0 antall prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

APPROVal of Engineering Design models using OCX

En sømløs maritim verdikjede fremheves av Maritm21 som en av nøkkelmulighetene for akselerert innovasjon, effektivitet og konkurranseevne for den maritime næringen. Maritm21 understreker behovet for å utvikle digitale og standardiserte grensesnitt for deling av data mellom alle interessenter. Det...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automated Well Intervention Planning and Method Selection

Hydrokarbonproduserende felt er avhengig av høy oppetid for å levere verdi i henhold til plan. Brønner er avhengig av vedlikehold under hele levetiden for å sikre en ønsket oppetid, noe som gir sikker og pålitelig produksjon. Det finnes mange varianter av brønnintervensjonsmetoder for å øke eller...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Zero emission cruise shipping

Målet for prosjektet var å beskrive et opplevelses-cruisefartøy som har tilstrekkelig rekkevidde basert på maskineriløsninger som gir null eller veldig lave utslipp av klimagasser. Prosjektet har utviklet metoder for å estimere bidrag fra vindassistert fremdrift i tillegg til modeller for energip...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Møre og Romsdal

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Cloud-based, Fluid and PVT Management and Equation of State Model Utilization Tool

Når du produserer olje og gass, beveger reservoarfluidene seg gjennom steinen og inn og opp i brønnen, før de blir bearbeidet på overflaten til forskjellige salgsprodukter (for eksempel naturgass, NGL og råolje). Alle disse produktene består av kjente hydrokarboner de fleste av oss har lært om på...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adapting to the Individual through Machine learning

Da prosjektet startet var fokuset studentenes kognitive prosess når de hadde interaksjon med læringsressurser. Da vi ser på læringsprosessen som en integrasjon av både en intern psykologisk prosess med tilegnelse og utdyping og en ekstern interaksjonsprosess mellom eleven og miljøet, ser vi nødve...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Anvendt havplast - Ute- og innemøbler av eierløs havplast - produkter for en regenerativ verdikjede.

Hva er verdien av å rydde opp? Gjennom de siste hundre årene har næringslivet tjent penger på å gjøre om ikke-fornybare naturressurser til varer med varierende levetid. Dette har skapt en voldsom økonomisk vekst, men også en vekst i forsøpling, forurensing og klimagasser. Et av de tydeligste r...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fiskevelferd ved avlusing - optimalisering

De siste årene har havbruksnæringens vekst vært begrenset av tilveksten av lakselus og krav om å holde et lavt nivå av denne på den enkelte lokalitet. Dette har ført til at bransjen har utviklet en rekke tiltak for å forebygge eller redusere nivået av lakselus, der en gruppe tiltak er IMM (Ik...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

NAERINGSPH-Nærings-phd

AVO og inversjon ved modellering av det komplette elastiske bølgefetltet

Under seismiske målinger blir reflekterte bølger fra undergrunnen registrert av sensorer i vannsøylen i forskjellige avstander (kalt offsets) fra kilden. De målte dataene ved disse forskjellige offsetene kan brukes til å finne reservoaregenskaper, en metode som kalles AVO (Amplitude Versus Offset...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Forbedret ekstraksjon av proteiner og lipider fra kyllingrestråstoff som fôrmiddel til oppdrettslaks

Fôret til oppdrettslaks består i stor grad av vegetabilske råvarer som har negative effekter på laksens tarmhelse. Målet med dette prosjektet er å utvikle bedre prosesseringsmetoder for å utnytte proteiner og fett i biprodukter fra kyllingindustrien som fôringredienser til oppdrettslaks. Prosjek...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart Condition Monitoring: Automatiserte tilstand og overvåkings systemer for maritime autonome roboter.

Norge har en sterk og viktig industritradisjon som leverandør av varer og tjenester til et globalt maritimt marked. Spesielt har norske kunnskapsbaserte bedrifter hatt betydelig konkurransekraft og vekstpotensial knyttet til avanserte og innovative produkter. Et eksempel på slike produkter er und...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Etablering av beste praksis for innstrømningskontroll

Ranold har ledet et arbeid sammen med utvalgte partnere med å systematisere og samle kunnskap om detaljer om teknologier brukt for å styre og påvirke innstrømmingen i gass/oljebrønner. Dette er teknologier som er i utstrakt bruk i dag, men oljeselskapene som er kunder er avhengig av informasjon f...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Presis kystsoneplanlegging med fokus på havbruk (KystBruk).

Bærekraftig næringsutvikling innenfor havbruk forutsetter tilgang på egnet areal. Kystkommuner er ofte små distriktskommuner som mangler kunnskap om miljøforhold i sjø for å avsette optimale arealer til havbruk. Regjeringa forventer at kommunene sikrer nok areal til fiskeri- og havbruk i sin kyst...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Termisk isolasjon som passiv brannbeskyttelse i olje- og gassindustrien ved endrede krav til beskyttelse mot korrosjon under isolasjon

I olje- og gassindustrien, på landanlegg og offshoreplattformer, er det veldig trangt om plassen. Utstyret står ofte tett. Derfor kan det bli krevende når noe av utstyret må øke i diameter grunnet nye sikkerhetskrav. Prosessutstyr skal nå isoleres slik at isolasjonen ikke kommer i direkte kontakt...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av software og simuleringsverktøy for hydrofoilfartøy

Hydrofoilfartøy er hurtiggående båter der skroget løftes opp av vannet ved hjelp av flyvinger under vann. Dette reduserer kontakten mellom skrog og vann, dermed går motstanden betraktelig ned. Dermed kan man oppnå samme hastigheter som konvensjonelle planende båter, men med vesentlig bedre energi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Nyreforkalkninger hos oppdrettslaks - en studie av forekomst i Midt-Norge med fokus på årsakssammenhenger.

Høsten 2019 og vår 2020 ble det gjennomført en kartleggingsundersøkelse av forekomst og alvorlighetsgrad av nefrokalsinose i settefiskanlegg i Midt-Norge. Det ble undersøkt 390 friske laks fra 13 ulike fiskegrupper fra 12 settefiskanlegg. Av 11 anlegg, hadde 3 RAS-teknologi, mens de øvrige var tr...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Miljøovervåkning av marine økosystemer: Utfordringer relatert til kryptiske arter og miljø-DNA

Fiskeoppdrettsnæringen har vært en av de raskest voksende industriene i Norge de siste tiårene. En av næringens største utfordringer er knyttet til utslipp av næringsrikt organisk avfall som fôrrester og fekalier, men også tungmetaller som sink og kobber. Dette kan bygge seg opp på havbunnen og p...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Landbasert Overvåkning av Autonome Skip

Nivået av automatisering og autonomi øker gradvis innen den maritime industrien, og det forventes at fremtidige autonome skip vil bli overvåket og kontrollert fra et landbasert Remote Operations Centre (ROC). Operatørene i en ROC vil overvåke og kontrollere ett eller flere skip, og de må være for...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support for fishing vessels based on marine ecosystem models and fishery data

FishGuider skal øke fiskeflåtens inntjening og redusere kostnadene knyttet til fangst av pelagisk fisk slik som sild, torsk og lodde. Dette skal oppnås gjennom utvikling og validering av ny teori for fiskevandring og et nytt og unikt veilednings-system for fartøyene. Prosjektet vil kombinere...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonomous containment- and production systems for smolt and post-smolt production

Dagens anlegg for smoltproduksjon baserer seg på de samme produksjonsprinsippene og -metodene som eldre anlegg fra 1980-tallet, bare i større skala. Dette vises ved at kostnadsdrivende operasjoner som flytting og sortering av fisk (f.eks. i forbindelse med vaksinering), vasking og desinfeksjon av...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tetherless robot for biofouling prevention and inspection in salmon farming

Begroing er uønsket vekst av organismer på not. Dette er en av hovedutfordringene i lakseoppdrett, og håndteres hovedsakelig ved hjelp av hyppig høytrykksspyling av nota mens den står i sjø. Denne operasjonen er arbeidskrevende og har negativ innvirkning på fiskens helse og velferd. NetClean 24/7...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ERA Acute Dynamic Risk Assessment Including Marginal Ice Zone

ERA Acute er en metode for å beregne miljørisiko ved akutte oljeutslipp ved bruk av ulike datasett for tilstedeværelse av organismer som kan være følsomme overfor oljeforurensning, samt inngangsdata fra simuleringer av oljens drift og skjebne ved ulike værsituasjoner. Metoden, og et verktøy for å...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

OPG11 optics

Innen optisk gassdeteksjon er det to typer gassdetektorer som dominerer: Punktdetektorer og linjedetektorer. Punktdetektorene måler gassen som når frem til detektoren og den må derfor stå nært potensielle lekkasjepunkter og vindretning tatt hensyn til. Linjedetektorer består av en lys emitter (se...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Electrical conductivity structure of the crust on the Norwegian Continental Shelf from magnetotelluric data

Magnetotellurisk (MT) undersøkelser er en geofysisk metode som viser de elektriske egenskapene til jordskorpen ved bruk av naturlige variasjoner i det elektromagnetiske feltet. Hovedformålet med dette prosjektet er å bestemme den elektriske ledningsevnen til jordskorpen på den norsk kontinenta...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Fibre Rope Mooring

Hovedelementene kan listes som følger: 1. Forskning som muliggjør en detaljert utforming av et fortøyningssystem basert på en kombinasjon av polyestertau, klumpvekter, oppdriftselementer og kjeder for OO Star floaters, to vanndyp (150m og 800m) og to klima (Nordsjøen og tropisk). 2. Forskning bas...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Value-Chain Innovation towards a Sustainable & Competitive Norwegian Seaweed Industry

SeaVALUE skal gi bærekraftig verdiskapning i Norge gjennom distruptiv endring av den tradisjonelle verdikjede av tang. SeaValue skal ved hjelp av sosialt ansvarlig industriell forskning og innovasjon på økologisk høsting, verdiskapende sortering og formalinfrie bevaringsstrategier, og gi full bio...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A novel method for producing odour and taste neutral hydrolysed marine peptides for the human ingredient market

I arbeidspakke 1 er det gjennomført hydrolyseforsøk med 8-11 ulike kombinasjoner av proteaser med råstoff frå laks, torsk, sild og mesopelagisk. Hydrolysat frå alle forsøka blei testa for bitterhet i smakspanel på Nofima Ås. Hydrolysater med høgast bitterscore, hadde ein verdi på 4.8, på ein ska...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Antisense delivery to Atlantic salmon eggs for large scale sterilization

Dyrking av steril fisk i akvakultur gir flere fordeler av miljømessig, økonomisk og sosial verdi. En pålitelig metode for effektiv sterilisering uten å påvirke fiskevelferd og ytelsesegenskaper vil ha betydelig innvirkning på oppdrettsnæringen. Vi har tidligere utviklet en metode for produksjon a...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Samspill mellom biofilterfunksjon, vannkvalitet og fysiologiske funksjoner hos fisk i landbasert anlegg med resirkulering av driftsvann

Hovedmålet med prosjektet er å studere gjellehelse opp mot produksjonsmiljøet i resirkulerende akvakultursystemer. Det er økende bruk av RAS i atlantisk lakseproduksjon i Norge - fra presmolt til postsmolt og nå tas også RAS i bruk i fullskala landproduksjon der fisk vil nå full slaktestørrel...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Cyber Security in Merchant Shipping - Service Evolution

Den underliggende ideen i CySiMS SE har vært å demonstrere og operasjonalisere en sikker kommunikasjonsløsning for den maritime sektor og integrere denne med ombordliggende IKT-arkitektur. Løsningen inkluderer et system for autentisering og kryptering (en Public Key Infrastructure - PKI) og nødve...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Gassdeteksjon med safeSource og digitalisering for maritim sektor

Prosjektets overordnede idé er å utvikle en optisk gassdetektor med en ny infrarød kilde som kjernekomponent. Både vedlikehold og sikkerhet skal forbedres i forhold til dagens løsninger, samt tilpasses behov for digitalisering i Maritim sektor for dagens marked og i tillegg forberedes fremtidige ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo