0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Årskonferanse Norsk Antropologisk Forenings Årsmøte 2015

Temaet for konferansen i 2015 vil være 'Kulturelle logikker i samtiden og antropologisk kunnskapsdannelse'. Stadig flere sosiale fenomener gjøres om til entiteter; virkelighetsforhøyet og tydelig avgrenset som målbare og sammenlignbare størrelser. Tallfesting av alle fenomener kan knyttes til o...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Flerfaglig nettverk for forskere med interesse for internasjonale komparative studier på IMER feltet

Programplan for VAM 2013-2018 identifiserer flere av sentrale mål deriblant at VAM programmet skal stimulere til flere komparative studier på internasjonalt og nordisk nivå og utvikle nye perspektiver, både når det gjelder tverr- og flerfaglighet, teoretisk rammeverk og empiriske metoder. Flere f...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

From a Curse to a Blessing? Transparency and Accountability in Managing High-Value Natural Resource Revenues

Naturressurser, som olje, edelstener og mineraler, er en kilde til store inntekter som ofte uten garantier gir grobunn til klientifisering, nepotisme, og korrupsjon. Siden 1990-tallet har derfor det internasjonale samfunnet forsøkt å forbedre forvaltningen av naturressursinntekter ved å fremme åp...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Geografi i skolen og skolen i geografien: Møte mellom geografiforsker og geografilærer.

Forskningsformidling ut over forskningsmiljøene er en prioritert satsing i norsk forskningspolitikk (jf. St.meld. nr. 18 (2012-2013) Lange linjer, kunnskap gir muligheter), noe også lærernes muligheter for faglig påfyll er (jf. Regjeringen Solbergs Sundvo lden-plattform). Den planlagte konferanse...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language Use and Development in the Matematics Classroom.

LaUDiM er et intervensjonsprosjekt hvor hovedmålet er å få større kunnskap om læringsmiljøets betydning for utvikling av de yngste elevenes matematiske tenkning og forståelse, og evnen til å uttrykke seg muntlig og skriftlig, alene og i samspill med andre. Dette innebærer også å kunne diskutere m...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate change and natural hazards: the geography of community resilience in Norway

De siste årene har ekstremvær og naturskader rammet mange norske lokalsamfunn hardt. Klimaendringer vil kunne føre til mer ekstremvær og omfattende skader, og samfunnets evne til å takle slike ekstreme hendelser vil bli stadig viktigere. Community resilience beskriver et lokalsamfunn sin evne til...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Visual art as a tool to trigger behavioural change in the public - exploring the psychological mechanisms behind

Mange kunstnere har tatt opp klimaforandring i sin i praksis de siste årene. Med en kunstbasert tilnærming prøver de å kommunisere temaet fra et nytt perspektiv. CLIMART prosjektet analyserte effektene av kunst som er relatert til klimaforandring med psykologiske metoder. I prosjektet samarbeidet...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Hydrological and speleological investigations on Austre Brøggerbreen, RiS ID 6570

Speleological mapping (winter) and dGPS mapping and dye tracing (summer) to investigate differences in morphology and velocity of a supraglacial and englacial drainage system. The data will be compared with previous mappings and dye tracings to see how th e channels have evolved the last decade.

Tildelt: kr 60 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The next disaster. Collaboration, risk communication and action capacity in Norway after the 22.07 terror

Forskningsprosjektet NEXUS har studert endringer og læringsprosesser som har funnet sted i etterkant av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Funnene er et resultat av intervjuer med 50 offentlig ansatte i ulike etater og på ulik forvaltningsnivå, alle med en rolle innenfor norsk sa...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Oxytocin, Social Support, and Life-History Strategies among Norwegians

...

Tildelt: kr 84 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Development of a Research-based Teacher Education closely linked til Practice.

Among the more recent trends in European teacher education is the strive to develop a research-based professional education for teachers, closely linked to the field of practice. Various attempts have been made by several teacher education institutions ac ross Europe, among them NTNU, to eliminat...

Tildelt: kr 58 984

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

TOWARDS AN INTEGRATED TAILORED FOOD POLICY: Consumer-level mitigation using a hybrid analysis of meat choice and behavioural change

Prosjektoversikt: Oktober 2016 - september 2017 Et viktig mål i kjøttforbruksprosjektet SANCOOP er å fremme likestilling mellom kjønnene, både innen akademia og i samfunnet generelt. De sør-afrikanske studentene deltok i et utvekslingsprogram i Norge i 2015 for å styrke sine kunnskaper innen m...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ESS R7 Health Module: Equality in the Access to Health Care

Dette prosjektet undersøkte hvorvidt og i hvilken grad tilgangen til helsetjenester er lik for alle i Norge og resten av Europa. Lik tilgang til helsetjenester uavhengig av sosial bakgrunn (og justert for behov) er et gjeldende prinsipp i europeiske velferdsstater og kan være nøkkelen til å forst...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Applying Ricoeurian concepts of recognition in classroom interaction research - Rada Jancic -Serbia

Abstract: Motivation for this project originated in the understanding that in order for children to develop as dignified human beings, schools should be places of capability development. Both institutions, Faculty of Education in Bielefeld (Germany) and D epartment of Education at NTNU, although ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

How L1-instruction at school impacts immigrant students' language use pattern, self development and social integration - Nanine Lilla - Ger

The planned research project aims at investigating the impact of L1-instruction at school on immigrant students' patterns of L1 and L2 language use, self development and integration in friendship networks in Norway. In studies on immigrant students in Ge rmany we could already show (a) that a co...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Usability assessment of a web based tool for visualizing integrated vulnerability to natural disasters in Norway - Izabela Golebiowska - Pol

The effects of climate change will bring about changes locally. Global warming is anticipated to result in more extreme weather events, such as storms, floods and landslides. Because of that, local authorities need to increase their ability to assess the possible impacts of weather-related hazar...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The European burden of disease of psychosocial stress and physical risk factors at work

Sosial ulikhet i helse er et betydelig folkehelseproblem. Når vi skal forsøke å forstå, forklare, og finne redskaper for å kunne redusere slike forskjeller i helse har det vært pekt på vitkgheten av yrkesrelaterte faktorer, som særlig omfatter psykososiale (som høye krav og begrenset autonomi etc...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Processes associated with mental health outcomes for sexual minority youth in Norway

...

Tildelt: kr 56 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

The impact of the crack trade in the everyday lives of marginalised youth in urban Brazil

Crack kokain-markedets innvirkning på hverdagslivet hos marginalisert ungdom i urbane Brasil. Dette forskningsprosjektet undersøker innvirkningen av crack kokain-markedet blant marginalisert ungdom (12 til 25 år) i fattige nabolag i Salvador, Brasil. Målet med prosjektet er å øke vår forståel...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Investment under uncertainty : EU renewable energy and climate policies beyond 2020

The prospects for EU renewable energy and climate policies beyond 2020 are uncertain. Investors and policy makers in Norway and abroad need knowledge on how to make decisions under this uncertainty. Firms' decisions under uncertainty can be formulated as a real option problem in which the option ...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Deltagelse på Arctic Frontiers: Emerging Leaders

From http://www.arcticfrontiers.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=282&Itemid=485&lang=en: In an effort to further strengthening communication and networking between emerging leaders and established Arctic stakeholders, Emergin g Leaders is aimed at young scientists an...

Tildelt: kr 26 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Participation in the Arctic Frontiers' Emerging Leaders Program (2013)

Summary taken from the Arctic Frontiers website: http://www.arcticfrontiers.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=282&Itemid=485& "In an effort to further strengthening communication and networking between emerging leaders and es tablished Arctic stakeholders, Emerging L...

Tildelt: kr 26 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

International portfolio allocation

Trying to explain the current turmoil in the international financial markets many academics and economic commentators have emphasized that there exists imbalances in the global economy. These imbalances are present in trade with real goods between countri es and also in the financial markets. Nor...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Resilience of marginal grasslands and biodiversity management

Marginale beiteområder i Europas fjellstrøk har på grunn av naturgitte forhold og lang tids påvirkning fra jordbruk og husdyrhold utviklet et verdifullt biologisk mangfold. I lys av både samfunnsmessige og klimatiske endringer framover så vet vi ikke nok om hvor sårbare disse områdene faktisk er....

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

The Hot Lava Edge of Cultural Flows: Global Social Inequality and the Anthropology of Uncertainty, Contingency and Future Orientation

"The Hot Lava Edge of Cultural Flows: Global Social Inequality and the Anthropology of Uncertainty, Contingency and Future Orientation" ble koordinert av Institutt for sosialantropologi, NTNU, med active deltakere fra CMI, Universitetet i Tromsø, Universitetet I Oslo, og University of Wisconsin-M...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Cultural Logic of Facts and Figures: Objectification, Measurement and Standardization as social processes.

Deltagerne har arbeidet med alle prosjektets aspekter: objekt-dannelse, kvantifisering, måling og standardisering. Dette er prosesser som karakteriserer vår tid i særlig grad, det omfatter alle samfunnssektorer og er med på å forme våre identiteter og måt er å tenke på. Bidragene viser hvordan må...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interorganisational Complexity and Risk of Major Accidents

Prosjektet «interorganisational complexity and risk of major accidents» har som formål å utvikle ny kunnskap om hvordan selskapskompleksitet påvirker sikkerhet i petroleumsindustrien. Frem til nå har det vært lite forskning på sikkerhetsimplikasjonene av selskapskompleksitet. Det overordnede måle...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Norwegian Network on Geographies of Mobilities

Målet med nettverket er å samle geografer på tvers av fagets underdisipliner for å diskutere og videreutvikle disiplinen gjennom mobilitet. I prosjektperioden fra 1.januar til 1. oktober 2013 konstituerte vi nettverket og styret. Vi har per 30 juni 2016 30 medlemmer fra en rekke institusjoner i ...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Carbon Leakage in Energy Resource and Goods Markets: A Partial Equilibrium Modeling Approach

The current numerical research regarding energy markets and climate change can be divided into two broad streams: large-scale aggregated energy systems models (top-down) and sector- or fuel-specific sector models (bottom-up). The energy systems models ar e often applied to model the impact of gl...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

SOCIOLOGICAL THEORY AND PRACTICE REVISITED

I stedet for å svare på hva teori er eller bør være er vi opptatt av av prinsipielle spørsmål og eksempel som bidrar til å vise hvordan teori og begrep kan brukes på en fruktbar og kreativ måte i sosiologi og samfunnsvitenskap. Prosjektet har har både samlet forskere med svært ulik bakgrunn og ti...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage