0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

SuSCrop-Development of lodging-resistant and climate-smart rye – a contribution to a sustainable cereal production in marginal environments

Utviklingen av europeisk kornproduksjon har gått i retning av en stadig mer intensiv og spesialisert produksjon av hvete og bygg på bekostning av mindre dyrkede kornarter som havre, rug og spelt, og rug dyrkes i dag hovedsakelig på steder og arealer der klima- og jordforholdene ikke er gode nok f...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Samarbeid om betongløsninger i Canada

Dr.techn.Olav Olsen (OO) utreder sammen med kanadiske og andre samarbeidspartnere muligheten for å bygge flere betongkonstruksjoner i Canada. OO har en lang tradisjon for å videreutvikle bruken av betong både på land og til havs og arbeider nå med å realisere flere prosjekter i Canada sammen med...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusCrop - Developing resilience and tolerance of crop resource use efficiency to climate change and air pollution

Klimaendringene vil påvirke avlinger de kommende tiårene. Samtidig har luftforurensning allerede fått betydelige konsekvenser for produktiviteten i landbruket, og forårsaker avkastningstap i hele Europa. Til tross for internasjonal innsats for utslippsreduksjon, forventes dårlig luftkvalitet i Eu...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Understanding how to support the early learning opportunities of children from under-resourced communities

Gjennom finansiering i UTNAM har forskere ved Institutt for pedagogikk fått mulighet til å invitere Prof. C Cybele Raver and Dr. Tyler Watts fra New York University til Universitetet i Oslo. I arbeidet med ‘Chicago School Readiness’ prosjektet (CSRP), som ble gjennomført barnehager i høy-risiko ...

Tildelt: kr 96 164

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusCrop - Knowledge-driven genomic predictions for sustainable disease resistance in wheat

Framgang i planteforedling er basert på mulighetene til å gjøre presise utvalg av nye avkom med ønskede egenskaper. Tradisjonelt gjøres dette ved testing av store populasjoner i feltforsøk over flere år og lokaliteter. Dette er både kostbart og tidkrevende. Genomisk seleksjon gjør det mulig å bru...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-NET SusCrop ACDC - Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weeds

Prosjektet «AC/DC-weeds» har som mål å utvikle bærekraftige metoder som reduserer behovet for intensiv jordarbeiding og bruk av ugrasmiddelet glyfosat for å bekjempe flerårig vandrende ugras (rotugras) som kveke, åkerdylle og åkertistel. Nye metoder for bærekraftig kontroll av rotugras i landbruk...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Overcoming the Entrepreneurial Ecosystem Gender Divide: A Cross-Cultural Perspective

Forskning har vist at kvinner er underrepresentert i vellykkede gründerøkosystemer, og at en vedvarende kjønnsskjevhet fortsetter å eksistere i entreprenørskap, noe som påvirker hvem som får støtte i og av systemet. Ved å utvikle en nyansert forståelse av hvordan kjønn er en avgjørende faktor, de...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Gender Difference in sidE eFfects of ImmuNotherapy: a possible clue to optimize cancEr tReatment (G-DEFINER)

Immunterapi er en type kreftbehandling som brukes i veldig mange ulike diagnosegrupper. Selv om det generelt er godt tolerert, er det noen som får bivirkninger, og noen får alvorlige bivirkninger. Noen studier tyder på at det er forskjeller i bivirkinger hos kvinner og menn, men mye er ukjent omk...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

A life course perspective on the GENdered PATHways of social exclusion in later life, and its consequences for health and wellbeing

GENPATH - Sosial ekskludering og dets konsekvenser for eldres helse og livskvalitet i et kjønns- og livsløpsperspektiv. GENPATH er et europeisk forskningsprosjekt som setter søkelys på sosial ekskludering i eldre år. Sosial ekskludering er et flerdimensjonalt fenomen med klare negative konsekven...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Social-ecological relations and gender equality: Dynamics and processes for transformational change across scales

I dette prosjektet har vi undersøkt hvordan FNs bærekraftsmål 5 om likestilling mellom kjønn og mål 13 om klimahandling sees i sammenheng i internasjonal, europeisk, nordisk og norsk politikk. FNs bærekraftsmål er en felles global handlingsplan som forplikter myndigheter på tvers av nivå, private...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Fire Research and Innovation Centre

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta opti...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Violence against women migrants and refugees: analysing causes and effective policy response

Formålet med studien har vært å undersøke vold mot kvinner i migrasjon og flukt for bedre å forstå hvilke særlige utfordringer kvinner har som flyktninger og migranter før og etter ankomst til Norge. Prosjektet er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som d...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

FSubsea's Omnirise Technology Disrupting the Energy Sector - Showcase at CERAWeek 2019

1. Plan for the trip to maximize the value of the journey. This includes looking at attendee- and speaker-lists to see if we can pre-book meetings with speakers or attendees. It also includes making a high quality presentation and rehearsing this to ensure maximum impact at the event. 2. Conduct...

Tildelt: kr 13 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS PRIO: PRIO Middle East Centre (P-MEC)

...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Theories of Difference: Pedagogies and Practices (Workshop)

The call for proposals seeks to fund workshops that will improve teacher education to benefit society at large, while Norway’s Education Law §1.1 states that “education shall give insight into cultural diversity and show respect for individual views” as well as “promote democracy, equality, and a...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ALICE norsk skyggegruppe

ITS Norge ønsker å delta i den europeiske teknologiplattformen ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe). Deltakelse i ALICE og etablering av skyggegrupper er forankret i ITS Norges strategi for 2018-2020. For å realisere foreningens målsetninger er det viktig for ...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

OPPLEV TELEMARK Følgjeforsking 2019

Til Telemark AS har i dag god etterspørsel, men vi ønskjer å auke omsetnaden ved å bli større i dagens marknad og identifisere nye marknader. Reiselivsnæringa framstår som ein slik marknad. Skal vi lykkast med dette må vi bli meir synlege på tvers av plattformer og kommunikasjonskanalar. Tiltak i...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NINA

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NILU

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

The combined role of genetic and environmental risk factors in the gender-specific development of severe tinnitus

Tinnitus er den mest hyppige fantomsykdommen, og påvirker 70 millioner individer i Europa. Forekomsten øker drastisk med alderen, der nesten 40 % av de eldre opplever tinnitus. Det kan være sterkt invalidiserende, øker risikoen for sykefravær, uførhet og til og med selvmord. Mens prevalensen er...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NIVA

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

November conference - Program Committee, presentation and participation

This application is intended to obtain travel support for selected SINTEF employees to the November Conference 2018 in Brazil. This is important for SINTEF for developing new R&D possibilities, internationalize the activities at SINTEF and also to find talents from Brazilian or Norwegian Universi...

Tildelt: kr 38 798

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Participation of November Conference and management of the session for Environment & IOR (EIOR), Rio de Janeiro, 2018

The goals and purpose of the travel are 1) Organize the EIOR session and serve as chairs for the EIOR session (Ying Guo) at the November Conference in Rio De Janeiro, 12-13 November 2018; 2) Give 1 technical preparation by Emily Lyng with the working title "Environmental Risk Assessment method...

Tildelt: kr 24 769

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Travel stipend to the 2018 November Conference in Rio de Janeiro

The organising committee for the November conference has agreed that each Research Institute in the consortium shall apply for two travel stipends of NOK 25000 (IFE, SINTEF, NORCE), while each university (UiB, NTNU, UiS and UiO) will apply for one each. This is the University of Oslo's proposal.

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Smart Water foredrag ved novemberkonferansen i Rio 2018

Presentere forskningsprosjektet "Smart Water" hvor selektiv ioneseparasjon fra sjøvann resulterer i økt olje utvinning ved innjeksjon i kalk og sandstein reservoirer.

Tildelt: kr 22 876

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Deltagelse i Novemberkonferansen i Rio de Janeiro 2018

Representanter fra IFE vil delta på Novemberkonferansen i Rio de Janeiro 2018, og vil også være med å arrangere konferansen, ved at en av IFEs representanter er med i programkomiteen for konferansen og vil være chairman for materialteknologisesjonen på konferansen. Konferansen vil bli benyttet ti...

Tildelt: kr 48 055

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Opplevelser for alle

BESØKENDE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER MØTER BARRIERER I NORSK REISELIV Målet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap som skal brukes til å tilrettelegg for et mer tilgjengelig reiseliv i Norge, og dermed nå ut til et større marked og bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringen. Teoretiske ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Reisestøtte for deltagelse på IEA EOR 2018 i København, 3. til 7. September

IEA ble grunnlagt i 1974 som et samarbeid mellom OECD-landene for raskt og effektivt kunne håndtere og redusere sin avhengighet av olje. IEA har idag 28 land som medlemmer. IEA EOR Symposium/Workshop er fra norsk side organisert av OD på vegne av myndighetene, og er blitt invitert til å levere v...

Tildelt: kr 42 673

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Fra kreftforskning til behandling

Oslo Cancer Cluster (OCC) skal være en foretrukken forskningspartner som leverer forskning av høy kvalitet og relevans for næringslivet, forvaltning og samfunnet for øvrig og samtidig være et bindeledd mellom næringsliv og akademia. OCC vil konsentrere seg om relevant kompetanseutvikling inn i pr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Bidrag til evaluering av NSD

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage