1 284 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Semantic Pre-activation in a Potts Latching Network: Modelling the N400

Nevrovitere har visst lenge at hjernens aktivitet kan måles med elektroder koblet til hodebunnen. Men det å skjønne hva disse målingene egentlig forteller oss om hjernen har vist seg å være et langvarig og vanskelig prosjekt. Likevel har eksperimenter avslørt små spenningsbølger produsert av hje...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Motivational processes in occupational health

Et stort fokus i både vitenskap og praksis i dag er arbeidsrelatert helse. Hensikten med prosjektet er å bruke motivasjonskonsepter for å bedre forstå arbeidsrelatert helse i det 21. århundre. Arbeidsmotivasjon er en viktig faktor å ta hensyn til når det gjelder arbeidsrelatert helse da det repre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Value-Threads: Tracing the economy as technology and culture in an emergent value-economy

ValueThreads skal forske på pågående og historiske økonomiske skifter knyttet til forholdet mellom økonomi og natur. Benevnelsen «verdi-økonomi» er utviklet som et analytisk verktøy for dette arbeidet. Prosjektet vil gjøre ulike delstudier, av OECD, start-ups knyttet til biotech, analyser av sam...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives

Asbjørnsen og Moes folkeeventyr, sagn om huldra og hulderfolket og ballader som Draumkvedet er viktige elementer i norsk kultur. Eventyrene blir lest, balladene blir sunget og de fleste har en forestilling om hvordan huldra kan se ut. Likevel er de originale kildene til denne folkekulturen lite ...

Tildelt: kr 32,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Formålet med prosjektet er å studere endringer i etterspørselen etter arbeidkraft gjennom og etter den pågående korona-krisen. Den første delen av prosjektet begynner med å følge endringer i nye jobb-utlysninger basert på data fra NAV. Vi sammenlikner utviklingen i ettersprørselen etter arbeidsk...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester

Dette prosjektet heter «Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester», med forkortelsen CapGuard, basert på engelsk navn «Capacity Guard of public digital services». De fleste it-systemer har beskyttelse mot fiendtlige angrep, men i dette prosjektet skal vi forske på og beskytte sent...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI4Users: Responsible Use of Artificial Intelligence through Design for Accountability and Intelligibility

Bruk av kunstig intelligens (KI) kan bidra til å sikre effektivitet og god kvalitet i prosesser blant annet i offentlig sektor. Noen av disseløsningene er slik at vi ikke kan beskrive hvordan de egentlig virker, f.eks. hvorfor en gitt inndataverdi gir et bestemt resultat. Dette kalles ofte «svart...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation.

Uavhengig evaluering og revisjon er grunnleggende funksjoner i det norske demokratiet – fra Riksrevisjonens toneangivende rapporter, som får stor offentlig oppmerksomhet, til alle evalueringsprosesser som til enhver tid pågår i departementer, direktorater og frivillige organisasjoner. Dette syste...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inequalities in ageing well and the significance of transitions in later life (TRILL)

Den demografiske utviklingen med en økende andel og et økende antall eldre i befolkningen krever et større fokus på helse og velvære gjennom hele livet, ikke minst i eldre år. Formålet med TRILL prosjektet er å kartlegge sentrale overganger senere i livet og betydningen av disse overgangene for m...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adaptive measures for non-private transport to the Covid-19 Pandemic (CODAPT)

Transportsystemet er i endring. Fossildrevne og private biler bil gradvis mindre dominerende blant transportformene. Denne endringen skjer sakte. I Norge har de viktigste virkemidlene for omstillingen vært støtteordninger til elbil og nullvekstmålet i storbyene. Støtteordningene til elbil bidrar ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fakespeak - The language of fake news Fake news detection based on linguistic cues

Det meste av forskningen omkring avsløring av falske nyheter (definert som "nyheter" der opphavspersonen vet at "nyhetene" er usanne, og der formålet er å villede) gjøres av informatikere (computer scientists) alene. Språkvitenskapen har imidlertid vist at de språklige trekkene ved en tekst varie...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Augmented Cooperation In Education and Training in Nuclear and Radiochemistry - Norwegian Part

Ekspertise innen kjerne- og radiokjemi er grunnleggende for energiproduksjon basert på kjerneenergi, samt for mange andre viktige industri og samfunnsapplikasjoner. Behovet kommer til å øke etterhvert som fokus endres mot dekontaminasjon og dekommisjonering, avfallshåndtering og miljøovervåkning....

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Social Inequalities and Population Dynamics (SIPD).

SAMEVAL-SIPD skal styrke forskerutdannelsen og bygge opp under teori- og metodeutvikling i sosiologi, demografi og andre samfunnsfag. I løpet av prosjektets fire år skal SIPD-gruppen organisere fire PhD-kurs, hvor hvert kurs inkluderer forelesninger av en spesielt invitert internasjonal toppforsk...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CONSIGN - Effects of Covid-19 on reliability Of National Supply In a Global Nexus

COVID-19-pandemien har medført store utfordringer for norsk næringsliv. Dette gjelder særlig transportindustrien, som skal ivareta forsyningssikkerheten slik at essensielle samfunnsfunksjoner opprettholdes. Samtidig har pandemien medført en unik situasjon eller «levende eksperiment», hvor man har...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries

Korona pandemien utløste først nedstenging av store deler av økonomien og i neste omgang krisepakker til bedrifter som ble rammet av nedstengingene. Private forbrukere ble også rammet ved at tilgangen til en del varer og tjenester ble redusert. Spørsmålene dette prosjektet skal besvare er hva som...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transcendence and Sustainability: Asian Visions With Global Promise?

Dette prosjektet skal utforske hvordan asiatiske religiøse, spirituelle og filosofiske tradisjoner mobiliseres og aktiveres som grunnlag for den kollektive og individuelle omstillingen miljø- og klimakrisen krever. Vårt utgangspunkt er observasjonen at forskere, aktivister, og til og med noen pol...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-mediated Care Practices (QUALITECH)

Verdens befolkning eldes. I tiårene framover vil andelen eldre øke kraftig, og sykdomsbyrden vokser tilsvarende. På bakgrunn av dette er det politisk bekymring for økende press på velferdsstatens ressursgrunnlag i fremtiden. Mer effektivitet og innovasjon i helse- og velferdstjenestene anses som ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Public leadership, organizational performance, and trust in government

Administrative ledere i offentlige organisasjoner spiller en viktig rolle i styringen av demokratiske samfunn. De sikrer at politiske beslutninger blir implementert på en effektiv og upartisk måte. De er 'ansiktet' for organisasjonen sin i offentligheten, og de anses vanligvis som svært innflytel...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fitness, Ageing and Bilingualism (FAB): The benefits of regular physical activity and bilingualism for language abilities in healthy ageing

Over hele verden lever mennesker stadig lengre, men lengre liv kan føre til redusert livskvalitet. Selv sunne eldre mennesker kan oppleve tregere kognitiv funksjon, som redusert fokuseringsevne og dårlig hukommelse. Språkevnen påvirkes også av alder. Talen blir tregere og mindre flytende, og eldr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Political Dynamics of the Cultural Sector

Dette prosjektet tar utgangspunkt i antagelsen om at utviklingen i kulturpolitikken i en viktig forstand avhenger av den interessebaserte politikken som utspiller seg i ulike deler av kultursektoren og mulighetene dette skaper for å gjennomføre planlagte og demokratisk forankrede endringer i sekt...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better provision for Norway’s children from early childhood education and care through primary school [BeProS]

Formålet med prosjektet ‘Better provision for Norway’s children from early childhood education and care through primary school’ [BeProS] er å studere hvordan barnehageerfaringer påvirker barnas senere sosiale og faglige ferdigheter. Kunnskapen fra prosjektet vil bidra til å kunne gi alle barn i N...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

C4: COVID-19 and Human Capital: Cataclysm and Catalyzer

COVID-19 Pandemien har hatt dramatiske konsekvenser for Norske bedrifter. Selv for bedrifter som ikke har vært direkte berørt av pålagte nedstenginger har krisen i mange tilfeller medført et betydelig fall i etterspørselen. Dette har igjen fått dramatiske følger for hvordan bedriftene håndterer s...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis.

Koronaviruspandemien har forårsaket en plutselig og gjennomgripende nedstengning av sentrale aktiviteter i det norske samfunnet. Selv om samfunnet gradvis går tilbake til det normale, er store deler av økonomien allerede sterkt berørt, og mange virksomheter vil fortsatt slite etter hvert som kris...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart Workspace past Covid-19

Srbeidsmiljøet har forandret seg drastisk det siste tiåret, med mer arbeid hjemmefra, videomøter og arbeid i åpne landskap. Med Covid-19 blir denne endringen aksellerert mens organisasjoner og ansatte blir tvunget til å tilpasse seg nye måter å jobbe på. Selv etter at Covid-19-tiltakene har opphø...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Demokratisering av kultur for barn og unge

Demokratisering av barn og unges kulturdeltakelse Det er ikke tilfeldig hvem som deltar i det organiserte kulturlivet. Forskning på kulturdeltakelse har vist at de med høy sosial status deltar mest. Tilgang på kultur har historisk sett blitt definert som tilgang på et gode. Noen har stor tilgang...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Science Fictionality

Dette prosjektet bruker science fiction (SF) som et utgangspunkt for å stille spørsmål ved de kulturelle vilkårene som ligger bak sosiale forestillinger om mulig endring. Fordi ting endrer seg over tid, er tanken om framtid og hva vi kan gjøre i den eller hva som kan bli mulig å gjøre i den, vevd...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Values-based legitimation in authoritarian states: top-down versus bottom-up strategies, the case of Russia

Et økende antall stater i Europa har regimer med en illiberal politisk agenda. Felles for de fleste av dem er at de forsøker å legitimere sitt styre ved å hevde at de forsvarer "tradisjonelle verdier" så som religion, nasjonen, kjernefamilien og den offentlige moral. Dette er åpenbart et forsøk p...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustained employment of hard-to-place citizens in small and medium sized enterprises: A mixed-method study in Norway and the Netherlands

Dette forskningsprosjektet tar sikte på å utvikle ny kunnskap om hvordan små og mellomstore bedrifter (SMB) kan lykkes med å bidra til varig inkludering av arbeidsinkludering for utsatte grupper av befolkningen, og kan støttes effektivt i dette. Med utsatte grupper henviser vi til personer som sl...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The corona crisis and its economic consequences

Utfra ferske data i offentlige registre i nær sann tid vil vi dokumentere omfanget, dynamikken og sosioøkonomiske kjennetegn ved korona-krisen og dens utvikling. Prosjektet vil studere de forskjellige krisetiltakene, sammen med analyser av økonomisk status på tvers av enkeltpersoner, familier, be...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Mitigating Perceived Threats in Russian and Norwegian Public Discourse

THREAT-DEFUSER utforsker «myke» informasjonsstrategier i massemedia og sosiale media som kan brukes i hybrid krigføring. Vi undersøker hvordan Russland oppfattes i Norge, og hvordan Norge oppfattes i Russland i et sikkerhetspolitisk perspektiv. THREAT-DEFUSER er et tverrfaglig forskningsprosjekt...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku