0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

PsyXpress 1.0 - a novel system for the expression of challenging enzymes

Innen bioteknologisk forskning og industri er det et økende fokus på enzymer med ekstreme egenskaper. Eksempelvis har enzymer med kuldetilpassede egenskaper et stort industrielt potensiale ettersom de fungerer svært effektivt ved lave temperaturer. Dermed kan de bidra til å gjøre industrielle pro...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Curatorial Strategies and Methodologies: Momentum for Rethinking Sámi Art

Hva er et statsfinansiert kunstmuseum i Norge i dag? I forlengelsen av det spørsmålet er det mange problemstillinger som dukker opp. For eksempel hva museets rolle og funksjon er i samfunnet? Hvorfor finnes museet og hvem er det for? Hvordan er offentlige kunstinstitusjoner organisert? Hvordan op...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education

Fra 2010 har det vært et mål for grunnskolelærerstudentene i Norge å utvikle metodekompetanse i arbeid med FoU-oppgaven (forsknings- og utviklingsarbeid) i studiets tredje år, for å kunne gjennomføre forskning i egen lærerpraksis. Fra høsten 2017 ble mastergrad og en profesjons- og praksisrettet ...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International Research in Early Childhood Education (IRECE) Conference 2020 Diversity in early childhood education

Temaet for IRECE 2022 i Tromsø er mangfold i ECE, med globale og lokalt arktiske perspektiv. Undertemaene vi har valgt er innfødte språk og kulturer, intergenerasjonsoverføringer og -spenninger, forestillinger, lek og arbeid, utforsking og kulturell danning, kunst, teknologi og pedagogikk, utfors...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Integrated photonic chip-based nanoscopy for pathology & the clinic

Målet med Nano2021-prosjektet er å utvikle avansert optisk mikroskopi ved bruk av fotonisk brikke for bruk i biovitenskap og i histopatologi. Den høye kontrasten, overlegne oppløsningen og det ikke-invasive aspektet gjør optisk mikroskopi uunnværlig teknologi. I løpet av 2022 demonstrerte teamet...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing Knowledge on Methane in the Arctic (AKMA): Norway-USA Collaboration

Prosjektet AKMA (Avansert Kunnskap om Metan i Arktis) har som hovedformål å utvikle og etablere tverrfaglig utdanning og forskning med fokus på Arktiske metankilder. AKMA skal utdanne framtidige eksperter i Arktisk marin forskning spesielt knyttet til klimagass problematikk. Utdanning og forsknin...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bridging the gap between the terrestrial and marine paleoclimate reconstructions

Målet med dette prosjektet er å rekonstruere overflatetemperaturen i den nordlige Nordatlanteren for de siste 2000 år tilbake i tid. To avanserte metoder brukes for rekonstruksjon: (1) "BARCAST" (Bayesisk algoritme for rekonstruksjon av klimaanomalier i rom og tid, oversatt fra engelsk) og (2) an...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Arctic Marine Evolution: using local adaptation to infer future evolutionary responses of Calanus copepods to a changing environment

Det å prøve å forutse effektene av klimaendringer på norsk og arktisk mangfold av marine arter står sentralt i en bærekraftig bruk og vern av Norges rike marine ressurser. I økende grad anerkjenner forskerne imidlertid at modellprediksjoner om virkningen av fremtidige klimaendringer på organismer...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

CRISPRized Immortality– Novel approaches to immortalize fish cell lines - 3Rs

I norsk oppdrettsnæringen er vaksinasjon er det mest brukte sykdomsforebyggende tiltak, men på grunn av en manglende forståelse av fiskens immunforsvar går utviklingen av nye vaksiner langsomt. For å underlette flere studier av laksens immunforsvar trenger vi først og fremst flere og bedre verktø...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Prognostic Markers for personalized therapy in IBD

Inflammatorisk tarm sykdom (IBD) er en kronisk betennelse i tarmen som inkluderer Ulcerøs Colitt og Morbus Crohn. Globalt øker antall nye pasienter drastisk, og Europa alene har omtrent 2.5-3 millioner IBD pasienter. Det er estimert at dette koster det Europeiske samfunnet over € 2 milliard årlig...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SchoolFlix

Planlagt EU-prosjekt: EU prosjektet vil pågå i 6 måneder og bestå av 4 aktiviteter: 1) Identifisere egnede markedet for Ask og Ask Studio. 2) Finne joint-venture partnere i disse markedene. 3) Utvikle samarbeidsmodell /forretningsmodell med JV-partner 4) Beregne kostnader knyttet til lan...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

EUROSTARS-EUROSTARS

Prediction of postoperative infections

Sårinfeksjoner etter operasjon rammer omlag en av fire pasienter, og årlig mer enn 10 millioner pasienter i Europa. Infeksjoner fører til økt antall reinnleggelser og krever i mange tilfeller omfattende behandling, som bidrar til å forringe pasientens livskvalitet. I tillegg, bidrar slike sårinfe...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard Science Conference Glaciology Flagship workshop: Models and observations of snow and glacier mass balance

This proposal seeks support for a workshop to enhance further international and interdisciplinary cooperation on modeling and field measurements of snow and glacier mass balance in Svalbard. Research challenges and opportunities will be identified, with focus on data gaps and sources of uncertain...

Tildelt: kr 91 406

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eat The Future – A Workshop with Citizens and Food Industry Actors for a sustainable plant-based diet

The need for a shift towards a more plant-based and sustainable diet is widely recognized. Despite the clear scientific evidence about the advantage of such dietary changes, there are several barriers to change on the production and the consumer side. In addition, there is lack of efficient metho...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Impact of genomics and bioinformatics in medicine and research with use of advanced methods and technology

Workshopen tar sikte på å generere kunnskap som kan gi opphav til nye forskningsprosjekter i samarbeid med anerkjente internasjonale institusjoner. Det er behov for å gjennomføre et arrangement hvor nasjonale og internasjonale forskere blir kjent med forskningen som utføres ved institusjonene inn...

Tildelt: kr 94 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Enhancing trust in government for effective water governance

Statens tillatelse til å gjenoppta gruvedrift i Sør-Varanger og Kvalsund - nå Hammerfest - kommune i Troms og Finnmark, begge med kontroversielle depoter for avgangsmasser i nærliggende fjorder (sjødeponi), har forårsaket en til tiders het debatt både om gruvedriftens innvirkning på naturen, samt...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

Sea Ice Deformation and Snow for an Arctic in Transition

SIDRiFT skal kartlegge hvilken rolle deformasjon av havis og snø på is har i et stadig skiftende Arktisk klima. Mengden og fordelingen av skrugarder (opphoping av isblokker), issprekker og snø kan ha stor effekt på tilveksten av is om vinteren, men også på smeltningen av havisen om sommeren i ark...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Metagenomic study into the production of polyhydroxyalkanoates (PHA) from marine raw rest materials using an open fermentation approach

Plast er en stor kilde til miljøforurensning. Bioplast tilbyr imidlertid en løsning og en mulighet til å utvide verdikjeden til den Norske fiskeri- og havbruksnæringen. I dette prosjektet vil flere fermenteringsstrategier bli benyttet for å konvertere ulike uutnyttede restråvarer fra norsk fiskei...

Tildelt: kr 53 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy choices and the social gradient

Rapporten for 2023 omfatter aktivitet langs prosjektets fire hovedakser: 1. Tilgang til helsedata (WP2): Metadata i Tromsøundersøkelsen, Kvinner og Kreft og SAMINOR er gjort tilgjengelig på helsedata.no. Databasesystemet EUTRO er flyttet til TSD på UiO for å styrke datasikkerheten. EUTRO har inte...

Tildelt: kr 50,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CIRCULUS – Bærekraftig betonggjenvinning

CIRCULUS omhandler gjenvinning og gjenbruk av betong. Betong er i dag et av de mest brukte byggematerialene, og står for rundt 7% av totale CO2-utslipp i verden. Bakgrunnen for prosjektet er kommende krav innenfor EU (som også omfatter Norge) vedrørende resirkulering av minst 70% av såkalt ikke-f...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12757 COLDLIGASE

COLDLIGASE, er et samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet, det danske selskapet Legomics og det norske selskapet ArcticZymes Technologies ASA. Målet er å utvikle DNA-ligaser som muliggjør en teknologiplattform for gensyntese. Vi karakterisert en håndfull enzymer som viser ligase...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Workshop for forskernettverk for digital legemiddelhåndtering

Stortingsmelding 28 (2014–2015) «Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helse», konkluderte med at helsepersonell mangler oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022, som understøtter det overordnede målbildet for Stortingsmelding 9 "Én...

Tildelt: kr 48 252

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

PathoSeq: Food safety with high precision - Pathogenomics for the food industry

Helgenomsekvensering (WGS) er en metode for å lese av en organismes totale arvemateriale. Sammenlignet med tradisjonelle metoder gir WGS overlegent mer sensitive, spesifikke og presise svar på for eksempel hvor nært beslektet en bakterie funnet i mat eller en matbedrift er med et pasientisolat. M...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of topography-guided transepithelial excimer laser refractive surgery for improved comfort, predictability, and stability

Hornhinne er øyets viktigste optisk komponent og dens krumning og andre optiske egenskaper skal være nøyaktig tilpasset til resten av øyet for å oppnå normalt syn. For å tilpasse hornhinnens optikk til resten av øyet, excimer laser for korreksjon av synsfeil endrer formen av hornhinnens forflate ...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptations within the Norwegian wheat value chain to improve quality and obtain high quantities for milling in a challenging climate

Prosjektet skal bidra til å bedre kvaliteten og sikre stabilt høye andeler av norsk hvete i melet for kommende sesonger som kan bli preget av endret og mer utfordrende vær. Prosjektet fokuserer på to viktige kvalitetsegenskaper som i dag begrenser bruken av norsk mathvete: 1) lavere proteininnho...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tectonic Stress Effects on Arctic Methane Seepage - SEAMSTRESS

SEAMSTRESS har som mål å undersøke geologiske mekanismer som driver utslipp av drivhusgasser fra havbunnen. Store mengder metan gass slippes fri fra bunnsedimenter til havet. Dette påvirker den globale karbon syklusen, og også havbunnsøkologien, og det øker risikoen for undersjøiske skred og sed...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Filter for plasmaspytt

En god del mennesker sliter i dag med munntørrhet av diverse årsaker. Dette medfører orale helseplager som affiserer ikke bare tenner, orale slimhinner og tannkjøttet men kan også ramme helt basale funksjonelle aspekter som svelging, fordøyelse, snakking og spising. Dette medfører en sterkt nedsa...

Tildelt: kr 31 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

ECOFIND (Ecosystem function and structure in the Subantarctic: the fine scale dimension)

Our work will focus on the subantarctic region, specifically within the Indian and Atlantic sectors of the Southern Ocean. This region sustains an exceptionally diverse marine megafauna guild but is also faced by a growing socio-economic concern (fishing) as well as multilateral political intere...

Tildelt: kr 64 643

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Biogenic IOdine MeAsurements in Svalbard Snow (BIOMASS)

A new proxy based on iodine emission from sea-ice-associated phytoplankton and macro and micro algae is here proposed. During spring algal bloom in fact, the increase of chlorophyll concentration in the water has been observed to be accompanied also with an increase of tropospheric iodine species...

Tildelt: kr 56 188

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

KongElViS: Basal conditions at beginning of Kongsvegen surge revealed using seismic source ElViS

Surge-type glaciers alternate between long periods of slow ice flow, in which ice mass builds up in the accumulation area, followed by a short phase with significantly higher ice speeds in which the mass stored in the accumulation area is transported rapidly downglacier. During the surge phase, g...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa