0 antall prosjekter

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Assisted MoBiLity for the Elderly

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Innlandet

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Multicolour Real-Time Field Effect Transistor THz VISION system

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Innlandet

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

EAS AquaNor Forum 2011

Aqua Nor Forum 2011 er det andre seminaret i den serien Aqua Nor Forum som arrangeres hvert fjerde år i forbindelse med Aqua Nor. Årets Aqua Nor Forum arrangeres av European Aquaculture Society i samarbeid med Nor-Fishing Foundation, SINTEF og CREATE, og vil danne et forum hvor forskning, indust...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Aesthetics for mobility and cognitive training of the elderly

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Viken

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

E.On Ruhrgas programme - Spring 2011

I recently finished my first semester of my Masters degree in Political Science at the University of Oslo. At the current time I am studying German in Berlin, and as the spring/summer semester starts in April, I am planning to attend courses in Political Science at the Potsdam University, partic...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!6027 Offshore Cultivation of Seaweed

WP1: Site Selection ACHIEVEMENTS: Three concession application were submitted to the Norwegian Directorate of Fisheries on 30 August 2013. It was applied for (1) Sea license in Frøya 33 ha (2) Sea license in Frøya 32 ha and (3) Hatchery license in Trondh eim. A formal comment has been sent to Frø...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Modulær autonom servicefarkost

Bastech har rettigheter til videreutvikling av MASU konseptfartøyet som ble utviklet av Statoil i forbin-delse med vedlikehold av undervanns produksjonsløsninger for olje- og gassfelt i Nordsjøen. MARINTEK har tidligere vært involvert på forskjellige utvi klingsstadier for konseptfartøyet for å s...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NORDCORP. Prison-based drug treatment in the Nordic countries. Conrol and rehabilitation in welfare state institutions.

This project investigates the everyday eating practices of our four Nordic populations. How do people in Denmark, Finland, Norway and Sweden organise their daily eating? The aim is to understand modern living in more depth and to find out whether eating today is highly individualised largely ne...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Ukjent Fylke

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Kommersialisering av resultater fra tidligere og pågående nanomatprosjekt. Pilotproduksjon av grafénderivat

Det japanske kjemiselskapet Nano-Chemical Corporation (NNC) ønsker å oppskalere fremstillingen av en av våre grafénbaserte nanopartikler. Basert på gode resultater oppnådd med en prøve NNC mottok fra oss i desember, ønsker de så raskt som mulig å komme i gang med pilotproduksjon, slik at de dels...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Fruktbarhet i hesteavlen: Kartlegging av sædkvalitet og rutiner ved forsendelse av fersk sæd hos kaldblodstraver i Norge

Prosjektet vil kartlegge betydningen av hingstens fruktbarhet for føllproduksjonen ved å se på sammenhengen mellom sædkvalitet og fruktbarhet hos norsk/svensk kaldblodstraverhingst. Variasjon i fruktbarhet varierer mellom individer og mellom blodslinjer, og effekten av hingstens alder, hoppa og ...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Etablering av EERA Joint Program for Energilagring

SET planen uttrykker en målsetting for Europa om 20 % reduksjon av CO2 utslipp, 20 % andel av energiforbruket fra fornybare kilder, samt 20% reduksjon av energiforbruket innen 2020. Videre uttrykkes en ambisjon om å redusere CO2 utslipp med 60-80 % innen 2050. Gode energilagringsløsninger spi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NORDCORP. Food in Nordic everyday life: A comparative survey of change and stability in eating patterns.

This project investigates the everyday eating practices of our four Nordic populations. How do people in Denmark, Finland, Norway and Sweden organise their daily eating? The aim is to understand modern living in more depth and to find out whether eating t oday is highly individualised largely neg...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

A semester at Ludwig-Maximilians-Universität München

Dear members of the program-committee. I hereby announce my sincere interest and intention to apply for the E.ON Ruhrgas scholarship. The reason I particularly chose to study in Münich is first and foremost related to the fact that the university there h ave a good reputation in the academic com...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Application to the E.ON personal mobility grant

I have always interested in the society around me, both politically and economical. That's why I three years ago decided to study Economics at the university of Oslo while at the same time been active in the political sphere of Norway. I'd like to go to Germany and Ludwig-Maximilians-Universi...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Acoustic discrimination between biological objects and gas bubbles in the sea

Alle nødvendige studiepoeng ved universitetet har blitt samlet inn og godkjent (for akademiske klasser, konferanse- oppmøte, formidling osv.). Doktorgradsavhandlingen (synthesis med fire vitenskapelige artikler) har blitt sendt og er akseptert for evaluering av universitetet. To av fire vitenskap...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

GLOBHELS-Global helse

Conference: Incorporating Equity and Non-Health Outcomes in Health Priorities

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

EMIDA ERA-NET Development of a novel subunitvaccine against Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis that does not interfere with bov

Dette populærvitenskapelige sammendraget gjelder arbeid gjort ved Veterinærinstituttet i perioden 30.09.2013-30.04.2014. Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle en ny subenhetsvaksine mot paratuberkulose som ikke skal forstyrre diagnostiseringen av h verken paratuberkulose eller bovin tuberk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2-IEA: Deltagelse i IEA Annex 56 for markedsgjennombrudd for rehabilitering av bygninger til nullutslippsbygg - forprosjekt

Det er en målsetning for samfunn og myndigheter at energibruken knyttet til bygninger skal reduseres. Et viktig verktøy for å realisere dette er energieffektiv rehabilitering av eksisterende bygninger. Innen forskningsprogrammet Zero Emission Buildings ut vikles løsninger for nybygging og rehabil...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Raising the efficiency of drilling processes

The offshore drilling industry faces significant uncertainty over its lifecycle regarding the future use context, legal context and technology when drilling systems are conceptualized and offered to customers. Wear and tear and deliveries of deficient or malfunctioning systems are further potenti...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Agder

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

KUnstige BArnestemmer

Barn uten eller med mangelfull stemme må i dag bruke en kunstig voksenstemme i sin kommunikasjon med andre. På denne bakgrunn gjennomførte MediaLT i 2010 forprosjektet Barnestemme (prosjektnr: 201975), der målsetningen var å undersøke hva som skal til for å utvikle en norsk, syntetisk barnestemm...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Utvikling av Rana Grubers malm for videreforedling med Naturgass

Undersøkelsene av oppredningsmetoder som kan gjøre det mulig for Rana Gruber å produsere masovnpellets, er ferdige. Det er foreslått et nytt flytskjema for eksisterende oppredningsverk. Basert på prosjektresultatene har Rana Gruber kjøpt to nye høyintensitetsseparatorer som er installert og tatt ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Nordland - Nordlánnda

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

AAL - MYLIFE: Multimedia technology for independence and participation for people with dementia

The primary objective of the MYLIFE-project is to support self-serviced participation and quality of life in home environments of elderly persons with cognitive disabilities by transforming freely available internet-based services into an integrated, acce ssible and easy-to-use package on touch-s...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norsk-Russisk nettverksbygging innen fornybar energi forskning

Både Norge og Russland har et stort uutnyttet potensial for fornybar energi. Mens Norge de siste årene i større grad har fått øynene opp for fornybarforskning, er denne forskningssektoren beskjeden i nabolandet Russland. Likevel finnes det et svært godt g runnlag for å utvikle russisk forskning p...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CRISP - Centre for Research-based Innovation in Sustainable Fish Capture and Processing Technology

Introduksjon Hovedmålsetningen til CRISP er å øke verdiskapingen i marin sektor og forbedre forvaltningen av våre marine ressurser gjennom utvikling av mer ansvarlig og selektiv fangstteknologi. CRISP fokuserer på to segmenter av fiskeflåten: trål og snurpenot. CRISP tar for seg en rekke nasjona...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Vestland

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Design and synthesis of chiral aminophosphonates: from biomimetic catalysis to phosphapeptides

-

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fundamental understanding of electrocoalescence in heavy crude oils

Elektrokoalesens (EC) brukes for å forbedre olje-vann-separasjon ved prosessering av råolje. Elektriske felt kan bidra til at små vanndråper slår seg sammen til større dråper som felles ut raskere fra råoljen. Dette vil gi redusert oppholdstid i separatortanker. EC kan enten bli anvendt under sti...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT)

Fra begynnelsen i 2011 var visjonen til SAMCoT å være et ledende internasjonalt senter for utvikling av robust teknologi som trengs av industrien som opererer i Arktis. På denne måten har SAMCoTs mål vært å utføre forskning som skal hjelpe industrien i den miljøvennlige utviklingen av Arktis, hvo...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Partial migration of red deer and tick distribution at the altitudinal colonization border (TickDeer)

Det overordnete målet for prosjektet «TickDeer» er å forstå betydningen av hjortens trekk for flått og omvendt i områder nær den høydemessige begrensningen i utbredelse. (WP1) Omfattende data på flåttens fordeling (>15000) i landskapet har dannet basis for PhD graden til Lars Qviller (levert, dis...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND - Terrestrial biodiversity through time - novel methods and their applications

Målet med prosjektet er å videreutvikle metoder for bedre å kunne estimere terrestrisk biodiversitet gjennom tid. Det har vært viktig innenfor prosjektet å utvikle og bruke nye numeriske metoder samtidig som vi også vurdere om disse gir et bedre resultat enn tradisjonelle metoder (se Felde et al ...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Ash dieback in Norway - causes, impact and control

Askeskuddsjuke forårsakes av Hymenoscyphus fraxineus (tidligere kalt H. pseudoalbidus), en invaderende art fra nordøst Asia. Sjukdommen er i stadig spredning i Norge og er nå etablert i store deler av askas utbredelsesområde i Norge, fra svenskegrensen og opp til Romsdal. Sjukdommen er nå godt et...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Viken