0 antall prosjekter

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

The global structure of the Universe

To obtain a Ph.D. at the Institute of Applied Mathematics and Teoretical Physics (DAMPT) of the University of Cambridge with professor John Barrow as adviser. The study will focus on two different parts: 1) General relativistic cosmologies with compact sp aces and. New obserevational data will co...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Globalisation and Marginalisation in Communications Systems

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Power Generation with CO2 capture

...

Tildelt: kr 32,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kontroll av tilvekstprognoser

I seinere år har nøyaktigheten ved skogbrukets balansekvantumsprognoser blitt trukket i tvil. Det har vært hevdet at prognosene har vært altfor optimistiske i forhold til hva man kan høste fra skogen. Mange mulige årsaker har vært trukket fram som forklar ing på dette; bl. annet feil i grunnlags...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

PETPOL-PETROPOL

Utviklingen i Irak, Iran og Saudi-Arabia og i forholdet mellom dem, betydning for oljemarkedet

Bakgrunnen for prosjektet er betydningen av samspillet mellom Irak, Iran og Saudi-Arabia i fastsettelsen av oljeprisen i et imperfekt marked. I dette perspektiv representerer prosjektet en videreføring av tidligere forskning, gjort rede for i bøkene Oi l and Islam og Crude Power. Pr...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Kinetisk polarisasjonsmåling, en ny analytisk bioteknologi

Selskapet har oppfunnet et nytt, patentsøkt prinsipp for kinetisk måling av fluorescence polarisasjon i fullblod. Oppfinnelsen muliggjør anvendelse av ett enkelt reagens for direkte måling ved hjelp av cyaninfargestoffer bundet til småmolekylære substanse r. Prosjektet vil verifisere det tekniske...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Østfold

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Sømløse Tjenester - konstruksjon av enhetlige, dynamiske og kontekstsensitive nettbaserte tjenester tilpasset universell aksess

Bakgrunnen for dette prosjektet er antagelsen om at de mest suksessfulle nettbaserte tjenestene i framtiden vil være de tjenestene som ovenfor brukeren i størst mulig grad framstår som en enhetlig tjeneste uansett om tjenesten aksesseres fra stasjonære el ler mobile enheter og over ulike kommunik...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av påslags- og vekstmateriale for dyrking av blåskjell

I Norge dyrkes blåskjell i hengekulturanlegg, bestående av blåskjellbånd festet til bæreliner som holdes flytende av bærelegemer. Erfaring har vist at produktene som benyttes i dag ikke fungerer godt nok som yngelsamlere og som feste for store blåskjell. Prosjektet skal utvikle påslags- og vekst...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energihandel og klimatiltak i Nord-Europa

Gjennom et tett samarbeid med Nordledenprosjektet integreres MARKAL modellene i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland og Nederland. Modellene harmoniseres for å oppnå konsistense forutsetninger med hensyn på teknologisk utvikling og rammebetingelser (brenselp riser mv). Modellene bygges ut med en mer...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Vekst, miljø og teknologisk framgang

Ved studier av interaksjonen mellom økonomisk vekst, teknologisk utvikling, energibruk og utslipp i norske industribedrifter vil prosjektet øke kunnskapene om hvordan miljø- og energipolitikken kan tilpasses slik at en både kan ivareta hensynet til økonom isk vekst og en positiv miljøutvikling. ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Klimapolitikk og markedsintegrasjon

Prosjektet skal benytte detaljerte numenske likevektsmodeller til å studere virkninger av energi- og miljøpolitikken på kort og lang sikt når markedene er effektive. Prosjektet vil dels videreutvikle en eksisterende langtidsmodell for energimarkedene i Ve st-Europa, dels benytte ulike varianter a...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøkostnader av vindkraft i Norge

Gode vindforhold langs kysten, og reduserte kostnader ved elektrisitetsproduksjon fra vindmøller er i ferd med å gjøre vindkraft til et konkurransedyktig supplement til energiforsyningen i Norge. Vindkraft betraktes i dag som en av de mest miljøvennlige e nergiproduktene som er tilgjengelige. Spe...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Regional kraftmarkedsmodell

De siste årene har et stadig strammere kraftmarked og økt internasjonal krafthandel bidratt til å øke utnyttelsen av overrføringsnettene for elektrisitet innad i de enkelte land og mellom land. I et optimalt utbygget overføringsnett skal det eksistere fla skehalser. Flaskehalser fører til mindre,...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Robuste energimarkeder: Institusjoner, markedsarkitektur og markedsstruktur

Delprosjekt 1. Prosjektet er lagt opp som en systematisk gjennomgang av de ulike delene av markedsarkitekturen og koblingen mellom disse. En overordnet målsetning er å vektlegge samspillet mellom markedets ulike deler, og incentivvirkninger og resp ons fra mikroaktørene. Metoder benyttet v...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Laktasjonsfysiologiske studier av rein II.

Dette prosjektet er en videreføring av interreg Sapmi prosjektet "Forsök med mjölking av vajor" som ble gjennomført i 2000. Vi har etablert et anlegg som er egnet til forsøksmelking og har gjennom prosjektet tilegnet oss ny grunnleggende kunnskap om reine ns laktasjonsfysiologi. Men ennå står man...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

"Soft" eller "hard" håndheving av Kyotoprotokollen

Regler for kontroll- og håndheving under Kyotoprotokollen ble vedtatt på partsmøtet 29. oktober til 10. november 2001, som del av "Marrakesh Accords". Internasjonale miljøavtaler har i stor grad hatt samarbeidsbaserte kontroll- og håndhevingsordninger, og i liten grad brukt sanksjoner ved brudd ...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lokal klima- og energiplanlegging

Prosjektet retter seg inn mot to av programmets hovedtema: "Teknologisk valg, energiplanlegging og infrastruktur" og "Internasjonale miljøavtaler og klimapolitikk". I prosjektet tas opp samspillet mellom overnasjonalt, nasjonalt og lokalt styringsnivå inn enfor energi- og klimapolitikken med vekt...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Klimaavtaler og teknologisk utvikling

Prosjektet vil studere sammenhengene mellom klimapolitikk og utvikling av nye teknologier. Prosjektet er delt inn i 4 delprosjekter. I Delprosjekt 1 vil prosjektet analysere om en bør forsøke å nå klimamålene ved å skattlegge CO2 utslip p eller ved å subsidiere utviklingen av i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Virkemidler i klimapolitikken: Utforming, samspill og virkning

Delprosjekt 1 (prosjektleder: Eirik S. Amundsen): Prosjektet går ut på å analysere hvordan systemet med grønne sertifikater i kraftmarkedet fungerer og samspiller med markeder for C02 -kvoter. Prosjektet tar også opp spørsmål omkring mar kedsmakt og handeI med sertifikater når f...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Molekylær og cellulær biologi ved hjertesvikt; cytokiner og vekstfaktorer

Antallet pasienter med diagnosen hjertesvikt er økende. Nye strategier for behandling av denne sykdommen forutsetter en bedret forståelse av cellulær og molekylær biologi ved hjertesvikt. Hovedmålsettingen med prosjektet er å identifisere cytokiner og vek stfaktorer som fører til myokardhypertrof...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Metal Complex Catalysis in Conversion of Natural Gas to Value-Added Products

Norway has large reserves of natural gas. Today, it is mainly exported as is, with only a minor part being processed domestically into value-added products. This project is aimed at contributing to economically and ecologically improved processes for conv erting natural gas into value-added produ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Symbolsk forbruk & identitetsarbeid i overgang fra barn til ungdom: En studie av forestillinger, forhandlinger og handlinger omkring klær

Fokuset i prosjektet er rettet mot klærnes rolle i unge tenåringers identitetsarbeid. Prosjektets formål er todelt.­ På den ene side ønsker prosjektet å beskrive og fortolke variasjoner i ungdoms egne, så vel som deres foreldres beretninger, om klær som identitetsarbeid i tilknytning til de...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

"Restavek" på Haiti - oppvekstvilkår og levekår for barn

Prosjektet omhandler barns oppvekst- og levevilkår, samt idealer og praksiser i barneoppdragelse, i tilknytning til såkalt "barnearbeid i hushold" (Domestic child labour) på Haiti. Haitianske barn som arbeider borte fra sine foreldre, og som spesielt utfø rer oppgaver i hushold (snarere enn i ind...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Identifisering av autoantigener ved nevrologiske paraneoplastiske syndromer

Paraneoplastiske nevrologiske syndromer er en felles betegnelse på tilstander der en kreftsvulst affiserer nervesystemet. En har påvist flere autoantistoffer (bl.a anti-Yo, anti-Ri, anti-Hu) mot nervevev som kan korreleres med ulike typer av paraneoplasti ske syndromer. Antigenene Yo, Ri og Hu er...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Jerusalem: The Chosen Place

De bibelske tekstene etterlater ingen tvil om Jerusalems betydning - som fysisk og geografisk sted og som symbol og forestilling. Mens det ikke er noen tvil om Jerusalems sentrale betydning i Bibelen, er det likevel viktige spørsmål som står ubesvarte. I Devteronomium 12 blir Israelittene fortal...

Tildelt: kr 86 999

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Resistens mot desinfeksjonsmidler hos stafylokokker assosiert med sjukdom hos husdyr.

Desinfeksjonsmidler brukes i stort omfang i vanlig husholdning, i helsevesenet, i næringsmiddelindustrien og i husdyrbruket. Kvartære ammoniumforbindelser (QAC) er blant de mest benyttede virkestoffene. Bakterier, inklusive og stafylokokker, kan utvikle r esistens mot slike midler. QAC-resistens ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Kulturmiljøer fra jernalderen og eldre historisk tid i Kyst-Finnmark. En undersøkelse med utgangspunkt i fenomenet mangeromstufter.

Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer fra jernalder og eldre historisk tid langs Finnmarkskysten. Sentralt i disse står de sk. "mangeromstuftene", et boligkompleks med flere rom forbundet med korridorer. 1 tillegg preges disse kulturmiljøene av e t stort mangfold av andre lite undersøkte...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Begrepsbeherskelse, funksjonalisme og meningsholisme

Funksjonalisme som mange ser på som en plausibel posisjon, forstås ofte som det syn at hvis en gitt nevrofysiologisk tilstand for en person har en bestemt funksjon som korresponderer til den funksjonen en gitt mental tilstand har for personen, så er de to tilstandene identiske. Noen har imidlert...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Fødselsvariabler som risikofaktorer for urininkontinens

Hovedmålet for prosjektet er å undersøke hvilke statistiske sammenhenger som finnes mellom fødsler og senere utvikling av urininkontinens hos kvinner. Tidligere studier tyder på at det å bære fram barn gir økt risiko for inkontinens. Resultatene fra studi er av ulike faktorer som kan tenkes å for...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Bringing the "Reformation Era" into the classroom: Modern schooling and the formations of new subjectivities in Java, Indonesia

Prosjektet vil utforske pågående demokratiseringsprosesser på Java, Indonesia, med utgangspunkt i omskrivinger av moral- og historiepensa i videregående skole. Den sentrale hypotesen er at klasserommet nå i større grad er en arena hvor ulike ideologiske s trømninger brytes mot hverandre. Det blir...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland