0 antall prosjekter

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Søknad om regionale midler for FUGE Nord-Norge (Tilleggsbev. til prosjekt 152319/150)

Det administrative og strategiske arbeidet i den regionale faggruppen for FUGE Nord-Norge (FUGE-N) er formelt organisert i form av en overordnet styringsgruppe og underordnede brukerråd innen bioinformatikk, genomikk, proteomikk og strukturbiologi. I det te samarbeidet inngå representanter fra U...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Cross-faculty Research Programme in Information Security organized within the strategic focus area of ICT established at NTNU

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Etablering av kompetansemiljø for elektronisk pasientjournal

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) søker å etablere et nasjonalt EPJ-kompetansesenter samlokalisert med og basert på sitt eksisterende miljø, og med en vesentlig egeninnsats. NTNU slutter seg fullt ut til målsetningene med et EPJ-senter som NFR har skissert i programstyrets an...

Tildelt: kr 24,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Structure and function of lipid rafts; investigating the role of membrane microdomains in cellular signalling

Biological membranes are no longer considered as homogenous fluid structures with embedded proteins; rather, the have been shown to contain microdimains or lipid rafts that function as platforms for co-ordination, organisation adn assembly of proteins inv olved in cellular processes such as signa...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Europeisk gassrett

Med utgangspunkt i den heilt endra situasjonen i den europeiske gassmarknaden skal prosjektet analysere innhald og dei rettslege konsekvensar av den nye situasjonen. Endringane er på to rammeverksnivå: det europeiske med gassdirektivet frå 1998 og revisjo nen frå 2003, og det nasjonale, med omleg...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

European Gateway Cities: Religion, Identity, Community and Citizenship among post-1980's Migrants to Europe: EUs 6RP

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Prosjektetableringsstøtte: Etablering av 2003-TREN-2 -konsortium og prosjektsøknad.

Det søkes om støtte til etablering av konsortium og utarbeiding av EU-søknad (Specific Support Actions) i call FP6-2002-TREN-2. Søknaden vil bli innlevert til EU-kommisjonen innen søknadsfristen 17. desember, 2003, og vil være på følgende tema: Clean Urb an Transport (CIVITAS II): Alternative mo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Support for travel to Open Meeting of the Human Dimensions of global Environmental Change Research Community

...

Tildelt: kr 80 799

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ResMan Downhole Water Monitoring System - Field Verification

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Pavel, N Serbia og M SOE03-04

...

Tildelt: kr 42 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Troybodies - en ny strategi for effektive vaksiner. Induksjon av CD4+ og CD8+ T celle responser

Troybodies with specificity for APC (IgD and MHC class II) have been shown to improve T cell activation in vitro and in vivo. However, these Abs are for various reasons, not optimal for in vivo function. The project wants to extend th e Troybody strategy by making Troybodies ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Sesongvarierende verdiskapning i kommersielle fiskerier - norsk-arktisk torsk.

Tradisjonelt har det vært stor sesongvariasjon i verdiskapingen i fiskeriene. Sesongsvingningene i det norske torskefisket skyldes hovedsakelig variasjoner over året i fiskens tilgjengelighet for ulike redskap og i forskjellige områder, samt varierende rå stoffkvalitet, markedspris og råfiskpris....

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Symposium on "Gadoid Mariculture: Development and Future Challenges" Bergen Norway June 13-16 2004

1. To organize an international symposium on Gadoid Mariculture: Development and Future Challenges in Bergen, Norway on June 20 - 23, 2004. 2. To publish peer-reviewed articles in a symposium book, ICES Journal of Marine Science

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Pigment and beta-hemolysin activity of the genus Propionibacterium

Propionibacteria are used for production of Swiss-type cheeses and are in addition used for production of nutraceuticals and as probiotics. Propionibacterium thoenii and Propionibacterium jensenii contain an unknown red pigment and in addition beta-hemoly tic activity (Food safety and Health). Th...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Akershus

OKOKRIM-Økonomisk kriminalitet

Straff og hvitvasking (Hvitvaskingsprosjektet)

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Hälsa och välfärd - kunskapsöversikt över nordisk välfärdsforskning inom äldreomsorgsområdet

Hur omsorgen om äldre människor organiseras har stor betydelse för välfärd och hälsa i stora kvinnodominerade befolkningsgrupper: hjälpbehövande äldre, deras anhöriga, anställda omsorgsarbetare. Offentlig finansierad äldreomsorg har en central plats i den nordiska välfärdsmodellen och utgör samt...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Brukervennlig analyseverktøy for instrumenterte sikkerhetssystemer

158799 Høy-pålitelige instrumenterte sikkerhetssystemer er helt avgjørende for at petroleumsvirksomheten skal kunne operere uten alvorlige personskader eller storulykker. Design av disse systemene er vanskelig! Det viktigste kravet er at de aktiveres ved en farlig situasjon (f.eks. gasslekkasje),...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Buskerud

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Leiva-Presa; A. Spania STP 03/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

HØYKOM - Evaluering

...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Aldring og helse på sokkelen

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

KUNDOC - Kunnskapsbasert dokumentanalyse

Prosjektet har til hensikt å utvikle en metode for automatisk gjenkjenning av diskursstrukturer i norskspråklig tekst. Det skal undersøkes hvordan maskinell indentifikasjon av koreferanse kan bidra til en dypere semantisk og pragmatisk analyse. Ut fra eta bleringen av pronominale, leksikalske og ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Trykningsstøtte til utgivelse av studentavhandling

...

Tildelt: kr 9 999

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Partnersøk for pilottest og dokumentasjon av teknologi for avløpsrensing

Prosjektet skal gjennomføre et partnersøk i nærmere definerte områder i Europa, med sikte på å finne samarbeidspartnere og gjennomføre en eller flere vitenskapelige utprøvinger og sammenlingninger mellom ny og konvensjonell teknologi til avløpsrensing. Det er startet et innledende partnersøk med...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Statistisk sentralbyrås Samordnede levekårskundersøkelse 2003.

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Gola; A. Polen STP 03/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Maniara; R. Polen STP 03/04

...

Tildelt: kr 97 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU-forprosjekt STREP: MOSESS Mobile Services for Safety and Security on Ships

Prioritering av sikringsdelen innen sikkerhetsbegrepet (security) har økt etter 11 september 2001. Nye IMO regler som tillegget om sikring til SOLAS 74 – kapittel XI - samt i ”International Ship and Port Facilities Security Code (ISPS), krever at rederien e må ha ”Company Security Officer”, mens ...

Tildelt: kr 47 547

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Thangavelu, Thay. Indisk statsstip 2003/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

PSYKISK-Psykisk helse

Prognose, incidens og prediksjon ved depresjon og suicidalitet hos tenåringer: En oppfølging av prosjektet - Ungdom og psykisk helse.

Bakgrunn. Epidemiologiska studier har visat att 0,4-8% av tonåringar har depressiv störning eller dystymi. Den kumulativa prevalensen for depressiv störning är 15-20%. Förekomsten ökar särskilt hos flickor under puberteten. Komorbiditeten är hög oc h vanligast är ängeststörning, missbruk a...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Innovation, Path-dependency and Policy

...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo