0 antall prosjekter

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Justice and Freedom. A Discussion of Justification and Legitimacy in Liberal Political Theory.

The fellowship will finance the completion (1 1/2 years) of the appicant's PhD-degree at the Department of Philosophy at the University of Toronto, or the writing, preparation for defence and publication of her thesis in political philosophy. The aim of t he thesis will be to explore how justice ...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Romansk alterutsmykning i nordisk middelalder: Det gylne alter fra Lisbjerg

De såkalte "gylne altre", hovedsakelig bevart i Danmark, representerer en type middelaldersk alterutsmykning som stort sett er tapt ellers i Europa. Altrene er derfor verdifulle kilder til kirkekunstens historie både i nordisk og europeisk sammenheng. I k raft av sin kunstneriske kvalitet, komple...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

"Heteronymy and poetry. A study of self-representation, metamorphosis and writing in Fernando Pessoa's 'drama in persons'"

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

TreUka 2004

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CASTOR - CO2, From Capture to Storage (IP)

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CASTOR - CO2, from Capture to Storage (IP)

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CASTOR - CO2, From Capture to Storage (IP)

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

TrustCom - A Trust and Contract Management framework eabling secure collaborative usiness processing in on-demand.. (IP)

...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Reindeer and caribou; tolerance limits to habitat fragmentation and anthropogenic activities

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

For mye eller for lite informasjon? Betydningen av opprinnelse og sporbarhet for forbrukertillit til sjømat.

Hvilken betydning informasjon har i etablering av tillit er omdiskutert. Ifølge enkelte teorier er informasjon en viktig. Men det hevdes også at irrelevant dokumentasjon kan virke mot sin hensikt og skape mistillit. Dette tema har relevans for sjømatsekt oren. Tilsynsmyndigheter i Norge og Europ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Molecular epidemiology of infectious pancreatic necrosis virus (IPN) in Norway

The main objective of this project is to obtain knowledge on the genetic variation of IPNV and risk factors for IPN in Norway with emphasis on Atlantic salmon. Information about the prevalence of different virus strains is important for the fish farmers, fish health services, fish health autoriti...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

New methods of diagnosing breast, gynecology and prostate tumors using ultrasound contrast agent

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Egtvedt, Sigrid, RWE, 04

...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Transformasjoner i norrøn økonomi

Spørsmål om ekvivalering, dvs. spørsmål om når, hvor og hvordan ting gjøres "like" slik at bytte kan finne sted, har vist seg å være fruktbare for å synliggjøre ulike verdier i et samfunn. Likeledes har det vist seg hensiktsmessig å løse opp dikotomien me llom på den ene siden gaver/gavebytte og ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Tekster i bevegelse: En studie av fransk samtidsprosa fra 1980-2002 (Quignard, Chevillard, Gailly)

Prosjektets formål er generelt å gi større innsikt i særlig forhold knyttet til analyse av samtidslitteratur. Prosjektet søker spesielt å klargjøre forskerens posisjon i arbeidet med tekster hvis særtrekk er å være i kontinuerlig bevegelse, og vil argumen tere for en litteratur tilnærming mer enn...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Oversatte hagiografiske tekster i slavisk håndskriftstradisjon fra senmiddelalderen.

Prosjektet har som formål å finansiere et doktorgradsstudium innen senmiddelalderens bysantinske og slaviske hagiografi. Førsteamanuensis Tamara Lønngren som er doktorgradskandidatens veileder (også for hovedoppgave), har i flere år arbeidet med russisk h agiografiske tekster fra det 16. århundre...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kepler's and Leibniz' development of physics - theoretical and philosophical analysis of their mathematical and dynamical arguments.

Fortolkningen av den vitenskapelige revolusjon danner grunnlaget for både vitenskapshistorie og vitenskapsteori. Fortolkningen av Keplers og Leibniz arbeid har vært, og er, et av grunnlagene for å forstå både vår historie og vitenskap generelt. Utgangspun ktet er funn en har gjort under hovedfags...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Ny teknologi for ferskere og sikrere ferdigmat

Målet med prosjektet er å utvikle nye, trygge og ferske ferdigretter for industriell fremstilling. Produksjonen skal foregå ved hjelp av ny varmebehandlingsteknologi for å ivareta kundenes krav om ferskhet, næringsinnhold og helsemessig sikkerhet. Varmebe handlingen skal gjennomføres med mikrobøl...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

REAL-SOFC - Realising reliable, Durable, Energy Efficient and Cost Effective SOFC Systems ((IP)

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

ATHENA - Advanced Technologies for Interoperability of Heterogeneous Enterprise Networks and their Applications ((IP)

...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MOVE - Det digitale speilbildet for de nasjonale turistvegene i Norge

MOVE skal utvikle det digitale speilbildet for de nasjonale turistvegene i Norge. Dette speilbildet skal utformes som lokasjonsbaserte elektroniske martnader med muligheter for go'handel og trivelige opplevelser for reisende og tjenesteytende bedrifter la ngs turistvegene. Dette innebærer å utvik...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

RISIT-Transportsikkerhet

Forskningsformidling for RISIT-programmet

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Kompensasjon til STEP ifm tilbud på evaluering av SkatteFUNN

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Økt transportutnyttelse gjennom optimalisering av strømningskontroll og operasjonsstyring

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Rogaland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Gene and protein expression profiling in Sjögren`s syndrome

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Bjørkly, Tarjei Ytrehus, ruhr, jus, kat 1, 04

...

Tildelt: kr 7 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 12. nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap, Tromsø 7. - 9. januar 2004

Prosjektet omfatter planlegging og gjennomføring av den 12. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap i Tromsø 7.-9. januar 2004. Konferansen finner sted i Tromsø sentrum, og ansvarlig arrangør er Institutt for statsvitenskap, Uiversitetet i Tromsø. Målgr uppen er både forskerrekrutter (dr.polit....

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Sjøtransportens informasjonsmodul for dynamisk beredskap

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 26. norske forskermøtet for økonomer 2004 ved NTNU i Trondheim

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Kjøling ved bruk av spillvarme i nytt fiskefartøy

Prosjektet vil analysere mulighetene for å anvende spillvarme fra maskineriet i en påtenkt ny fiskebåt til hel eller delvis dekning av kjølebehovet (RSW). Prosjektet vil arbeide med tre scenarier: -Absorpsjonsanlegg for kjøling alene -System for elektrisi tetsproduksjon og kjøling med konvensjone...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Møre og Romsdal