836 prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

ARKTISK LYS og varme i nordnorske grøntproduksjoner

Verdens nordligste kommersielle potet-, grønnsaks- og bærproduksjon finnes i Norges nordligste fylke Troms og Finnmark. Her er det enda snø i fjellet når dyrkerne sår om våren, og igjen ny snø i fjellet når de høster i september. All plantevekst i nord påvirkes av de spesielle lysforholdene og de...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TRANSPORT-Transport 2025

Secure Unlock - A digital ecosystem for delivery of goods and services behind locked door

Prosjektet «Lås opp» - Et digitalt økosystem for levering av varer og tjenester bak elektronisk lås - skal bidra til utvikling av nye løsninger for hjemlevering av varer og tjenester og avlevering av returforsendelser. Dette vil gi både avsender, tjenesteytere, leverandører av transporttjenester ...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av software og simuleringsverktøy for hydrofoilfartøy

Hydrofoilfartøy er hurtiggående båter der skroget løftes opp av vannet ved hjelp av flyvinger under vann. Dette reduserer motstanden betraktelig og man kan dermed oppnå samme hastigheter som konvensjonelle båter, men med vesentlig mindre motorkraft. Dette åpner for bærekraftige nullutslippsløsnin...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Transitioning the railway sector to condition-based maintenance: from raw data to optimal planning.

Forebyggende vedlikehold av tog utføres med veldig konservative intervaller. Det vil si at vedlikeholdet som regel utføres lenge før det egentlig er behov. Ressurser går tapt på kontroller, erstatningsdeler og driftsavbrudd som kunne vært unngått. Dette kan effektiviseres ved å forutsi behovet fo...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization in the operation, monitoring and control of large-scale biogas plants

Biokraft er eier og operatør av verdens største anlegg for flytende biogass, lokalisert på Skogn i Trøndelag. Skogn anlegget startet opp sommer 2018 og nådde planlagt produksjonskapasitet i løpet av få måneder. Biokraft arbeider for tiden med utvidelser for å øke anleggets produksjon basert på bi...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Landbasert Overvåkning av Autonome Skip

Nivået av automatisering og autonomi øker gradvis innen den maritime industrien, og det forventes at fremtidige autonome skip vil bli overvåket og kontrollert fra et landbasert Remote Operations Centre (ROC). Operatørene i en ROC vil overvåke og kontrollere ett eller flere skip, og de må være for...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Effektiv separasjon av mikropartikler fra vann vha. et innovativt, clog-free, mikrofluidisk separator.

Trilobite AS ønsker å videreutvikle og optimere en ny teknologi for separasjon av små (ned til 5µm) partikler fra vann (som mikroplast, organiske partikler og alger), i en kompakt og skalerbar løsning som tillater kontinuerlig behandling av store vannvolumer (minst 50m3/time) uten at filterenhete...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tetherless robot for biofouling prevention and inspection in salmon farming

Begroing er uønsket vekst av organismer på not. Dette er en av hovedutfordringene i lakseoppdrett som håndteres hovedsakelig med hyppig høytrykksspyling av not i sjø. Denne operasjonen er arbeidskrevende og har negativ innvirkning på fiskens helse og velferd. NetClean 24/7 prosjektet introduserer...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonomous containment- and production systems for smolt and post-smolt production

Dagens anlegg for smoltproduksjon baserer seg på de samme produksjonsprinsippene og -metodene som eldre anlegg fra 1980-tallet, bare i større skala. Dette vises ved at kostnadsdrivende operasjoner som flytting og sortering av fisk (f.eks i forbindelse med vaksinering), vasking og desinfeksjon av ...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support for fishing vessels based on marine ecosystem models and fishery data

FishGuider skal øke fiskeflåtens inntjening og redusere kostnadene knyttet til fangst av pelagisk fisk slik som sild, torsk og lodde. Dette skal oppnås gjennom utvikling og validering av ny teori for fiskevandring og et nytt og unikt veilednings-system for fartøyene. Prosjektet vil kombinere...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett

Lavspenningsnettet i Norge er mange steder så svakt at sikker utkobling ved kortslutninger i nettet eller i kundens installasjoner ikke kan garanteres. Konsekvensen av at vern ikke løser ut ved kortslutning er varmgang i ledere og komponenter, som igjen vil kunne medføre brann. Kostnadene for å ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DigiBolt: Digital Bolt Tension Monitoring

Digibolt AS har sammen med SINTEF utviklet en sensor, DigiBolt, som leser av hvor mye en bolteforbindelse er strammet til (tiltrekking). Sensoren plasseres under hodet på en bolt eller mellom mutter og gods hvor det benyttes pinneskruer. Sensoren er primært tenkt å anvendes på kritiske bolteforbi...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

New breeding strategies for better longevity and animal welfare in future crossbred sows

To renrasedyr av forskjellige raser krysses for å lage ei krysningspurke. Krysningspurka er en av de viktigste dyrene i svineproduksjonskjeden, ettersom hun produserer størst antall grisunger og har utmerkede morsegenskaper. Målet med dette prosjektet er å forbedre enda en egenskap hos krysningsp...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Development of technical and chemical supplementation for pig embryo transfer at a commercial scale

Vi skiftet katetertype i begynnelsen av året 2020. Dette forenklet arbeidet med passering av cervix i stor grad. Den nye katetertypen gjorde også at hele protokollen knyttet til skylling av embryo ble meget forenklet. Det ble også utviklet et innføringsrør for ekstern avstivning av kateteret i sk...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Dynamic integration of proton conducting systems in an intermittent energy landscape

DYNAPRO arbeider med å forstå og forbedre kjernekomponentene i høytemperatur protonledende elektrokjemiske celler som opererer under dynamiske betingelser for økt kostnadseffektiv hydrogenproduksjon. Dette inkluderer hydrogenproduksjon fra dampreformering av hydrokarboner, elektrolyse samt ammoni...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PAHssion- Industrial efforts towards zero emissions of PAH

Norsk industri er en av de reneste i verden og store innsatser gjørs for å redusere utslipp enda mer. I praksis er det flere grunner til at dette er krevende. En ofte oversett utfordring ligger i måling av utslippene. Særlig når konsentrasjonene av skadelige forbindelser synker, blir det vanskeli...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LiveDecom: Digital support for holistic management of the decommissioning of nuclear and other facilities

Nukleær dekommisjonering er et konservativt område der man har vært tilbakeholdne med å ta i bruk metoder og teknologier som ikke kan vise til vellykket industriell anvendelse og godt dokumentert beste praksis. Det er imidlertid en økende interesse for og tro på at digitalisering kan bidra til å ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploiting bioresources for environmental friendly strawberry production with enhanced yield, quality and shelf life (MiljøVennlig)

Utnyttelse av bioressurser for miljøvennlig jordbærproduksjon med forbedret avling, kvalitet og holdbarhet (MiljøVennlig) Bakgrunn Meldugg og gråskimmel er de to viktigste soppsykdommene i jordbær og kan forårsake betydelige kvalitetstap og vesentlige reduksjoner i avlinger før og etter høsti...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

OPG11 optics

Innen olje og gass-industrien er gasslekkasjer fryktet. Naturgass/biogass består av både eksplosive og giftige gasser, og metan-detektorer eller hydrokarbon-detektorer anvendes for å detektere lekkasjer eller utslipp før konsentrasjonene når eksplosjonsfarlig nivå. Innen optisk gassdeteksjon e...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SAM – Self Adapting Model-based system for Process Autonomy

Prosjektet omhandler et innovativt og nytt digitaliseringssystem for selv-oppdaterende modeller (SAM;- self-adapting models) - med et stort potensial for å forbedre konkurranseevnen til norsk prosessindustri. Det felles potensialet for verdiskaping for sluttbrukerene ligger i å forbedre prosessov...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mar 4.0: Marine Process Industry 4.0

Prosjektet Mar 4.0 har nå vært i gang i ca. 1,5 år. Rapport som omhandler data som er kritiske for styring av prosessen er ferdigstilt og vil bli benyttet ved videre utvikling av automatiserte løsninger. Utvikling av software som skal benyttes er godt i gang og ser lovende ut da en off-line løsni...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Value-Chain Innovation towards a Sustainable & Competitive Norwegian Seaweed Industry

SeaVALUE skal gi bærekraftig verdiskapning i Norge gjennom distruptiv endring av den tradisjonelle verdikjede av tang. SeaValue skal ved hjelp av sosialt ansvarlig industriell forskning og innovasjon på økologisk høsting, verdiskapende sortering og formalinfrie bevaringsstrategier, og gi full bio...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart, transparent and sustainable food supply chains

DigiMatprosjektet handler om å utnytte mulighetene som ligger i IKT og moderne teknologier i kombinasjon med logistikkompetanse for å utvikle en mer effektiv verdikjede for norske dagligvarer. Gjennom smart planlegging og styring kan vi øke ressursutnyttelsen og redusere sløsing og matavfall - og...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Aluminium bus bars for marine battery systems

Elektriske drivlinjer, enten gjennom helelektriske eller hybridløsninger, er en av de viktigste bidragene til å nå målet for utslippsreduksjon innen sjøtransport. Batterisystemet er et hovedelement i en elektrisk drivlinje og representerer en betydelig del av systemets totale vekt og kostnad. Utv...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Urbane fordrøyende tak - Verktøykasse for prosjektering og utførelse

Gjennom prosjektet kan vi i fremtiden bidra til at taket kan benyttes både som et attraktivt uteareal og som et verktøy for overvannshåndtering. Økt urbanisering fører til at mindre arealer blir tilgjengelige som friområder og attraktive utearealer. Klimaendringer fører til at mer overvann ska...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A novel method for producing odour and taste neutral hydrolysed marine peptides for the human ingredient market

Prosjektet er i rute, og det har vore høg forskingsaktivitet i 2020. Vi har gjennomført 5 prosjektmøter over nett. I arbeidspakke 1 er det gjennomført hydrolyseforsøk med 8-11 ulike kombinasjoner av proteaser med råstoff frå laks, torsk, sild og mesopelagisk. Hydrolysat frå alle forsøka blei ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DigiCast:Digital technologies for Intelligent Aluminium Casting Systems

Aluminium er metallet med raskest voksende etterspørsel i verden idag og er viktig i utviklingen av nye lavutslippsløsninger. Støpesystemer som gir forbedret prosesskontroll og arbeidsmiljø for operatørene står sentralt i arbeidet for å oppnå en mer bærekraftig aluminiumsproduksjon og aluminiumsl...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Antisense delivery to Atlantic salmon eggs for large scale sterilization

Formålet med prosjektet er å produsere steril oppdrettslaks som ikke kan forplante seg og dermed ikke blande seg med ville laksebestander etter å ha rømt fra et oppdrettsanlegg. Tidlig kjønnsmodning fører i tillegg til utfordringer i lakseoppdrett ved å redusere motstandsdyktigheten mot sykdommer...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Realisering av en Autonom og Prediktiv Passasjerferge

RAPP prosjektet (oppkalt etter den vernede Sundbåten Rapp som ble bygget i 1958) skal utvikle den nødvendige teknologien og infrastrukturen til å realisere selvkjørende kommersiell drift av en innaskjærs passasjerferge i Kristiansund havn innen 2023. Prosjektet har siden starten i 2019 fokuse...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Norsk mulighetsstudie - IHO S-100 Porteføljen

Morgendagens maritime operasjoner vil få helt nye krav til informasjon for å kunne forbedre situasjonsforståelse, drive autonomt og kostnadseffektivt uten å gå på bekostning av sikkerhet og miljø. Disse kravene kan møtes gjennom innovativ bruk og kombinasjon av nye og eksisterende kvalitetssikred...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland