0 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimal fremstilling av rent vann for NOx-reduserende tiltak offshore og marint.

Ecowat AS skal levere ultrarent vann til injeksjonsformål i forbrenningsprosesser slik at NOx-utslipp blir betydelig reduserte. Ultrarent betyr tilfredsstillelse av de svært strenge kravene som gassturbin- og maskinleverandører stiller for å tillate vanni njeksjon. Anlegget ferdig oppskalert må k...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Oppgradert og nytt avansert utstyr i de marintekniske laboratorier på Tyholt

Søknaden gjelder anskaffelser for å oppgradere og utvide eksisterende måle- og kontrollsystemer i laboratoriene som MARINTEK disponerer sammen med NTNU på Tyholt i Trondheim. Den omfatter hydrodynamiske laboratorier (havbasseng og slepetank), konstruksjon steknikk (fullskala testrigger), og energ...

Tildelt: kr 45,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Tid og usikkerhet

Hovedproblemstillingen i programmet er å komme fram til mer realistisk verdsetting av tidsbesparelser og økt pålitelighet i transport og tilgrensende aktiviteter. Problemet har to sider: den fysiske og den økonomiske. Vi trenger å vite mer om verdsetting av tid og pålitelighet, både for gods og...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NORTRASHIP - Norwegian Transformations in Shipping: The dynamics and competitiveness of the Norwegian maritime cluster

Norway is one of the world's leading maritime nations, with a role in the maritime industries that far exceeds what one would expect based on shares of world population or trade. The project analyses the factors that have enabled the country to attain thi s position, with particular emphasis on t...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av kostnadseffektive båter i aluminiumspaneler

Gjennom et tidligere prosjekt, Alumarin, har 5 mindre bedrifter som leverer bruksbåter i aluminium til fiskeri og havbruk og Fjellstrand som storleverandør av passasjerkatamaraner, i samarbeide med Sintef/NTNU og aluminiumsindustrien innledet en kostnadse ffektivisering av byggeprosessen hvor det...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

An environmental friendly antifouling system for ship hulls

All surfaces exposed to the marine environment, including man-made structures such as ships, are subjected to biofouling. The current project aims at abolishing detrimental ingredients in antifouling paints and thereby the threat of leakage of toxic subst ances from ships on the ocean. In additio...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Servicefartøy for sikker, skånsom og kostnadseffektiv håndtering av havbrukskonstruksjoner

Utfordringene ved håndtering av havbrukskonstruksjoner øker ved at anleggene blir større og ved at produksjonen skjer på mer krevende og eksponerte lokaliteter. Kravene til fartøy og utstyr blir stadig større og en står nå i en situasjon der eksisterende fartøy og hjelpeløsninger har problemer m...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fornyelsesprogram for kysttransport

I forhold til krav om en miljøvennlig og kostnadseffektiv kystlogistikk er dagens situasjon preget av en aldrende og forurensende kystfrakteflåte. På enkelte markedssegment har vi sett en markedsdrevet utvikling som har ført til flåtefornying. Eksempler p å dette er brønnbåter til havbruksnæringe...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NOx-reduksjon fra skipsmotorer med Exhaust Gas Recirculation (EGR) og Cool Flame Reaktor

Det er påvist i forsøk at det er mulig å benytte homogen gass produsert fra den såkalte Cool Flame Reaktoren til fjerning av sot fra de overflater hvor dette måtte være avsatt. Dette forklares med at det dannes såkalte frie radikaler i gassen fra Cool Fl ame Reaktoren og at disse reagerer med so...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestfold og Telemark

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Unravelling the Vicious Circle: Poverty Alleviation and Sustainable Livelihoods in Small-scale Fisheries

In this project we question how poverty can be alleviated through ecosystem-based management of natural resources. Alleviating poverty sometimes requires strategies which are inherently in conflict. This is particularly the case in economies based on natu ral resources. As one seeks to reduce pov...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New International Training and Pre-Simulation Concept for Arctic Marine Operations - Phase 2

Prosjektet er en videreføring av Fase 1 som har resultert i grunnleggende nye algoritmer som danner basis for sanntids simulering av is. Algoritmene vil i fase 2 bli raffinert og tunet inn mot simulatoren. Validering av resultatene vil bli utført på tanks kip i is og i istank i Tyskland. Algori...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Feedserver - Fôringsteknologi for torsk i stor merd med fokus på svømmeblæreproblematikk

_Bakgrunnen_ for prosjektet ligger i hvordan torsk som art skiller seg fysiologisk fra laks og hva slags føringer dette legger for teknologien som kan nyttes i oppdrett. En av disse artsforskjellene er knyttet til svømmeblæren, som er åpen hos laks og luk ket hos torsk. Den lukkede svømmeblæren b...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI-søknad frå Hordaland Felles handling for ein innovativ region

Felles handling for ein nyskapande region. Dette inneber å auka verdiskapinga ved å betra samhandlingskompetansen. Visjonen i fylkesplanen vil gjera Hordaland til ein av dei mest innovative regionane i Europa i næringar der fylkeskommunen har særlege før emoner, med vekt på lønsemd, internasjona...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

RADIUS - 'Radio-based Innovations for use in Maritime and Terrestrial Systems'

Den altoverveiende del av nye løsninger for kommunikasjons-, instrumenterings- og overvåkningsanvendelser er basert på trådløse teknologier, og i all hovedsak radio. For å kunne tette de kompetansehull som derved vil kunne oppstå i aktuelle norske profe sjonsmiljøer, ønsker NTNU, Institutt for ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

European Framework for Safe, Efficient and Environmentally-Friendly Ship Operations

The overall objective of FLAGSHIP is to improve the safety, environmental friendliness and competitiveness of European maritime transport. The project will contribute to a further increase in the capacity and reliability of freight and passenger services and to a reduction of negative impact from...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Supply Chain Management og optimeringsmodeller

Prosjektet ?Supply Chain Management og optimeringsmodeller? har fokus på utvikling av IT-baserte systemer (prototyper) som vektlegger integrerte operasjonelle styringsmodeller for hele verdikjeder og som inkluderer markedsdynamikk (dynamisk prising). H ovedmålet for prosjektaktiviteten er å øk...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Intelligente transportsystemer i havbruk

Målsetningene i prosjektet er bestemt av to hovedutfordringer knyttet til transport ved havbruksanlegg: - Sikre verdier ved å redusere tap ved rømming og skade på anlegg. - Unngå konflikter med annen transportaktivitet i kystsonen Målsetningene er forran kret i to hovedutfordringer. 1) Sikring a...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Clean Marine Power and Propulsion

Fuel cell powered vessels fuelled by natural gas or hydrogen will contribute significantly to the reduction of harmful emissions from ships such as NOx, SOx, CO2 as well as particulate matters. Emissions from ships comprise 11-16% of the global NOx-emissi ons, 8% of the global SOx-emissions and 2...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High resolution imaging and beamforming

This project aims at providing new knowledge in the field of imaging and beamforming for acoustic applications. The research shall be firmly established in real world data and thus based on measurements in the laboratory and on data from field experiments . The main contributing partner in the pr...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Samhandling mellom bedrifter, FoU og myndigheter for å utløse nyskapingspotensial særlig innen og mellom Mat-, Energi- og Maritim sektor.

Rogaland Fylkeskommune er søker og vil være prosjekteier i gjennomføringen. Rogaland har sterke industriklynger innen mat, energi og maritim sektor og har dermed et meget godt utgangspunkt for videre utvikling av et moderne og konkurransedyktig næringsliv med høyt teknologisk nivå og internasjon...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Rogaland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Samhandling i innovasjonssystem med politisk-regional forankring - Intervenering og evaluering for å utvikle FoU-basert regional innovasjon

Prosjektsammendrag Europa sakker etter USA og Østen i innovasjonsaktivitet. Sammenlignet med resten av Europa ligger Norge som nr. 16 av 33 land. Problemstillingen i prosjektet er å finne ut hvordan innovasjonspotensialet i det regionale næringslivet kan virkeliggjøres gjennom aktiv tilretteleg...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Rogaland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Tverrfaglig innovasjonssatsing i Møre og Romsdal

To paradoks preger samfunnsutviklingen i Møre og Romsdal. For det første, her finnes noen av de mest moderne og fremtidsrettede næringsklyngene i landet, men befolkingen kjennetegnes ved lav utdanningsgrad. For det andre er det rekordlav arbeidsledighet i fylket, men ungdommen flytter i økende g...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Motorways of the Sea European Style

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NOx-reduksjon i dieselmotorer ved bruk av N2-anriket luft (C)

Ecoxy har utviklet en ny metode basert på bruk av membraner for å redusere NOX-utslipp fra marine dieselmotorer. Metoden vil være enklere å installere enn CMS-membraner (en lignende metode patentert av Compact Membrane Systems, Inc., USA) ved at den ikke skal integreres i ladeluftsystemet slik CM...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarCom - Bredbånd til sjøs, Internett for maritim, offshore og havbruks-virksomhet

MarCom tar utgangspunkt i Nærings og handelsdepartementets MARUT-IKT satsing, tilsvarende aktiviteter i ITS-Norges maritime faggruppe som igjen er forankret i nasjonal transportplan og det generelle behovet for bedre kommunikasjonsløsninger i norske farva nn og da spesielt i nordområdene. MarCom ...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New materials and methods for placement of a thin layer cap on contaminated seabed

The Norwegian Ministry of the Environment identified remediation of contaminated sediments as important. The total release of contaminants to the fjord environment from larger areas with moderate contaminant levels can be greater than that from smaller ar eas with higher contaminant concentration...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

EFFORTS Effective Operation in Ports

...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CREATE production tp improve Total Efficiency of new generation Short Sea Shipping

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology

Michelsensenteret for Industriell Målevitenskap og Teknologi (MIMT)er et tverrdisiplinært ressurssenter i instrumentering og måleteknikk innen petroleum, miljøovervåking samt fiskeri og havbruk. Sensorteknologiene som blir utvikla i prosjektene, er basert på akustikk, elektromagnetisme, optikk el...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritime Emission Mitigation

Global warming, acidification and air pollution are environmental problems which are high on the international agenda. World shipping transports almost 2/3 of world global trade and although the contribution to global anthropogenic NOx and SO2 emissions a re significant, ship emissions have not p...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Viken