0 antall prosjekter

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM ser på hvordan den norske sannhets- og forsoningskommisjonen, som ble opprettet for å granske statens fornorskningspolitikk av samer, kvener/norskfinner (og skogfinner som er tatt inn senere), tolket og iverksatte sitt mandat, samt hvordan dette gjenspeiles i kommisjonens sluttr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Production in the Barents Sea Fisheries: Across species and fisheries

Det fyrste hovudformålet med prosjektet var å forstå korleis fiskarar i Barentshavet avgjer bruk av innsatsfaktorar som båtar, utstyr, mannskap og drivstoff under gitte forutsetningar om fiskebestandar, fiskerettighetar, og miljø- og marknadsforhold. Aktuelle tema var korleis faktorbruken endrast...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Warring with Machines: Military applications of AI and the relevance of Virtue Ethics

Warring with Machines skal bidra til å utarbeide et etisk rammeverk for utvikling og implementering av kunstig intelligensteknologi i militære settinger. Prosjektets primære fokus er menneskene – militært personell gjennom hele kommandostrukturen – som i kampsituasjoner interagerer med militærtek...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Pathways to food security, poverty alleviation and livelihoods through the implementation of farmers rights to crop genetic diversity

DIVERSIFARM har til formål å identifisere veier til matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og næringsutvikling blant småbrukere i utviklingsland, basert på plantegenetisk mangfold. Mangfoldet av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk er en sentral faktor for bønders muligheter til å tilpasse ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Public Services, Security and the Legacy of Pre-colonial States in Uganda

Offentlige tjenester er en nødvendig forutsetning for sosial og økonomisk utvikling. Likevel varierer tilbudet av slike tjenester svært mye på tvers av lokalsamfunn innen et land. Litteraturen har identifisert lokale institusjoner og sosiale normer som viktige variabler for tilbudet av offentlige...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Universal Energy Access: the role of Clean Cooking and Climate Change Impacts

Overgang til ren matlaging. Målet med prosjektet var å gi kunnskap om betingelsene for å støtte en inkluderende omstilling mot renere matlaging i Tanzania og utforske mulige effekter på helse og klima. Funnene kan gi relevant kunnskap også for andre lav- og mellominntektsland med stor avhengighe...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed multiplication using genomics and big-data approaches

Grovfôrproduksjon basert på engvekster er grunnlaget for landbruk i Nord Norge. Bedre utnyttelse av lokale fôrressurser er en nøkkelfaktor for å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon. For å oppnå dette er det nødvendig å øke både avling, fôrkvalitet og avlingsstabilitet. Timotei er den vik...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Upscale - Building knowledge on the future generation of floating substructures for very large wind turbines.

Vindmøller øker i størrelse, de beveger seg offshore og de begynner å bli montert på flytende plattformer. Med økt fokus på klimaendringer, reduksjon av CO2-utslipp og fornybar energi, og med tanke på de store tilgjengelige havområdene, er flytende vind tydelig plassert på et strategisk sted. Me...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Maritime Autonomous Sampling and Control

MASCOT prosjektet bruker og utvikler metoder fra statistikk og robotikk for å kunne gjøre effektiv utforskning av havet. Spesielt ser vi på frontsystemer; elveutløp der ferskvann renner ut i fjorden eller områder der fjordvannet møter havet. Disse frontene har vist seg viktige innen for eksempel ...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Risk and vulnerability prognosis for power system development and asset management

I eit kraftsystem som er i endring og som blir meir komplekst treng systemoperatør og nettselskap informasjon om risikoeksponeringa og sårbarheita til systemet. Denne informasjonen er nødvendig for å ivareta eit akseptabelt nivå på forsyningssikkerheita over alle planleggingshorisontane: Frå kort...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Increased valorisation of domestic timber by a novel wood modification system

ValorWood-prosjektet har utviklet holdbare og bærekraftige treprodukter med lavt klimaavtrykk til lave kostnader ved bruk av norsk tømmer og fornybare kjemikalier. Et nytt tremodifiseringssystem bestående av en kombinasjon av sorbitol og sitronsyre, har vist en forbedring i relevante egenskaper ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Akershus

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

PARTICIPATORY MODELLING OF INTEGRATED ECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT REGIME FOR INVASIVE CRABS

Mange tenker at invaderende arter kun representerer en trussel mot biodiversitet og gir kostnader for samfunnet. Men noen invaderende arter kan også gagne oss, noe som gjør det vanskelig å finne den rette forvaltningsstrategien. Både kongekrabben og snøkrabben er invaderende arter i Barentshavet ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transport, inequality and political opposition (TRIPOP)

I TRIPOP studerer vi transportpolitikk, sosial ulikhet og politisk deltakelse i norske byområder. Prosjektet handler blant annet om hvordan ulike grupper rammes av bompenger og rushtidsavgift, hvordan de tilpasser seg, og om fordelingsvirkninger av transportpolitikk kan forklare innbyggernes hold...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Successful Workforce Transitions in a fast-CHanging labor market (SWiTCH)

Prosjektet har som mål å identifisere faktorer som kan legge til rette for effektive og inkluderende omstillinger i arbeidslivet, med et spesielt fokus på omstilling mot et lavutslippssamfunn. Ved å lære av et bredt spekter av omstillinger i privat og offentlig sektor de senere årene, ønsker vi å...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Performance and Reliability of Ocean Suns floating photovoltaic Technology (PRO Sun)

Flytende solkraft er en ny og raskt voksende industri. Det norske selskapet Ocean Sun har utviklet en unik teknologi flytende solkraftverk basert på selskapets sterke kompetanse og erfaring fra både maritim sektor og solcelleindustrien. I dette prosjektet fortsetter Ocean Sun sitt samarbeid med s...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Real-Time Monitoring for Safe Geological CO2 Storage

Teknologiske fremskritt har muliggjort fangst av store mengder CO2, og med dette følger et behov for kostnadseffektiv og sikker lagring av CO2 i undergrunnen. Lokasjoner som kan benyttes for lagring av CO2 er reservoarer i dype akviferer, forlatte hydrokarbonfelter og produserende felter. Injeksj...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Produksjon av en ligninholdig nanocellulosekvalitet

Nanocellulose er et trebasert produkt med et økende antall anvendelsesområder innenfor flere materialer som papir og kartong, fiberplater, maling, lim, komposittmaterialer, borevæske og som tilsetning i mat. Materialet er lett, sterkt og har god motstandskraft mot kjemisk, mekanisk og termisk ned...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Østfold

KLIMAFORSK-Stort program klima

Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. En slik transformasjon krever endringer på mange nivåer, ikke minst i hvordan vi forbruker varer og tjenester. En orga...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Constraints to degradation of biodegradable plastics in terrestrial systems

De siste årene har det kommet en rekke bionedbrytbare plastvarianter, også i Norge. Men hvor nedbrytbar er egentlig denne plasten under norske forhold med relativt lave temperaturer? Brytes den fullstendig ned, eller omdannes den til makro- eller mikroplast i stedet? Gjennom prosjektet har forske...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Exercised Plasma to Treat Alzheimers Disease, The ExPlas Study

Ligger nøkkelen til å forebygge og behandle Alzheimer i blodet til de som trener? Dette spørsmålet stiller vi for å bidra til å undersøke potensielt nye muligheter for utvikling av medisin som kan forebygge-, forsinke- og/eller behandle Alzheimers sykdom, den vanligste formen for demens. Den s...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Anvendt havplast - Ute- og innemøbler av eierløs havplast - produkter for en regenerativ verdikjede.

Hva er verdien av å rydde opp? Gjennom de siste hundre årene har næringslivet tjent penger på å gjøre om ikke-fornybare naturressurser til varer med varierende levetid. Dette har skapt en voldsom økonomisk vekst, men også en vekst i forsøpling, forurensing og klimagasser. Et av de tydeligste re...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Boosted photochromic response

I dette prosjektet har Sunphade videreutviklet sin glass-film slik at den kan brukes i flere vindusprodukter. Målet var å kommersialisere en teknologi som muliggjør at vinduer går fra helt gjennomsiktige til mørke kun ved hjelp av sollyset. Sunphade sin teknologi er fortsatt i en tidlig fase og d...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Akershus

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Bergen Center for Ethics and Priority Setting (BCEPS)

Investing in health in low-income countries, particularly through priority interventions in primary health care and fair financing through expanded access to health insurance and prepaid care, will not only save lives but also help reduce inequity, alleviate poverty and provide financial risk pro...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning fremme av norsk apotekfarmasi

Utvikling av kvalitetsindikatorer er en omfattende prosess som krever flere steg av grunnforskning før man kan begynne å tenke på anvendbarhet og implementering. Vår tanke er å utvikle indikatorene i forhold til følgende trinn (de tre første anses som trinn i grunnforskningen, mens trinn fire er ...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease

Klimaendringer og økt helserisiko fra skogbrann og sykdommer på høye breddegrader Klima og miljø i Arktis er i rask endring. De siste tiårene har polområdet opplevd en oppvarming som går dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet, med påfølgende økning i temperaturekstremer og endring i n...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INFUTURE - Hydro Aluminium Innovations for Profitable and Sustainable Future

Prosjektet skal bidra til å sikre Hydro Aluminium posisjon nasjonalt og internasjonalt som verdensledende produsent av primæraluminium og utvikler av teknologi for dette, med god økonomisk avkastning og strenge krav til gode miljøresultater. Prosjektet vil særlig fokusere på energieffektivitet gj...

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

CeO2 Nanoparticles-assisted stem-based cell therapy: an innovative nanopharmaceutical approach to treat retinal degenerative diseases-CELLUX

Målet for prosjektet CELLUX er å utvikle en ny type øyedråper for behandling av aldersrelatert nedbrytning av makula (del av netthinna) (Age Macular Degeneration, AMD), basert på CeO2 nanopartikler som i kombinasjon med en stamcellebasert behandlingsstrategi kan stanse degenerasjon og gjenopprett...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Niche adaptation in Arctic char populations and demographic history inferences.

Arctic char (Salvelinus alpinus) is a freshwater species that lives further north than any other fish (Jonsson & Jonsson 2001; Lundrigan, Reist & Ferguson 2005). This species is polymorphic, meaning they have the ability to change their phenotype under different environmental conditions (Skúlason...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Exosomes as innovative Nanomedicine Approaches to reverse obesity and its MEtabolic and Psychotic complications, targeting the hypothalamus

Fedme og fedmerelatert sykdom er et økende samfunnsproblem i verden, og Norge er intet unntak. Lavere kaloriinntak gir effektiv vektreduksjon, men det er vanskelig å opprettholde vekttapet, både fordi appetitten øker, men også fordi kroppen reduserer forbrenningen. I ENAMEP-prosjektet ønsker vi å...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Climate Heat And Maternal and Neonatal Health in Africa

I første del av prosjektet (WP1) analyserte vi allerede eksisterende datasett på daglige aktiviteter hos kvinner i Burkina Faso etter at de hadde født. Vi fant en sammenheng mellom ekstrem hete og redusert tid brukt på amming, men det hadde ingen sammenheng med arbeidstid eller tid brukt til barn...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo