7 658 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emerging Leaders 2021

Emerging Leaders (EL) er en del av ungdomsprogrammet til Arctic Frontiers og ble første gang organisert i 2012. Hvert år har rundt 30 norske og internasjonale ungdommer deltatt på en "dannelsesreise" gjennom det nordnorske kystlandskap, fra Bodø via Lofoten-Vesterålen til Tromsø for å lære om - o...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software for real-time production planning and bidding for renewable energy producers

Målet til prosjektet er å utvikle en prototype for programvare som utfører produksjonsplanlegging og budgivning for produsenter av fornybar energi i sanntid. For tradisjonelle produksjonsteknologier, som kraftverk som benytter fossilt brensel og vannkraftverk, kan operatører planlegge når og hvo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Salmonid alphavirus - recombination products and its impact on disease development, host response and therapeutic possibilities

Pankreassykdom (PD) forårsaket av salmonid alphavirus (SAV) er et stort problem i norsk oppdrettsindustri. Syk fisk får store skader i bukspyttkjertelen og betennelse i hjertet og skjelettmuskel, noe som fører til redusert fiskevelferd og økte kostnader for industrien som følge av lav vekst og ta...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Role of energy behaviour in the low-carbon transition

Om vi skal unngå en global oppvarming på mer enn 1,5-2 oC, har FNs klimapanel påpekt at det er behov for store og hurtige endringer i hvordan vi produserer og bruker energi. Behovet for endring i produksjon og bruk henger nøye sammen. Når vi får mer elektrisitetsproduksjon fra fornybar energi som...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Plastic Cycle (PLASTCYC); Optimizing Resource Efficiency while Minimizing Recycling of Hazardous Chemicals in a Circular Economy

Produksjonen av plast har økt med tjuegangen i løpet av de siste 50 årene. Den forventes å dobles igjen innen 2035 ? og firedobles innen 2050. På grunn av mangelfull håndtering av plastavfallet havner omtrent 10% av den årlige plastproduksjonen i miljøet, og er dermed til skade for dyr og økosyst...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Profitable and Sustainable Cell Technology for Hydro Aluminium smelters (REAL)

REAL prosjekt skal utvikle og pilotere helt nye elementer for to av Hydro Aluminium's teknologier for produksjon av primæraluminium; HAL300 og HAL4e. Dette er de to nyeste produksjonsteknologiene på henholdsvis Sunndalsøra og Karmøy, og begge regnes allerede å være i verdensklasse med hensyn på v...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Miljøvennlig transport av levende skalldyr

Norway King Crab skal redusere klimaavtrykket for levende sjømat og øke verdien av levende sjømat med nye teknologiske og miljøvennlige løsninger. Levende sjømat sendes i dag med fly. SINTEF har levende kongekrabbe som klimaversting i norsk sjømat. Det første vi tar tak i, er å eliminere eller st...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

TechFood 2021- Automatisering og digital innovasjon for økt bearbeiding av mat i Norge

Formålet med konferansen er å skape en nasjonal møteplass for matforedlingsindustrien og dens interessenter. Dette er andre gang konferansen gjennomføres, og vi har fokus på digitalisering, datahåndtering, kunstig intelligens og robotisert automasjon samt robotisert renhold innenfor bearbeiding a...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114302 BASABOLT: A lightweight high-performance corrosion resistant basalt composite rock bolt for use in tunnels.

Formålet med prosjektet er å utvikle og kommersialisere en teknologi som vil gi en høy ytelse, lett, korrosjonsbestandig bergbolt for tog og veitunneler. Bergbolten vil ha en lavere vekt enn stålbolter som brukes i dag og samtidig ha forventet levealder på inntil 120 år som er langt utover stål....

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Robust optimal low-energy solutions for energy-efficient operation of energy-intensive buildings with time-varying heating and cooling needs

Norge har med TEK17 blant de strengeste energikravene til nybygg i verden, men dessverre viser etterprøving et typisk avvik på 30-40% eller mer mellom prosjektert og målt energibruk i bygninger – et avvik som har økt etterhvert som kravene i teknisk forskrift har blitt strengere. Formålet med de...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CONSIGN - Effects of Covid-19 on reliability Of National Supply In a Global Nexus

COVID-19-pandemien har medført store utfordringer for norsk næringsliv. Dette gjelder særlig transportindustrien, som skal ivareta forsyningssikkerheten slik at essensielle samfunnsfunksjoner opprettholdes. Samtidig har pandemien medført en unik situasjon eller «levende eksperiment», hvor man har...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1142997 PhagePow(d)er: Sustainable, Effectiv and Natural Inhibition of Food-Borne Pathogens by Advanced Phage Technology

Eksisterende prosesseringshjelpemidler for mattrygghet, selv om de for det meste er effektive, kan fortsatt ikke forhindre antimikrobiell resistens og sykdomsutbrudd. Dette medfører en enorm sosioøkonomisk belastning på grunn av sykelighet, dødelighet og tilbakekallinger av produkter. Videre ønsk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

"Propulsion for the Green Future"

Prosjektet "Propulsion for the Green Future" har som målsetting å introdusere propulsjonssystem med redusert utslipp og lavere produksjonskostnader for mindre arbeids-båter, passasjerskip og fiskefartøy. I tillegg til å forbedre design, vil vi introdusere nye materialer for å redusere vekt og k...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Maritim Solkraft

Innledningsvis vil vi produsere en eller to testrigger. Disse vil utstyres med solcellepaneler og sensorer. Dette inkluderer testing av strekk, temperatur, solinnstråling, vanninntregning mm.

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RecirkIrRu: Recycling of Iridium and Ruthenium

Platinagruppe-metaller (PGM) er seks elementer som har veldig like kjemiske egenskaper og består av: platina (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh), iridium (Ir), Ruthenium (Rh) og osmium (Os). Uttakbare gruveforekomster er veldig sjeldne og finnes få plasser på verdensbasis. Sør-Afrika dominerer pri...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextGen TPO- Sustainable, intelligent polymer alloy membranes fit for the future

Prosjektet NextGen TPO skal utvikle bærekraftige, robuste og intelligente membranløsninger for vanntetting av bygg, anlegg og infrastruktur, som møter både nåværende og fremtidige behov. For å klare dette retter vi oppmerksomheten mot materialtypen termoplastiske polyolefiner (TPO). Bærekraft...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CRIMAC - Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification

Fiskeriakustikk brukes til å overvåke de største fiske- og krillbestandene i verdenshavene og studere marine økosystemer. Et moderne fiskeri uten akustiske verktøy for deteksjon, inspeksjon og overvåking av havbunnen, fiskestimer og selve fangstprosessen er i dag utenkelig. Med ny bredbåndsteknol...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

EU-STRA-Strålevern

PLatform based on Emerging and Interoperable Applications for enhanced Decommissioning processES

Tradisjonelt har nukleær dekommisjonering (og dekommisjonering generelt) vært preget av konservatisme fordi prosjektledere har vært forsiktige med å bruke metoder, som ikke har vært grundig gjennomprøvd tidligere og som mangler en detaljert beskrivelse. Ikke desto mindre viser det seg at moderne ...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Læring som virkemiddel for raskere utvikling av bedre, bærekraftige produkter

CIRCULÆR lover å gjøre det mulig for norsk industri å takle økonomiske og miljømessige utfordringer ved å kombinere lean thinking med prinsipper for sirkulær-økonomi. European Green Deal definerer EUs miljøstrategi og sirkulære økonomiplan for å halvere avfall innen 2030. I følge denne oppfatning...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimizing CO2 Foam EOR Mobility Control for Field Pilots

Klimautfordringer påvirker globale energistrategier. Dette framtvinger krav om redusert karbon avtrykk i petroleums¬produksjonen. Dette kan i olje- og gass industrien oppnås i petroleumsproduksjon med samtidig lagring av karbon, i form av injeksjon og lagring av CO2. Målene i Parisavtalen og FN’...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled reanalysis of the climate back to 1850

For å øke kunnskapen om årsakene til klimavariasjoner og for å bedre kunne skille mellom menneskeskapte og naturlig klimavariabilitet, er en stort sett avhengig av å benytte klimamodellsimuleringer. Årsaken til dette er at observasjonsdata er sparsomme og ikke jevnt fordelt over tid eller geogra...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Local climate change adaptation: from risk governance to securitisation strategies?

Internasjonal og nasjonal politikk omfatter i dag en rekke tiltak og planer for klimatilpasning som er reduksjon av risikoen ved klimaendringene. Slike retningslinjer er som oftest ovenfra og ned, som for eksempel de som er fremmet av FN. Men klimaendringene skjer på lokalt nivå og tiltak må derf...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Rough Ocean

Albert Einstein sa "alt skal gjøres så enkelt som mulig, men ikke enklere". Dette gjelder godt for mange teorier som ligger til grunn for fysisk oseanografi, studiet av havdynamikken. Folk har antatt at for eksempel havet har en konstant tetthet, blir tvunget av konstant vind og har en flat bunn....

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

High Throughput Environmental Assessment Pipeline

HiTEA-prosjektet (High Throughput Environmental Assessment Pipeline) skal bygge et sluttbrukervennlig verktøy for sofistikert sensitivitets- og usikkerhetsanalyse for å nå SDG-er (Sustainable Development Goals). HiTEA vil gjøre det enkelt, raskt og kostnadseffektivt for forskere å utføre tusenvis...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

EMBLA - Effektiv og miljøvennlige bilfergealternativ

Biltrafikken langs norskekysten er i stor grad avhengig av ferger. En fergefri E39 har blitt foreslått, men utgiftene til å bygge denne er svært høye og dette vil også belaste bilistene med høye bompengeavgifter. Det er også en del skepsis til undersjøiske tunneller, i hovedsak på grunn av store ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Møre og Romsdal

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Climate Futures

Klimarisiko er et begrep som beskriver samfunnets utfordringer og muligheter knyttet til endringer i vær og klima. En negativ risiko kan for eksempel være en økt eksponering for ekstreme værhendelser som flom, tørke og stormflo. På den positive siden kan økt temperatur gi et klima som er mer egne...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FloatingCNG: et gasstransport alternativ til lønnsom utvinning av gass fra isolerte offshore felter

CNG eller PNG har blitt utforsket flere ganger og flere konsepter har blitt utviklet over tid. Likevel har ingen av disse konseptene slått gjennom og heller ikke blitt utnyttet for transport av assosiert eller stranded gass. Hovedgrunnen er at konseptene har ikke blitt vurdert som lønssomt, mest ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

The big data and climate FRONTIER: making sense of the explosive increase in climate data through smart designs and big data methods

Den neste forskningsfront knyttet til regionale klimaendringer er ikke knytet til produksjon av mer data, men til å produsere mer informasjon Informasjon om klima blir stadig viktigere for effektiv planlegging, tilpasning og begrensing av fremtidige kostnader og forandringer som følge av klimava...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating Macroeconomics, Climate Physics and Game Theory for Innovative Education and Research

IMAGINE prosjektet bygger på den nylig utviklede muligheten til å fremskrive klimaendringer og forutsi deres økonomiske konsekvenser ved hjelp av innovative og mer dynamiske modell-verktøy. Spesifikt vil vi i IMAGINE prosjektet bruke modellen NorESM2-DIAM, som har blitt utviklet innenfor et tidli...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SMART- Bærekraftig produksjon av næringsrike marine proteiner

Befolkningsvekst og økt behov for fôr til oppdrett vil bidra til en betydelig etterspørsel etter proteiner. Markedet krever proteiner som har god smak, høy næringsverdi, tilstrekkelig holdbarhet og konkurransedyktig pris, alt innen rekkevidde for proteiner produsert ved enzymatisk hydrolyse av to...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal