0 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mobilizing for and against Democracy (MoDe)

I mange land i verden er kampen for demokrati brennende aktuell. Dog har noen demokrati-bevegelser lykkes, mens andre har blitt møtt med vold og undertrykkelse diktatorer som har styrket sitt grep om makten. Noen demokrati-bevegelser som i en tidlig fase opplevde at kampen for mer demokratiske in...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Quality of accounting and auditing in the public sector

Prosjektet skal styrke kvaliteten av regnskaps- og revisjonstjenester i offentlig sektor. Dette er for å bekjempe korrupsjon og forbedre åpenhet, demokratisk styring, ansvar, økonomisk bærekraft og beredskap mot økonomiske kriser. Hovedmålet med prosjektet er å styrke MACE-forskningsgruppens kapa...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Challenges, Sustainability, and the Welfare State - Perspectives from Labor, Behavioral and Macroeconomics

Norge er en liten, åpen, og ressursbasert økonomi der globale endringer i oljepriser, valutakursvolatilitet og andre internasjonale sjokk påvirker økonomi og velstand. samfunnets velvære. Den nåværende COVID-19-pandemien er et eksempel på et slikt sjokk med stor innvirkning på norsk økonomi. Det ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

SAMEVAL network activities and PhD courses - PRIO Conflict Patterns Research Group

Conflict Patterns Research Group [Forskergruppe for konfliktsmønstre] (CPRG) ved Institutt for fredsforskning (PRIO), som ledes av Forsker I Gudrun Østby, er et verdensledende forskningsmiljø som bruker avanserte og innovative kvantitative metoder til å forske på bevæpnede konflikters umiddelbare...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Skatt og velferdsstatens finansiering

Hensikten med denne søknaden er å finansiere utvidet kontakt med utenlandske forskerer, arrangere konferanser og doktorgradskurs for derigjennom bidra til nettverkseffekter og høyere forskningskvalitet. Disse tiltakene vil heve kvaliteten på forskningen ved senteret og øke kontaktflaten mot int...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

SAMEVAL network activities and PhD courses - PRIO Migration Research Group

Migration Research Group [Forskergruppe for migrasjonsforskning] ved Institutt for fredsforskning (PRIO), som ledes av Forsker I Jørgen Carling, er et tverrfaglig, internasjonalt orientert forskningsmiljø som forsker på teoretiske aspekter ved migrasjon og transnasjonalisme, og måtene disse henge...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Network-building Activities, The CORE Group

Forskningsgruppen «Citizens, Opinion, Representation, and Elections» (CORE) ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, fikk høyeste skåre og ble vurdert som Excellent i Evalueringen av samfunnsvitenskapene (SAMEVAL) i 2018. Dette prosjektet vil bidra til ytterligere vitens...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Socioeconomic risk groups, vaccination and pandemic influenza

En ny influensapandemi sto på Verdens helseorganisasjons liste over de ti mest alvorlige truslene mot global helse både i 2018 og i 2019. Dette skyldes at pandemier medfører store antall sykdomstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall. I tillegg kan pandemier og alvorlige epidemier få store øko...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The Smartphone Pandemic: Mobile technologies and data in the COVID-19 response (SMARTCOVID)

I løpet av den første måneden av COVID-19-pandemien rapporterte mange internasjonale medier om kinesiske myndigheters oppsiktsvekkende bruk av ny teknologi for å få sykdomsutbruddet under kontroll: fra droner som deler ut medisiner, og roboter som tilbyr pleie, til bruk av mobilapper som sporer o...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

PluriLand: Theorizing Conflict and Contestation in Plural Land Rights Regimes

PluriLand-prosjektet tar sikte på å utvikle teori om krav om landrettigheter i fler-rettslige regimer gjennom tverregionale undersøkelser av landstrider som påvirker landrettighetene til sårbare samfunn. Til tross for beskyttelsen av urfolks, tradisjonelle og/eller kommunale landrettigheter i fle...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

SMART PLAN - bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser

Når samfunnet planlegges og det skal tas beslutninger er det behov for gode kunnskapsgrunnlag. Digitale verktøy er lite brukt i offentlige planleggingsprosesser selv om teknologi er på full fart inn i byutvikling gjennom smartby-prosjekt. I dag brukes det store ressurser på innsamling og bearbeid...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS)

Samfunnet er avhengig av en viss grad av tillit mellom borgere, og mellom borgere, myndigheter og medier. Under en krise som COVID-19 settes slik tillit på prøve, og dette er fokuset for PAR-TS-prosjektet. For det første studerer vi hvordan norske helsemyndigheter forsøker å bygge tillit til hvor...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Social Sustainable City - the Role of Strategic Planning for Local Housing Markets Heterogeneity

STRATEGIC HOUSING: THE SOCIAL SUSTAINABLE CITY ? THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING FOR LOCAL HOUSING MARKET HETEROGENEITY (StrategicHousing): Byene er i økende grad arena for sosioøkonomisk ulikhet, og det er behov for økt forståelse for hvilken rolle boligpolitikken spiller i byenes sosioøkonomiske...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities

Forvaltning av marine ressurser etterstreber bærekraftig utvikling ved å balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre aspektene en tendens til å stå som monolitiske pilarer i deres tilnærminger til bærekraft. Silke uintegrerte tilnærminger...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Planning, knowledge and collaboration for developing vibrant and attractive city centres

Hensikten med prosjektet er å bidra til at små og mellomstore byer planlegger og utvikler sine byer og sentrum på måter som bidrar til mer attraktive og levende sentrum. Videre, at plan- og beslutningsprosesser knyttet til sentrumsutvikling blir mer effektive, både med tanke på tidsbruk og målopp...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Emotional Contagion (EmotiCon): Predicting and preventing the spread of misinformation, stigma, and anxiety during a pandemic

Feilinformasjon, stigma og angst har spredt seg i befolkningen i kjølvannet av COVID-19-pandemien. I «Emotional Contagion» (EmotiCon)-prosjektet skulle vi forklare på hvilken måte og hvorfor dette skjedde i Norge. Dette gjorde vi gjennom å utvikle en sosial simulering av Norge; en multiagent kuns...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Cities confronted by protests: Democratic governance for efficient and socially just climate transformation

DEMOCLIM studerer utviklingen nye demokratiske styringsformer som svar på klimaprotester i fire skandinaviske byer: Oslo, Bergen, Stockholm og Gøteborg. Utgangspunktet for prosjektet er den tilspissede konflikten om klimapolitiske løsninger i byer verden over. Byene må takle to nye og tilsynel...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

MEATigation er eit forskings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske eit viktig trinn i Noregs omstilling til ei lågutsleppssamfunn, nemleg transformasjon av matsystemet. Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstunde...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education

Idéen om tillitsbasert styring og ledelse springer ut fra reformer i København og har spredd seg til den offentlige sektoren i Norge og Sverige. Denne modellen blir oppfattet som en innovasjon, noen ganger kalt den nye nordiske styringsmodellen, og gjerne forskjellig fra tradisjonell styring og k...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reaching Out to Close the Border: The Transnationalization of Anti-Immigration Movements in Europe (Anti-Mig)

Migrasjon oppfattes av mange som en av vår tids største utfordringer. Vi ser at motstanden mot immigrasjon, på tvers av det politiske spektret, er grunnlag for kraftfull politisk mobilisering. Anti-migrasjonsbevegelser har som målsetting å begrense mobilitet på tvers av grenser, og tar til orde f...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Governing transitions in the Norwegian outfields: Between agrarian traditions, modern consumption and green industrialisation

Prosjektet ser på forskjellige konfliktar som oppstår i samband med bruk av utmarka i Noreg. Føremålet med prosjektet er å sjå på korleis me kan skapa tillitt og sosial berekraft mellom forvaltning og lokalsamfunn og brukarar av utmarka. Så langt har prosjektet bryrja utforska lokalsamfunnas reak...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Legitimacy challenges - An analysis of mistrust in core institutions and the normative fundament of the welfare state.

Det norske barnevernssystemet har det siste tiåret blitt utsatt for sterk kritikk både nasjonalt og internasjonalt. Dette til tross for at Norge konsekvent kommer høyt ut på internasjonale målinger av tilstanden for barns rettigheter og velferd. Deler av kritikken mot det norske barnevernssysteme...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding the Role of Trust in the Institutions of the Welfare State

I prosjektet studerer vi nylige forsøk på fremme tillitsbasert styring i danske og norske kommuner. I den offentlige debatten har begrepet «tillitsreformer» vært brukt som begrep for slike forsøk på å erstatte overdrevne kontrollrutiner i offentlige organisasjoner med tillitsbaserte tilnærminger ...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Crime-Reducing Effect of Education: Disaggregating Education and Impact on Violent Crime (CREED)

Kan myndigheter redusere voldskriminaliteten ved å styrke utdanningen? Og i så fall: under hvilke betingelser? Disse spørsmålene har stor politisk betydning, siden mange land med lave og middels inntekter også har svært høye rater mht voldskriminalitet. Dette står i kontrast både til den langsikt...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Electoral Ramifications of Environmental Policy

Forskningsprosjektet THERAPY undersøker hvordan velgere responderer på klima, miljø og energipolitiske tiltak (omtales heretter som "miljøpolitikk"). Anekdotiske bevis, som De gule vestene i Frankrike og Nok er Nok! bevegelsen i Norge, antyder at miljøpolitikk kan skape splid mellom folk og polit...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Field of goals: Co-production and implementation of the Sustainable Development Goals in regional and local planning

I samarbeid med kommunene i prosjektet har vi valgt ut hvilke kommunale planprosesser vi skal teste ut metodene og rammeverket vi holder på å utvikle for å bruke bærekraftsmålene i konkret planlegging. Vi har en løpende dialog med kommunene for å forstå hvilke utfordringer de støter på når de ska...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Anatomy of Resistance Campaigns

Hvorfor er noen land demokratier mens andre styres av diktatorer? Hvorfor blir noen demokratiske bare for å gli tilbake til autokrati noen år senere? Mens de fleste studier har fokusert på sakte økonomiske og demografiske faktorer, ser vi på aktørene som faktisk organiserer motstand mot autoritær...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigrant inclusion in Norway: An analysis of immigrant adaption and native reaction

Prosjektet ser integrasjon som en toveis prosess. Inkludering dreier seg både om hvordan innvandrere tilpasser seg det norske samfunnet, men også av hvordan majoritetsbefolkningen responderer på innvandringen. Når det gjelder integreringen, er vi opptatt av effektene av ulike sider ved integrasjo...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Konsept for styrket demokratimedvirkning

Demokratiet er truet. Et viktig varslingssignal er det synkende nivået av demokratisk deltakelse. Det kan være flere årsaker til dette, inkludert manglende tillit til politikerne og utilfredshet med eksisterende muligheter for medvirkning. Yascha Mounk beskriver i boken «The People vs. Democracy»...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Rapids and backwaters. Adapting fast and slow to a digital cultural turn.

Dette prosjektet skal undersøke hvordan digitalisering har påvirket ulike typer verdiskaping for kulturen. Det skal også undersøke hvordan regulering, copyright og kulturpolitikk har tilpasset seg den digitale produksjonen og distribusjonen av kultur. Hva er det vi vet og ikke vet om kunsten i de...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark