0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Proteoglycan Signaling Induces Myocardial Fibrosis and Diastolic Heart Failure

Hjertesvikt er en hyppig dødsårsak i den vestlige verden, og er anslått å være til stede i 2-3% av befolkningen. Redusert fylling av hjertet er en viktig årsak til hjertesvikt, og skyldes i hovedsak et stivere hjerte forårsaket av økt bindevev. Det er i dag ingen effektiv medisinsk behandling for...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dynamics of coupled processes in responsive soft (bio)polymer materials

Prosjektet Dynamikk til koblede prosesser i responsive polymer materialer fokuserer på utvikling av ny innsikt av dynamikken til polymer materialer (hydrogeler) som viser endret svelletilstand i nærvær av spesifikk molekyler. Gjensidige avhengige prosesser som molekylær transport, vekselvirkning,...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Internet gaming disorders among youth: Prevalence, course, predictors, outcome and evaluation of diagnostic criteria

Det har i lengre tid vært kjent at overdreven og problematisk bruk av internettspill kan ha alvorlige negative konsekvenser for noen unge. I 2013 ble Internettspillingslidelse (Internet gaming disorder) foreslått som en mulig diagnostisk kategori som burde være gjenstand for videre undersøkelser ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Can contemporary evolution explain the many enigmas in recent dynamics of Norwegian spring-spawning herring?

Norsk vårgytende (NVG) sild er en av de største pelagiske bestandene i verden og sannsynlig også en av den best forsket og dokumenterte, med tidsseriedata på blant annet fangst tilbake til 1899, populasjondynamikk tilbake til 1904 og biologiske data på individnivå fra og med 1935. Bestandens dyna...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Basic immunology studies and development of tools to monitor immune responses in cleaner fish

Fjerning av lakselus ved hjelp av rensefisk har fått økende oppmerksomhet de siste årene, og oppdrett av berggylt og rognkjeks til dette formålet begynner å få større omfang. Nye arter i oppdrett medfører nye behov for vaksiner, og i denne forbindelse etterspørres nye redskaper for å måle immunre...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Effektiv avl av robuste brukshunder gjennom økt kunnskap om gener som er assosiert med angst

Prosjektet har som hovedmål å bidra til å fremskaffe mer robuste hunder som er enda bedre egnet som bruks- og tjenestehunder. Angst er blant de viktigste årsakene til at jakt-, bruks- og tjenestehunder har en redusert bruksverdi, ikke kan trenes/utdannes ferdig, eller må tas ut av tjeneste for ti...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

CalvingSEIS: Glacier dynamic ice loss quantified through seismic eyes

Hvis vi ser bort ifra Grønland og Antarktis, kalver ca. 40 % av alle verdens isbreer. Denne dynamiske masseoverføringen fra isbre til hav er spesielt sensitiv i forhold til klimaet gjennom feedback-prosesser. I dagens bremodeller er det vanskelig å forutse et realistisk istap relatert til brekalv...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Managing ecosystems in an increasingly variable world

Globale klimaendringer fører til et mer variabelt og uforutsigbart miljø mange steder. I ECOVAR-prosjektet studerer vi hvordan slike endringer påvirker individer, populasjoner og økosystemer. Tidligere teoretiske studier indikerer at både positive og negative effekter av økte miljøsvingninger er ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Engaging the voices of Sámi children: Sustaining traditional knowledge through kindergarten, school and community knowledge transfer

Prosjektet fokuserer på bruken av samisk tradisjonskunnskap i samisk barnehage og skole. Det samiske læreplanverket framholder samisk innhold og kulturelle perspektiver på kunnskap og læring, men fremdeles er det opp til hver enkelt lærer å realisere en samisk utdanning. Tidligere samisk skolefo...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Understanding ecosystem functionality, expansion and retreat of species in the Scandinavian mountain tundra under multiple drivers of change

Skoggrensa i Norge forflytter seg, men ikke bare på grunn av temperaturøkning. Eksperimentell endring av temperatur og beite på fjellvegetasjonen viser at beitetrykket har en sterkere regulerende effekt på både vekst av bjørk og vegetasjonssammensetningen sammenlignet med varmere klima. Gjentatt ...

Tildelt: kr 17,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Sustainable management of renewable resources in a changing environment: an integrated approach across ecosystems

I dette prosjektet samarbeider tre av de fremste norske forskningsgruppene innen økologi og evolusjon (CEES ved Univ. i Oslo, CBD ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Univ. i Trondheim -NTNU-, og Instituttet for Arktisk og Marin Biologi ved Univ. i Tromsø) for a? studere hvordan klimaendringene...

Tildelt: kr 42,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Female Researchers on Track - FRONT

Female Researchers ON Track (FRONT) Hensikten med prosjektet Female Researchers ON Track (FRONT) var å oppnå en varig økt kvinneandel i faglige toppstillinger og ledelse ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo. FRONT prosjektet arbeidet derfor med tre ulike typer...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Økt kjønnsbalanse ved Universitetet i Agder - KABAL

Balanseprosjektet ved Universitetet i Agder fikk innvilget et halvt års forlengelse, og varte derfor ut 2018. Prosjektet har siden sommeren 2015 hatt som hovedmålsetting å øke andelen kvinner i toppstillinger ved hjelp av en rekke tiltak (forhåndsvurdering av professorkompetanse for kvinnelige 1....

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ASCAT - Understanding and Tailoring activity of an Ammonia Slip CATalyst

ASCAT prosjektet avsluttes høst 2019. Prosjektets hovedfokus har vært nye typer metalliske og oksidbaserte katalysatorer for oksidasjon av ammoniakk (NH3), som et rensesteg etter SCR behandling av NOx gasser i forbrenningsmotorer/ovner. Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid mellom UiO, og br...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Preproject; Real-time Clinical Nutrition Decision Support Systems

Current nutritional assessment, diagnosis and treatment regimes in the clinics are based on established rule-strategies developed from National nutrition procedures. However in the constantly growing patient database of the clinics there is a huge potential for the re-use of data for research and...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

EcoLodge - Efficient production of Butyl-Butyrate from Lignocellulose derived Sugars

Produksjon av biodrivstoff fra planters biomasse representerer ett viktig steg mot integrasjon av det moderne samfunn i jordas kretsløp. Det kan bli sett på som et alternativ til bruk av fossile hydrokarboner både for transport og til produksjon av kjemikalier. Målet er å erstatte produksjonskjed...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Katalytisk formasjon av Rydberg Hydrogenfaser

Denne doktograden tar for seg Rydberg materie og formasjon til ultratett hydrogen. En flyktig kondensert fase som er svært vanskelig å oppnå. Prosjektet hadde ett stort gjennombrudd i 2017 hvor vi gikk fra å ha en eksperimentell reaktor til demonstrasjonsreaktor. Systemet er nå stabilt med konsis...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Resilience and adaptive capacity of arctic marine systems under a changing climate (RACArctic)

Økt CO2 i atmosfæren har ført til rask oppvarming i Arktis, issmelting og økt CO2 i havet, hvilket fører til at havet blir surere (et fenomen som kalles forsuring). I RACArctic-prosjektet har naturvitere, økonomer og samfunnsvitere fra Japan, USA og Norge sammenlignet fremtidige klimaendringers e...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shipbuilding engineering networks for industrialisation through craftmanship

VARD er verdensleder i å levere nye skip med kort tidshorisont fra oppstart til leveranse. Lange skipsbyggingstradisjoner, taus kunnskap og tillit i organisasjonen er de viktigste årsakene til dette. Vellykket prosjektgjennomføring avhenger av enkeltpersoners kompetanse og initiativ, men også av ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

Lusefanger - Fangst og destruksjon av lakselus rundt oppdrettsanlegg

Lakselus i oppdrettsbransjen er et alvorlig miljøproblem som truer villaks og ørretbestanden, reduserer dyrevelferd til oppdrettslaksen, øker infeksjoner, sykdommer og reduserer tilveksten. Tiltak mot lakselus koster næringen 3-5 mrd NOK årlig i Norge og er i sterk økning. Lakselusen har blitt me...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Adoptive T cell Therapy of Cancer - TCR Biopharma

T-celler har nylig vist en ekstraordinær evne til å drepe kreft-celler gjennom studier med såkalte check-point inhibitorer og CAR T-celler. Pasienter med det som tidligere ble ansett som uhelbredelige krefttyper har blitt kurert. Foreløpig er det kun 10-30% av pasientene som responderer på check ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Neste generasjons tekstmining - Corpus Cube Linguistics (CCL)

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nano-mikro kunnskapsplattform for pålitelige, langtidsstabile heterogent integrerte mikrokomponenter

I prosjektet NBRIX skal fire norske bedrifter, NTNU og SINTEF samarbeide om å utvikle teknologi for å produsere nye og bedre mikrosystem-komponenter. Målet er komponenter som kan kombinere tradisjonell silisiumteknologi med nye materialer eller nanostrukturer, samtidig som de har høyere pålitelig...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

RailCons: Automated Methods and Tools for Ensuring Consistency of Railway Designs

Ved bygging og oppgradering av signalanlegg for jernbane kreves det omfattende kunnskap og erfaring for å sikre at anlegget vil gi god nok kapasitet for trafikken som skal avvikles på strekningen. Jernbaneingeniører i Norge og i utlandet har få metoder og verktøy for å analysere valgene de må gjø...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Speech sound misperceptions for children and adults with cochlear implants

Introduction: By using nonword speech sound identification tests (SSIT) in the assessment of the benefit from cochlear implants (CI), one avoids semantic influence on identification. The objectives of this study are to evaluate a new SSIT for both cochlear implanted (CI) and normal-hearing (NH) c...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

RiXOVA- new approach of cancer treatment attacking tumour defences on multiple fronts

Kreftsvulster er ikke bare en samling av ukontrollerte celler men bør heller betraktes som komplekse systemer som understøtter seg selv via mange ulike overlevelsesmekanismer. I utgangspunktet er kreftceller utsatt for angrep fra kroppens eget immunforsvar og administrerte cellegifter, men disse ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Sounds Good - Digital trening av lytte- og uttaleferdigheter på et fremmedspråk

Språkbarrierer er en utfordring med enorme samfunnsmessige ringvirkninger og mangelfull uttale utgjør en stor del av problemet. For enkeltindivider kan det føre til mislykket integrering og opplevd isolering fra samfunnet, mens bedrifter ofte utsettes for en økonomisk og sikkerhetsmessig risiko p...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

ShapeCrafter 3D

ShapeCrafter 3D er et nytt full farge 3D kamera som muliggjør sanntids 3D avbildning i HD oppløsning med ultra-høy presisjon (µm området) i et stort synsfelt. Dette er unikt i verdenssammenheng, da det blant eksisterende kameraer på markedet i dag alltid er et kompromiss mellom en eller flere av ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

FORNY2020 FunzioNano AS

Prosjektets mål er å verifisere det industrielle og kommersielle grunnlaget for produkter basert på SINTEFs patentert FunzioNano teknologi og å operasjonalisere et selskap dersom resultatene fra verifikasjonen er positive. Selskapet skal utvikle, produsere og selge FunzioNano hybridpolymerer (FN)...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Identification of genes that commonly modulate the severity of neurodegenerative diseases

Aldersrelaterte hjernesykdommer, som for eksempel bevegelseforstyrelser og demenslidelser, forårsakes av et utall ulike endogene og exogene faktorer. Noen av disse primære hjernesykdommene fremviser like eller liknende kliniske problemer og molekylære eller vevsforandringer, slik som tale-, hukom...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo