0 prosjekter

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

TEKMAR 2008

Havbruksklyngen er en viktig bidragsyter til norsk økonomi, og kan med økt teknologisk kompetanse og kapabilitet få økt økonomisk betydning i framtiden. Hovedfokus for TEKMAR er å sikre tilførsel av ny teknologisk kunnskap slik at bransjens etablerte og n ye produkter får et økt innhold av ny bes...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Construction and intervention vessels for Arctic oil and gas operations

The expected increased oil and gas activities in cold climate regions will require dedicated designs for future Arctic offshore vessels. Specification, design and development of dedicated vessels should be of major interest for oil and gas companies posit ioning themselves for safe and cost effic...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Development of novel Non Destructive Testing (NDT) techniques and autonomous robots to be deployed by Remote Operating Vehicles (ROVs) for the sub-sea inspection of offshore structure welds.

-

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Akershus og 2 andre

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Safety Management in the High North

The High North represents new environmental conditions setting new safety design requirements where statistics and experience are limited, and where known solutions accordingly can not be applied without thorough evaluations and research activities. In th is complex environment R&D programs need ...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Operations of Subsea Systems

Recent history has shown that the handling of subsea systems involves significant operational risk. Fishermen are, in fact, exposed to higher risk levels than most other occupational groups in Norway. The safety level in the offshore sector is in general higher, but better procedures and training...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MARLEN - Maritime Logistics Chains and the Environment

The principal objective of the project is to: Obtain and systematize facts and knowledge regarding the main operational and organizational conditions that may influence the energy efficiency and environmental profile/performance of alternative maritime l ogistics chains, and thereby reduce the p...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Bilateral collaboration to make aquaculture structures more escape safe by utilizing full-scale testing facilities

The proposed project is for funding to arrange a workshop where a groupe of researchers from Nortway and the US meet to discuss ideas for a larger bilateral research program on escape related issues in the aquaculture industry worldwide, with special emph asis on problem related to a move towards...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-1.07 Transport (including Aeronautics)

Promotional Platform for Short Sea Shipping and Intermodality

-

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Sør-Trøndelag

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovation in Global Maritime Production 2020

Norway has a long tradition as a maritime nation in shipping, shipbuilding and maritime equipment manufacturing, and has retained a leading position globally at the start of the 21st Century. But with rising cost and increased competition from other natio ns, particularly in Asia, the industry is...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Study of the Effects of NOx Emissions Reductions from Ships on Fuel Consumption and other Emissions with Emphasis Particulates

Survey of Literature and other existing knowledge The literature study concentrates on particle formation from internal combustion engines especially after the combustion process. Emphasis will be put on how NOx and their reduction measures influence part icle formation. Investigation of growth...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Metoder for design av akterskip,propulsjon og styresystemer for offshorefartøy.

Utvikling og operasjon av større offshore fartøy setter større krav til dokumentasjon av både skrog og propulsjonssystemer mht effektivitet, sikkerhet og pålitelighet. Per i dag mangler både kunnskaper og metodikk for å kunne foreta optimale valg av løsni nger. Modellforsøk har store begrensninge...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ICADA - Integrated Computer Aided Design and Analysis

Det har blitt utviklet et programbibliotek kalt IFEM for bruk av splines i design og analyse. Programbiblioteket inneholder rutiner for simulering av 2D og 3D tynnveggede og massive konstruksjoner. IFEM håndterer problemstillinger med store forskyvninger og ikke-lineære materialoppførsel, samt a...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reducing Impact from Shipping on the Environment

The project will encompass three activities Ship emission indicator Today's serious concern is on global climate and local air pollution in densely populated areas. This proposal will concentrate on ship emissions to the air. Special focus is on following items: - Decision on emission components...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Prosjektbeskrivelse VRI Oslo/Akershus

VRI Oslo/Akershus er en utvidelse av regionens strategier for å mobilisere næringsliv til forskningsbasert innovasjon i samhandling med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Prosjektet er forankret i Regionalt innovasjonsprogram (RIP), regjeringens stor bymelding, og inngår som en del av satsni...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Mikroorganismers nedbryting a hydrokarboner i olje og dettes påvirkning på drift, smørefilm og sikkerhet i marine innstallasjoner

Mikroorganismer som gjær, sopp og bakterier finnes over alt. De er naturlig til stede i alle miljøer, de fleste innenfor et temperaturområde mellom -20 - +80'C. Mikrobiell vekst i hydraulikkolje ombord på marine installasjoner er erkjent som et betydelig problem innefor den maritime næringen, båd...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi

I prosjektet skisseres et todelt utviklingsløp for å nå hovedmålsetningen om å bidra til å øke konkurranseevnen i Norges brønnbåtnæring. 1) Situasjonsbeskrivelse og scenariebygging Lovverket stiller strenge krav til utslipp fra brønnbåter samt desinfeks jon av lasterom/rørsystemer, mens oppdret...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Superintendent's Manual / Owner's Portal

I en svært raskt skiftende verden hvor informasjonstilgangen synes å være eksponentielt økende, er det behov for ulike virkemidler for å understøtte beslutningstakere i den maritime industrien. Dette innebærer bl.a.: - Videreutvikling og tilgjengeliggjør ing (i ulike kommunikasjonskanaler og bes...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Viken

NMP-1.04 Nano, Materials & Production Technologies

MULTI-LEVEL PROTECTION OF MATERIALS FOR VEHICLES BY “SMART” NANOCONTAINERS

-

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Sør-Trøndelag og 2 andre

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Nor-Fishing Technology Conference 2008

Prosjektets formål er å arrangere en internasjonal fagkonferanse 11-12 august 2008 i tilknytning til Nor-Fishing messen 2008 (12-15. august 2008) innenfor fagfelt med relevans for messen. Årets konferanse er en videreføring av NFTC 2006 og intensjonen er en videreføring i 2010. Den faglige konfer...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Rettet formidling av forskningsresultater fra MAROFF-prosjekter.

For å stimulere til formidling av resultater fra forskningsprosjekter har forskningsprogrammet Maritim virksomhet og offshore operasjoner (MAROFF) åpnet for søknader om økonomisk støtte til arrangementer for forskningsformidling. Den foreliggende søknaden er et initiativ fra tre av MAROFFs prosj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optifoul Project

The roughness of the surface of the hull is one of the major factors that contribute to the overall fuel consumption of the vessel. Measurements of the hydrodynamic drag of different commercially available antifouling coatings have shown that surface roug hness between different antifouling syste...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision Support in LNG Supply Chains - Improving Shipping by Optimisation Based Decisions

The LNG supply chain is complex. The shipping part should be fully integrated in the planning operations in this value chain. Actors in the LNG business are facing considerable planning challenges; challenges which make use of dedicated decision support s ystems (DSSs) for commercial planning of ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Rogaland

UTRED-Utredning

Oppfølging av kartleggingene av marin FoU og havbruksforskning 2007

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

SECURITY-1.10 Security

Security System for Maritime Infrastructures, Ports and Coastal zones

-

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Akershus og 3 andre

OST-Øst-Europa-programmene

MAritime REsources of the BArents SEa: Satellite data driven monitoring in the context of increase of commercial efficiency of the fishery

The main objective of the four-year project is to advance our capability to monitor the Barents Sea maritime resources focusing on the increase of the commercial efficiency of the fishery. It is anticipated that implementation of the developed monitoring system will result in significant reductio...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Securing fish-farming technology and operations to reduce escapes (SECURE)

Solving problems related to escapes is dependent on a combination of research into several technological disciplines and biological knowledge related to the behaviour of fish in net pens. SECURE will address these challenges by bringing together expertise in structural engineering, hydrodynamics...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Propulsor/Hull Interaction. Efficiency, Cavitation and Noise

With continuously increasing requirements with respect to reduced emission and environment friendly deliveries the industrial sector of shipbuilding is facing ever more stringent market demands for the accurate prognosis and good documentation of fuel con sumption, emission, reliability, cavitati...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Rensing av eksos fra marint maskineri.

Dette prosjektet representerer et sentralt ledd i utviklingen av et komplett system for rensing av eksosgass fra marint maskineri. Utviklingen av systemet er delt i tre faser: 1) Initiell test av grunnteknologi , MAN Holeby 2006 2) opptimaliseringstest, MAN Holeby November 2007, fullskala syst...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Automatisk klassifisering og sortering av fisk i trål

Formålet med prosjektet er å utvikle et elektronisk system som registrerer, klassifiserer og sorterer fisk i en trål uten å påføre fisken skade. Systemet vil gjøre det mulig å velge ut fisk som skal fanges og slippe fri fisk som er uønsket. Systemet skal baseres på billedanalyse metoder som Scant...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av nye designkonsept for større og hurtigere offshorefartøy for operasjon over hele verden

Trenden i markedet er behov for stadig større, mer fleksible og avanserte offshorefartøy, som skal operere over hele verden, ofte med kortvarige, men tunge oppgaver på hvert felt. Dette setter også krav til langt mer varierte og kompliserte operasjons- og bruksområder, som spesielt inkluderer la...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestland