0 prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Ocean Oasis Women TechEU

PES support is requested to prepare and submit an application to the Women TechEU call before the application deadline November 10.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115520/COD15 Remote SO2 detection and monitoring system in real-time for maritime applications

Stadig økende maritime aktivitet er med på å øke utslippene av SO2 med stor negative effekt på helse og miljø. 1. januar 2020 innførte International Maritime Organization (IMO) en øvre grense for svovelinnhold i drivstoff for skip på 0,50%. Dagens metoder for å fange opp ulovlig bruk av tung olje...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Agder

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Development and testing of novel cement designs for enhanced CCS well integrity

CEMENTEGRITY-prosjektet forsøker å utvikle og teste materialer, som gir bedre tetting av brønnhull som er utsatt for CO2 lagret i underjordiske reservoarer. Slike materialer bør 1) forhindre at det dannes lekkasjer; 2) være selvreparerende dersom det likevel oppstår lekkasjer; 3) ha et mindre mil...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

TRYKKFORVALTNING OG MASKINLÆRING I VANNDISTRIBUSJONSNETTET

Maskinlæring (ML) og big data-analyse kan bidra til å redusere lekkasjer i vanndistribusjonsnettet, ved hjelp av f.eks. trykkoptimalisering. Prosjektet skal utrede hvordan ML kan anvendes for å effektivisere og optimalisere drift innen vanndistribusjon, i offentlig sektor. Hovedutfordringen for ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Sustainable Electrochemical Reduction of contaminants of emerging concern and Pathogens in WWTP effluent for Irrigation of Crops

Prosjektet SERPIC vil utvikle en løsning for å reagere på risikoen for forurensninger av nye miljøgifter og antimikrobiell resistens (AMR) i utslipp av avløpsrenseanlegg med fokus på gjenbruk av gjenvunnet vann til vanningsformål. Prosjektet tar sikte på å utvikle teknologi, basert på en multiple...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Protecting aquatic ecosystem and human health from micropollutants

Den økende bruken av farmasøytiske produkter og personlig pleieprodukter (PPCP) forurenser i økende grad våre vannressurser. De slippes ut til innsjøene og elvene sammen med utslipp fra avløpsrenseanlegg. Siden renseanlegg for tiden ikke er i stand til å fjerne PPCP-er, havner de senere i drikkev...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Algae4Benefit

- Utviling og skrivelse av arbeidspakken "Closing the circle" rettet mot circulær økonomi. diskusjon med partnere litteratursøk sjekk videre partnere planlegging og diskusjon av budsjett knytting av arbeidspakken til alle andre arbeidspakker og prosjektets huvedmål direkt samarbeid med koordinatorn

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetablering Horizon Europe - Mapro2

I prosjektutviklingen har Triad AS i samarbeid med NORCE etablert et konsept som passer utlysningen og hentet inn partnere til prosjektet. Prosjektet har videre fokus på fordeling av arbeid mellom partnerne, utarbeiding av WP struktur og søknadsskriving. Aktivitetene for Triad AS kan oppsummeres ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Green Traceability Across Environments for Persistent Pollutants to Deploy Sustainable Technological Solutions (STSs) and Ensure Food Safety

The project GREEN TRACK develops Sustainable Technological Solutions for the remediation of contaminated sites affected by mobile persistent chemicals: metals and metalloids, PFAS, organics. We will consider sites with contaminated soil and/or water posing hazards for environment and human health...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ACC - a new approach to sustainable salmon aquaculture based on a preventive solution to sea lice (PES EIC A. Horizon Europe)

As per the stage-1 proposal abstract, Blue Lice is addressing a significant commercial, societal and environmental opportunity: The global population will reach 9.7bn by 2050, which will strain food supplies and increase food protein demand by 50%. Aquaculture is critical to meet this challenge ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

WaveUP bølgekraftverk - Søknadsarbeid for å vinne kontrakt til Fase 1 i EuropeWave programmet

EuropeWave er et FoU-program for bølgeenergiteknologi som går over tre faser fra 2021 til 2025. I Fase 1, som det søkes på her, kan utviklere søke om støtte via en åpen utlystning. I de påfølgende fasene blir de mest lovende prosjektene valgt ut for å fortsette inn i neste fase, Fase 2. Den siste...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Reduzer - Greenhouse Gas Reductions in Construction

Reduzer AS utvikler en skybasert webapplikasjon for beregning av klimagassutslipp av bygninger, områder, og infrastruktur. Programvaren har som mål å kommersialisere offentlig finansiert forskning fra NTNU, som adresserer mangler ved dagens løsninger, og kan benyttes av entreprenører, konsulenter...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

KVAL: ColShield – Novel current collector enabling next generation Li-ion battery electrolytes

Da batterirommet i MF Ytterøyningen tok fyr og deretter eksploderte i fjor, ble det dannet store mengder svært giftige kjemikalier som utgjorde en trussel mot både mennesker og omgivelsene. Nåværende høyenergi Li-ion-batterier er basert på katodematerialer som inneholder kobolt. For neste generas...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Biochar as a quality recycling-product from organic waste fractions.

RenCARBio tar sikte på å løse kunnskapshullet om kvaliteten på resirkuleringsprodukter fra avfallsstrømmer, noe som bidrar til en sikrere og bærekraftig sirkulær økonomi. De økende mengden av organisk avfall som det moderne samfunnet genererer; slik som kommunalt slam, husdyrgjødsel og fiskesla...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Effektiv elektrisk drift ved batteribytte

Det er en nasjonal ambisjon å etablere bærekraftige nullutslippsløsninger for flere transportformer, herunder maritim drift og hurtigbåter. Hurtigbåter har et høyt energibehov og rutemessige utfordringer som skaper begrensninger for miljøvennlig batteridrift. Raske, effektive og sikre bytter av ...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av autonom og trådløs renhold av not

Dagens metode for notvask er en av oppdrettsnæringens største utfordringer. Dette er knyttet til både miljøavtrykk, fiskehelse og ressursbruk. Vask av not er en betydelig kostnadsdriver innenfor fiskeoppdrett, og hver not må vaskes opptil hver andre uke, avhengig av lokal flora og årstid. Med tra...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

A Novel approach for an environmentally and energy-efficient NTP technology for air pollutants upcycling from industrial airstreams.

During the PES project, SEID will internally form a team for writing and coordinating the project proposal and set agreements with the consortium partners. The project will include the conception of the EU project and its proposal, consortium member registration, document management and proposal ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Fremtidens transportløsninger i SITE- regionen: Pilot Autonome busser i Trysil

Trysil er et reisemål med svært høyt besøk av både norske og internasjonale gjester. Gjestens reise til Trysil og transportbehov innen reisemålet innebærer et betydelig klimautslipp. Gjestene benytter i hovedsak egen bil på reisen til Trysil. Trysils reiseliv og Trysil kommune har derfor en ty...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Mobilitet er drivkraft i stedsutvikling, reiseliv og effektivisering av vareflyt. Viktigste brikke for å nå bærekraftsmålene.

Smarte Byer Norge er et non-profit selskap som i 5 år har laget arena for samskaping. Vi har satt scenen for innovasjon og networking på tvers av privat og offentlig sektor. Mellom aktører fra forskjellige bransjer og land. Vi har i flere år koblet aktører og driver det som har blitt nordens st...

Tildelt: kr 92 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Veikart for regional replikering i europeiske energisystemer

Ambitious Green Deal targets need to be reached for a sustainable transition to a climate neutral Europe. The decarbonisation of the energy sector is a crucial part of this effort. Furthermore, resilient energy systems are needed to adequately meet new challenges caused by increasingly extreme ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Forprosjekt for utvikling av sjølvbetjeningsløysingar som legg til rette for auka gjenvinning av avfall

EU sine mål om sirkulærøkonomi seier at 65 % av avfallet frå hushalda skal materialgjenvinnast innan 2035. Dette er ambisiøst, i dag er gjenvinningsgraden om lag 40 %. Kommunane møter difor ambisiøse, og til dels kostnadskrevjande krav om betre sortering, samstundes som innbyggjarane forventer sm...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Møre og Romsdal

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Evolve Arena - Skift som temapartner på sirkulærøkonomi

I 2020 var Skift med på å lansere en analyse om hvor sirkulær Norge er. Analysen viste at Norge kun er 2,4% sirkulær. Analysen peker på hva som kan gjøre norsk økonomi mer sirkulær og anbefalinger for hvordan skape nye, sirkulære arbeidsplasser og motivere forbrukeren til å endre adferd. I tilleg...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

GeoSim Go2Market

Flowphys has developed, validated, and demonstrated several flow assurance simulator software tools (TRL6/7) through 6 geothermal research projects (5 H2020 and 1 Eurostars). These simulators are tailor-made for geothermal energy and includes novel geofluid models; dynamic & steady-state, single-...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: C2C - CH4 to Crop - Methane cleaning catalyser

Metan (CH4) er en drivhusgass som er ca 28-36 ganger med potent enn CO2. Dette betyr at for hver enhet CH4 som slippes til atmosfæren, tilsvarer dette 28-36 enheter CO3. Fangst, binding, utnyttelse og lagring (CCUS) av CO2 har et høyt fokus og et viktig tiltak for å redusere utslipp av drivhusgas...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

SHIP-AH2OY

LOHC -teknologien tilbyr trygge total løsninger for en hydrogen infrastruktur. Ved å lagre hydrogen i en olje muliggjør LOHC teknologien en sikker og effektiv håndtering av hydrogen i den eksisterende drivstoffinfrastrukturen. Dette gir til betydelige fordeler i mange applikasjoner på land men og...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Carbon Capture in Molten Salts (CCMS): An efficient method for CO2 capture

Etter Paris-avtalen er det et globalt behov for ny teknologi for å redusere karbonutslipp. Fangst og lagring av CO2 er en viktig teknologi i denne forbindelse. Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at CO2-fangst vil øke fra ca 40 Mt per år i dag til 5,6 Gt i 2050. Den mest egnede CO2-fang...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SUn in Norway: POtential and INTegration of the solar energy resource

SUNPOINT skal gjere norske aktørar betre utstyrt for å gripe vekstmoglegheitane som ligg i den norske solenergibransjen. Ved å utvikle betre datagrunnlag, verktøy og analysar for evaluering av den norske solressursen, vil prosjektet tilrettelegge for meir presise og tilgjengelege energiutrekninga...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FPS Geo-Coat Simulator Supplementary Funding

Geotermisk energi er den eneste fornybare energikilden som er tilgjengelig 24/7, hele året, og i prinsippet hvor som helst på planeten. Den er alltid tilgjengelig. Den har lavere livssyklus CO2 -utslipp enn for eksempel biomasse og til og med Solar PV. I tillegg har kraftstasjonen et litet fotavt...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Performance analytics for utility-scale PV power plants

På grunn av den ekstremt raske kapasitetsveksten i solbransjen er de fleste av kraftverkene bare et par år gamle. På grunn av fortsatt svært rask teknologiutvikling og overgangen til mer effektive solcellepanelteknologier er nye kraftverk basert på unge produkter med få års felteksponering. Data ...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Ledelse av området for "Hydrogen distribusjon uavhengig av naturgassrørnett" innen "Clean Hydrogen for Europe"

Prosjektet skal finansiere en lederposisjon i programmet Clean Hydrogen for Europe som er med og definerer forsknings og utviklingsaktiviteter relatert til hydrogen som energibærer. Clean Hydrogen for Europe (CHE) relaterer seg til den Europeiske strategiske energi teknologi planen (SET Plan) gje...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage