174 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Micro Fibrillar Cellulose for Cost-Efficient Paper Production

Norske Skog Saugbrugs hadde som mål å produsere microfibrillær cellulose (MFC) i full skala for å kunne bruke det som en styrkeforbedring i papir. Hensikten er å lage et mer kostnadseffektivt og bedre magasinpapir enn tidligere. PFI (Papir- og fiberforskningsinstitutet) var vår forskningspartner ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lignosulfonate for use in concrete with reduced clinker factor and in geopolymer concrete

Et av hovedmålene med prosjektet "Lignosulfonate for Future Concrete" er generell utvikling og forbedring av egenskapene til lignosulfonat som tilsetningsstoff i betong. Lignosulfonat gir typisk uforholdsmessig lange avbindingstider når det blir brukt i større mengder som tilsetningsstoff i beton...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New cellulose products for cellulose ethers with extreme rheological properties

Mål for prosjektet "New cellulose products for cellulose ethers with extreme rheological properties" er å fremstille nye, innovative spesialcelluloseprodukter, som skal kommersialiseres. Cellulosen fremstilt skal gi cellulose etere som innehar helt spesielle og ekstreme reologiske egenskaper og i...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Exilva Microfibrillated Cellulose

Exilvaprosjektet fokuserer på utvikling, produksjon og salg av Mikrofibrillær Cellulose (MFC)til flere ulike industrisegmenter. MFC er et nytt og lovende produkt basert på cellulose som er et bærekraftig råmateriale. Prosjektet har to hovedmål: 1) Utvi kle en fullskala MFC-fabrikk 2) Utvikle ma...

Tildelt: kr 17,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kromatografisk separasjon som industriell produksjonsmetode for sjeldne jordartsmetaller

Det er utviklet et basiskonsept for separasjon som har potensiale til å fungere effektivt i industriell skala. Basiskonseptet har en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonell teknologi for separasjon av sjeldne jordartsmetaller. Med utgangspunkt i basiskonseptet er det bygget et laboratorieska...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COMPETENCE: New cost-effective magazine paper grade with tailor-made electrical properties for optimal printing performance

Gjennom prosjektarbeidet ble sammenhengen mellom de elektriske egenskapene til magasinpapir og det man opplever som trykkvalitet i ferdig trykket magasinpapir avdekket. Det ble vist at papirets elektriske egenskaper har stor innvirkning på spesielt trykkdefektene «værhår» (whiskering) og «manglen...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

KMB - GASFERROSIL - Use of Natural Gas in Ferroalloy and Si production and Ilmenite processing

Use of natural gas in production of Titania slag, Silicon and Ferroalloys is a part of the industry's long-term innovation work regarding new and sustainable processes. Substitution of coke or coal by natural gas reduces the CO2 emissions in the productio n itself, and it also reduces the disadva...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Catalyst and process optimization for petrochemical applications of stereoselective olefin metathesis

Olefinmetatese er en kjemisk reaksjon som omorganiserer bindingene mellom to umettede molekyler, kalt olefiner eller alkener, og produserer to nye olefinmolekyler. Selv om disse endringene i bindingene kan fremstå som triviell ved første øyekast, er olefinmetatese en svært viktig reaksjon, ikke m...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

On the variation of charge and metal ions and its relevance in processing and end use of supercalendered (SC) magazine paper

I dette prosjektet har leire-indusert misfarging av mekanisk tremasse og elektrostatiske egenskaper til superkalandrert (SC) magasin papir blitt undersøkt. I overensstemmelse med prosjektets målsetnig er ny kunnskap etablert i tilknytning til begge fagomr åder. Det er vist at hydroksyl-, fenolisk...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Industrial PhD project - Investigation of flame instabilities in industrial scale explosions

Konsekvensmodellering kan gi både et kvantitativt og kvalitativt bilde av skadene etter en ulykke, for eksempel trykkskader på bygninger etter en industriell gasseksplosjon. Den mest avanserte måten å beregne konsekvensene av en gasseksplosjonsulykke på innebærer å kjøre 3D-simuleringer med en nu...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PET/PEPT and numerical study of pneumatic conveying and dust lifting

The project described in this proposal aims at studying the pneumatic conveying and dust lifting processes both through experimental and numerical methods. Due to the recent creation of the new Positron Emission Tomography (PET) Center by the Bergen Hauke land University Hospital in collaboration...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Microwave coldplasma cracking of natural gas to valuable carbon products

The key element of novelty of the innovation is the potential to produce carbon nanostructures by microwave plasma cracking of natural gas on a continual basis under atmospheric pressure and at industrial scales. The main research project will aim to iden tify and specify commercially promising r...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Millisecond Autothermal Reforming of Waste Plastics to Useful Fuels and Chemicals

...

Tildelt: kr 24 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Hydrogen Production via Steam Methane Reforming:  Gaining Atomic and Mechanistic Insight through Computation and Experiment

...

Tildelt: kr 72 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Ny industriell prosess for konvertering av naturgass til høykvalitets karbon og hydrogen - optimering

Carbontech Holding AS (CTHAS) har utviklet, patentert og verifisert en ny metode for fremstilling av høykvalitets karbon og hydrogen fra naturgass ved en prosess basert på ufullstendig forbrenning. I prosjektets første fase (2001-2005) ble det bygget og g jort vellykkede forsøk i CTHAS' pilotanle...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestland

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Gasplas cold plasma cracking of natural gas to carbon polymers

This pre-project will bring together some leading researchers on the topic in order to define the most central R&D challenges for the main project. Since this is - to our knowledge - the first microwave plasma reformer that makes continuous growth of CNTs and CNPs possible, the main project will...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Lignocellulosics as a basis for second generation biofuels and the future bioreffinery

The Lignoref project is devoted to developing fundamental knowledge about central processes for cost effective conversion of lignocellulosic materials into second generation biofuels and other value-added products. Central processes that will be studied i nclude biomass pretreatment, hydrolysis o...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Katalysatorutvikling for formaldehydproduksjon - Forprosjekt

K. A. Rasmussen AS og SINTEF ønsker å avklare muligheten for å utvikle nye katalysatorer for fremstilling av formaldehyd fra metanol. Dagens teknologi har visse svakheter, og formålet med dette forprosjektet er å undersøke det teknologiske og organisasjon messige grunnlaget for å forske frem bedr...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Konferansestøtte- Invited speakers at the EuCOMC XVIII conference 22 - 25 June 2009

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Vestland

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Analyseverktøy for teknisk/kommersiell vurdering av alternative avtak av naturgass

Endringer i gassmarkedene, samt økende transportkostnader (spesielt i nordområdene) kan gi nye kommersielle utfordringer, men også muligheter, både for gassprodusenter og gassbrukere i Norge. Levering av store gassmengder inn i gassbrukende industri kan i økende grad bli kommersielt interessant ...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Biomass to liquid fuels

Gassifisering av biomasse (for eksempel skogsavfall) fulgt av gassbehandling og syntese av hydrokarboner (såkalt Fischer-Tropsch syntese) er en mulig produksjonsrute for bærekraftig biodrivstoff som ikke fortrenger matvareproduksjon. Metoden er spesielt egnet for framstilling av diesel og flydriv...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

From biomass to biogas - an integrated approach towards sustainable recovery of energy and nutrients

There is a desperate need for efficient, environmentally friendly, integrated technologies for conversion of biomass, in particular recalcitrant lignocellulosic biomass, to energy. One of the most promising biomass-derived energy-carriers is biogas. Biog as production leads to relatively high en...

Tildelt: kr 16,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Viken

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Plastics from CO2

Increasing the value from the natural gas-chain requires the development of novel and innovative processes and products. CO2is the molecule with the highest public profile of any molecule today, with tremendous efforts spent in development of technologies for CO2 capture and sequestration.The cu...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

Pure environmental demagging recycling aluminium

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Etanol fra lignocellulose

Ved avdeling for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Bergen er det utviklet ny teknologi basert på sterksyre for framstilling av etanol fra lignocellulose. Det unike ved teknologien er at 98,5% av den tilsatte syren gjenvinnes. For videre utvikling og ver ifisering av teknologien bygges det nå et...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

OCEAN BIOPOWER - Biofuels from farmed seaweed

Mange land har lagt strategier for økt bruk av biodrivstoff, med vekt på utvikling av andre generasjons biodrivstoff. Norge har en lang kystlinje, med en stor økonomisk sone. I løpet av de siste tiårene har Norge utviklet en avansert offshore industri og en avansert havbruksnæring. Denne høyt ut...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Potensial for økt verdiskaping gjennom industriell bruk og foredling av naturgass i Norge, målt mot verdiskaping gjennom eksport til energ

Gassmaks i Norsk Forskningsråd ønsker å utvikle ny kunnskap om potensialet for økt verdiskaping gjennom bruk og foredling av naturgass i Norge. 99 prosent av norsk naturgass eksportertes og industriell foredeling av naturgass er lite utviklet i Norge. Nat urgass har vært tilgjengelig til vesentli...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Pilot-Scale Polymerisation of VCM in non-aqueous media

Prosjektet skal utvikle en ny teknologi for polymerisasjon av VCM og demonstrere denne i pilotskala. Både prosessdesign, produksjonsmetoder, energiforbruk og produktegenskaper skal vurderes og sammenlignes med eksisterende teknologier. Resultatet av prosj ektet vil gi et beslutningsgrunnlag for å...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ENergy efficient PAPer production of wood containing paper for next generation printing presses (ENPAP)

The purpose of the project is to obtain more sustainable and more profitable paper production by developing a process for producing high quality wood-containing printing paper, more efficiently with respect to energy consumption. The pulp and paper indust ry must address its impact on climate cha...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modeling of Toxic Industrial Chemical releases in realistic environments.

Toxic Industrial Chemicals (TIC) are often quoted as the most hazardous materials and constitute a severe threat for people living in proximity of industries and storage areas where such materials are handled. For example, three years ago, a large release of chlorine gas in the Chinese province ...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland