0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Universitetet i Tromsø

-

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2017

NMBU har videreført NMBU Publlikasjonsfond for Open Access i 2017 med 640.975,- kroner. For regnskapsåret 2016 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 222.000,- som ble lagt til egenfinansieringen fra NMBU på. kr. 418.975,-. Vi hadde da en pott på kr. 640.975,- i publis...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NIBIO STIM-OA

Søke om å få dekket inntil 50 % av kostnadene (APC) for online-publisering i Open Sccess Gold kanaler

Tildelt: kr 36 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Søknaden gjelder Forskningsrådets utlysning vedr. støtte til å dekke norske forskningsinstitusjoners kostnader til artikkelavgifter ved åpen publisering (Open Access).

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Det søkes om å få dekket kostnader til artikkelavgifter ved åpen publisering (Open Access) for 2 publiseringer i 2017. Tilsammen var kostnadene for DMMH 29.532. Det søkes om å få dekke 50% av dette, tilsammen kr. 14.766

Tildelt: kr 4 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringstiltak for åpen publisering 2017

Ved UiA er det etablert et fond for publiseringsstøtte slik at det skal være mulig for vitenskapelig ansatte ved UiA å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang som forlanger en publiseringsavgift. Kriteriene for tildeling er presentert her: http://www.uia.no/bibliotek/forskning-og-publisering2/...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Dekking av UiTs publiseringsfonds utgifter for 2017

Dette er en søknad om refusjon av inntil 50 % av vårt publiseringsfonds utgifter til APC i gull-OA-tidsskrifter for året 2017. Kriterier for fondet finnes på denne nettadressen: https://uit.no/ub/forskningsstotte/art?p_document_id=449104 Kriterier for støtte: Korresponderende forfatter tilhø...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM 2017

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond

Høgskulen på Vestlandet er et resultat av at Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane fusjonerte januar 2017. Alle disse 3 høgskolen hadde hver sine publiseringsfond som nå er blitt til et felles fond for hele HVL. Fondets størrelse var i 2017 på 700 000,- NOK.

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Norut Open acess 2017

Det søkes om dekning av 50% av artikkelkostnader i regnskapet 2017

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA

STIM-OA

Tildelt: kr 27 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Svalbard

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2017 - SINTEF Energi AS

SINTEF Energi søker for første gang om refusjon via Forskningsrådets utlysning STIM-OA. I 2017 er det fire artikler som kvalifiserer for støtte via STIM-OA.

Tildelt: kr 24 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om refusjon av Open Access-avgift i gull-kanaler

SINTEF ønsker å støtte opp under mer åpen tilgang til vitenskapelige artikler. STIM-OA er et ypperlig tiltak for få forskere til å "vrake" abonnementbaserte tidsskrift til fordel for Open Access (med fagfellevurdering/nivå i NSD-registeret). SINTEF utarbeidet i 2017 en oppdatert intern publiserin...

Tildelt: kr 53 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA godkjente publikasjoner fra Nansensentert i 2017

Publikasjon av vitenskapelige artikler kostnadsført og utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2017 fra Nansensenteret.

Tildelt: kr 61 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

GenØks artikler i open access for 2017- søknad om støtte fra NFR

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2017.

Tildelt: kr 27 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Stimulere til økt open access-publisering i NIHs forskningsmiljøer.

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond, BI

Publiseringsfond ved Handelshøyskolen BI - Refusjonssøknad

Tildelt: kr 16 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017 - CICERO

Søknad om om støtte til å dekke artikkelavgifter for Open Access-artikler fra 2017.

Tildelt: kr 52 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-FNI-2017

Å få refundert utgifter til Open Access-publisering i 2017.

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av utgifter knytta til Open Access

Gjeld STIM-OA

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA for Vestre Viken

Søknad om stimuleringstiltak for open access publisering i Vestre Viken

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Buskerud

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018 Nord universitet

Kriterier: 1) Det er kun korresponderende forfatter/corresponding author som kan søke om støtte. Korresponderende forfatter må ha tilknytning til Nord universitet og kreditere Nord universitet i publikasjonen. 2) Hvis korresponderende forfatter for en tidsskriftartikkel krediterer flere institusj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA 2017 for NKVTS

Vi hadde 92 670 kroner i utgifter i 2017.

Tildelt: kr 46 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringstiltak for åpen publisering (STIM-OA)

Søknad om støttet til artikkelavgifter (APC) for rekneskapsåret 2017

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access-publisering

Fjerne barrièrer for åpen publisering.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Uni Research 2017

Uni Research slutter seg til Forskningsrådets ønske om at offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er åpent tilgjengelig. Uni Researchs vil derfor ha som mål å publisere vitenskapelige publikasjoner i Open Access-tidsskrift, så lenge dette ikke går på bekostning av andre publiseringsmål...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Tildelt: kr 37 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NTNUs publiseringsfond, søknad STIM-OA 2017.

NTNUs publiseringsfond har betalt kr. 2 848 418 i støtte for å dekke artikkelavgifter for åpen publiserng i 2017. Det søkes om midler fra STIM-OA for å dekke 50% av dette beløpet. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler for NTNUs publiseringsfond: * Fondet gir støtt...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Ikke aktuelt

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA. Søknad fra Høgskulen i Volda.

STIM-OA.

Tildelt: kr 6 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal