660 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hearing loss, work and societal costs: a longitudinal population study

Rundt 10% av befolkningen har et hørselstap som påvirker kommunikasjonen, og andelen øker til 40% blant personer eldre enn 65 år. Landet står overfor en eldrebølge, og ettersom folk jobber lenger, er det sannsynlig at de utvikler hørselstap mens de er i arbeid. Dette kan ha store konsekvenser for...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4.året - The Empirical Effects of Procedural Justice Reforms in Internatonal Institutions

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language use in the Norwegian Deaf community: reflections of a signed language ecology

"Språkbruk i det norske døvemiljøet: et dypdykk i norsk tegnspråkøkologi" Gjennom flere studier av norsk tegnspråk vil dette prosjektet utfordre og kanskje snu opp-ned på tradisjonelle oppfatninger av hva 'språk' og 'grammatikk' er. Norsk tegnspråk er et nasjonalt minoritetsspråk i Norge som b...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A Conceptual History of International Relations

Målsettingen med CHOIR (A Conceptual History of International Relations) er å undersøke begreper vi tar for gitt i internasjonal politikk. Utgangspunktet er at begreper som «internasjonal», «diplomati», «utenrikspolitikk», «krig» og «fred» ikke er nøytrale og naturgitte, men har oppstått til best...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Poor Little Belgium and the Greater War. The Commission for Relief in Belgium and the Humanitarian Mobilization of the World, 1914-1919.

Hvorfor er vi bekymret for fremmedes lidelser i fjernet? Hvorfor gir vi milliarder for å lindre nød til de som vi aldri har møtt? Og hvorfor bryr vi oss intenst for noen mens andres lidelser går ubemerket? Prosjektet utforsker disse spørsmålene med hensyn til en av de bredeste humanitære virksomh...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONS 18. Møte om norsk språk 2019

MONS (Møte om norsk språk) er ein nasjonal konferanse som har vorte halden annakvart år sidan 1985. Arrangementsansvaret går på rundgang mellom dei norske universiteta som har forskingsmiljø i norsk språkvitskap. Arrangør i 2019 er Institutt for språk og litteratur og Institutt for lærarutdanning...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Field Experiments to Identify the Effects and Scope Conditions of Social Interactions

Prosjektet bruker felteksperimenter for å identifisere effekter av, og betingelser for, sosiale interaksjonseffekter. Prosjektet ser på sosiale interaksjonseffekter med spørsmål som: Under hvilke omstendigheter leder eksponering for minoriteter til endrede holdninger hos majoritetsbefolkninge...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

"The Lying Pen of Scribes": Manuscript Forgeries, Digital Imaging, and Critical Provenance Research

Forfalskningen av flere enn 70 såkalte post-2002 dødehavsrullfragmenter og publiseringen av et flertall av dem, avdekket en krise i forskningen på Dødehavsrullene: De nye fragmentene ble promotert av ledende forskere; de ble publisert av noen av de mest respekterte ekspertene på fagfeltet; flere ...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Development of Understanding of Insight and Aha-Experiences in Young Children

Utvikling av forståelse av innsikt og Aha-opplevelser hos unge barn Det er en forskjell mellom ens egen opplevelse av en følelse og hvordan vi forstår følelser hos andre mennesker. Barn helt ned i 4-årsalderen kan ha ulike følelser samtidig. For eksempel hvis et barn som er innlagt på sykehuse...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon

Forskning indenfor antik græsk kult og religion har hovedsageligt været periodespecifik og fokuseret på tempelarkitektur, marmorskulptur og metal dedikationer med bevarede indskrifter til guderne og andre prestigetunge fund. Dette projekt afviger fra disse traditioner da det, for det første, ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

UNelected REPresentatives: The Impact on Liberal Democracy in Europe (UNREP)

I 2020 oppfordret nobelprisvinneren Svetlana Aleksijevitsj russere til å støtte henne og andre hviterussere i kravene deres om frihet. Joshua Wong oppfordret til boikott av filmen Mulan på vegne av befolkningen i Hong Kong og andre frihetselskende mennesker i verden. Greta Thunberg og Luisa Neuba...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Snowballing and Tipping: Market Feedback, Regulatory Coalitions, and Institutional Change in Climate Politics

Hvordan og under hvilke betingelser kan markedskrefter drive det grønne skiftet fremover? Dette prosjektet setter søkelys på hvordan vekselvirkninger mellom policy, politikk, teknologi og marked kan endre egeninteressen til eksisterende industri og næringslivsaktører over tid, og på forutsetninge...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach

Målet med Machine Learning Aphasia-prosjektet er å få bedre innsikt i afasi, en tilstand som er preget av språk / kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade. Verb-relatert morfosyntaktisk forringelse er et av hovedtrekkene til agrammatisk afasi. Selv om det har blitt gjort mange studier p...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Legitimate authority without a duty to obey: The power-liability approach as a conceptual framework to understand practical authority

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Embracing the Leper: Local collaboration with anti-system parties in Scandinavia

Prosjektet dreier seg om virkningene av lokale samarbeid med utfordrerpartier på ytre høyre og venstre fløy i to skandinaviske land: Norge og Sverige. Jeg tar utgangspunkt i følgende observasjon: Utfordrerpartier deltar gjerne i lokale partisamarbeid i mange år uten å kunne eller ville delta i ko...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - European Strategies for Printing and Popularising Renaissance Medicine

Hvordan ble datidens nye kommunikasjonsteknologi, boktrykkerkunsten, brukt til å formidle medisinsk kunnskap på tvers av språk- og landegrenser i tidligmoderne tid? Ved å sammenligne beslektede tekster på flere språk, utgitt i ulike byer og myntet på forskjellige publikum, blir det mulig å se hvo...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Intersecting flows of Islamophobia («INTERSECT»)

De siste tiårene har vi sett vekst i anti-muslimske og anti-islamske holdninger og handlinger, ofte kalt «islamofobi». Dette er et omstridt ord, og vi viser til Store Norske Leksikon for en definisjon. https://snl.no/islamofobi). Islamofobi kommer til uttrykk både i tradisjonelle medier og i sosi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Institutionalizing Indigenous Peoples Rights in China: From a Paternalistic Evolutionist Paradigm to Self-determined Development

Som følge av den økende globale bevisstheten om urfolks rettigheter i Europa, Afrika, Latin-Amerika og Asia, har verdenssamfunnet gjennomgått en rekke juridiske reformer. FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP) i 2007 representerte en milepæl i arbeidet for global fremme av menneskerettighe...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Trout: Investigating environmental change through more-than-human world systems

Prosjektet tar utgangspunkt i den historiske og politiske bakgrunnen til den globale spredningen av såkalte fremmede arter. Vi stiller spørsmål ved hvordan vi kan studere miljøproblemer som er 'globale,' men som likevel har svært ulike effekter på ulike steder, og hvordan dette kan hjelpe oss til...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The Discourse of Death in PKK´s Ideology

På første året i studiene har jeg presentert en kort introduksjon på dødssosiologi der jeg argumenterer at dette feltet er et voksende felt. Mens klassiske sosiologer ikke har ignorert betydningen av døden, nylige eksperter har skrevet mer eksplisitt om dette temaet. Jeg har nevnt to tradisjoner ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The Political Power of European Case Law and the CJEU

Internasjonale domstoler er institusjoner som holder autoritet over tolkningen av mellomstatlige avtaler, og på denne måten spiller en sentral rolle i en rekke mellomstatlige samarbeid. Blant de mektigste internasjonale domstolene er EU-domstolen, som gjentatte ganger har vist seg å være en vikti...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. året - Implentation of State Aid Modernisation in the European Economic Area

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

13th International Kant Congress: The Court of Reason

Immanuel Kant (1724-1804) var opplysningstidens største filosof. Han arbeidet på alle filosofiens områder. Interessen for hans ideer og innflytelsen av disse i dag er bare økende. Hans syn på menneskeverd og autonomi, hans argumenter for demokrati og mot adelsordningen, samt hans kritikk av slave...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Borgund Kaupang by Aalesund, western Norway Life and Death of a small town in the periphery of Europe.

Borgund var et av de 16 steder som omtales i 'by-termer' i Norge i middelalderen. Kaupangen er kjent fra skriftlige kilder og fra arkeologiske undersøkelser gjennom 32 feltsesonger. En regner med at Borgund går tilbake til Vikingtiden og ble forlatt sist i middelalderen. Vår tverrfaglige prosjekt...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework

Målsettingen med prosjektet er å undersøke hvorfor begreper som 'mengde' og 'tall' fortsatt er filosofisk obskure - ingen vet egentlig hva disse er - til tross for matematikkens enorme suksess de siste århundrene. Tanken er å nærme seg problemstillingen fra et nytt perspektiv, nærmere bestemt ved...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of custody arrangements for child wellbeing: A longitudinal study of child, family and relationship mechanisms

Hvert år opplever mer enn 20 000 barn og unge i Norge at foreldrene går fra hverandre, og nærmere 40 % av alle 17-åringer har foreldre som bor hver for seg. Hvilken bostedsløsning foreldre velger for barna sine etter brudd har vært i stor endring de siste årene. Flere velger delt bosted og færre ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Firm evidence on ethnic stratification: work organizations, employment segregation, and immigrant economic assimilation

Innvandring har i løpet av noen få tiår introdusert nye, markerte dimensjoner av etnisk ulikhet i Europa, og vellykket inkludering av nye innvandrerminoriteter er i dag en sentral samfunnsutfordring i det 21. århundret. Det er derfor viktig å forstå prosessene som forårsaker etnisk ulikhet som in...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Re-assessing St. Birgitta of Sweden and her Revelations in Medieval England: Circulation and Influence, 1380-1530

I middelalderen var en av de vanligste typene av tekster som ble produserte av kvinnelige forfattere visjonære tekster. Den hellige kvinnen Birgitta av Sverige (1303-73) var kjent over hele kontinentet, og i England, gjennom sin enorme samling av guddommelige åpenbaringer, Den latinske Revelation...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Rights-protecting interventionism beyond the use of military force

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan stater bør reagere på menneskerettighetsbrudd i andre stater. Brudd mot menneskerettighetene er ofte mest påfallende i tilfeller av svært alvorlige overgrep, slik som folkemord eller forbrytelser mot menneskeligheten. Majoriteten av menneskerettighet...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention

Hva slags beskyttelse får flyktninger i stater som ikke har ratifisert FNs flyktningkonvensjon? I det arabiske Midtøsten er det kun Egypt og Jemen som har ratifisert konvensjonen. Til tross for dette, har stater i regionen en kompleks historie både som opphavs- og mottaksland for store flyktninge...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo