Exploring Legal Conditions and Framework for Marine-based Bioprospecting and Innovation

Marin bioprospektering innebærer å lete etter og samle inn gener, biomolekyler og organismer fra det marine miljø. Dette kan være bakterier, alger og dyr som lever på havbunnen eller i vannsøylen og som har tilpasset seg de ekstreme forhold som finnes der. Det er store forventinger til at marin b...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Viken

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Catalyst and process optimization for petrochemical applications of stereoselective olefin metathesis

Olefinmetatese er en kjemisk reaksjon som omorganiserer bindingene mellom to umettede molekyler, kalt olefiner eller alkener, og produserer to nye olefinmolekyler. Selv om disse endringene i bindingene kan fremstå som triviell ved første øyekast, er olefinmetatese en svært viktig reaksjon, ikke m...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

Development of an ID-tag with Wi-Fi and ultrasound for accurate indoor positioning E!6234

The goal of the project is to develop the most cost efficient RTLS ID-tag for high accuracy indoor positioning. In fact on a global scale only Sonitor Technologies patented USID ultrasound technology can offer a cost effective solution for positioning at bay level. At the other scale of resoluti...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Chinese-Norwegian joint symposium on soil and environmental research and sustainable agriculture

Internationalization is one of the main strategic priorities in Bioforsk. China is one of the countries Bioforsk has invested great efforts and considerable progress has been made in recent years. Our contacts go to organizations both at central level (C AAS- Chinese Academy of Agricultural Scie...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Incremental Perception Personalised Travel Coach

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Innlandet