0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Modular Wind (working title)

MOWI will reduce the LCOE for floating wind to 50 EURO per MWh by 2030. This is done by scaling up the design of a semi submersible platform with integrated wave power take off to 12 GW capacity and above. Capital expenditure will be reduced by standardization and by using modular design and con...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

EPC based Digital Building Twins for Smart Energy Systems

Prosjektet har utviklet metoder for innhenting og bruk av data fra energisertifikater (EPC). Det er gjort en optimaliserings modellering ved bruk av MPC (multiple prediction modellering) i ulike bygninger, disse optimaliseringene har sett på hvordan oppvarming og elektrisitetsforbruk kan få til k...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NUTRINFECT: New in vitro assays of fish pathogen infection across the intestinal epithelium and effects of functional feed ingredients

Innen akvakultur er sammenhengen mellom ernæring, immunresponser og produksjonssykdommer uklar. Kunnskap om hvordan fôrkomponenter kan påvirke slimhinne-infeksjoner er fortsatt ukjent, ikke minst på grunn av mangel på målrettede forskningsverktøy. In vitro-modeller kan med fordel brukes som målre...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation and Growth in Norway

Dette prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad nye reguleringer og forvaltningstiltak fremmer miljømessig bærekraftig lakseoppdrett. Det fokuserer særlig på forekomsten av lakselus i produksjonsområder og på villfisk - en sentral indikator for bærekraft. Forvaltningstiltak og reguleringer ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

More Efficient Utilization of Marine Resources through Multiscale Magnetic Resonance Imaging

Sjømat spiller en viktig rolle i norsk økonomi og er en verdifull næringskilde for mennesker over hele verden. Til tross for verdien blir mellom en tredjedel og halvparten av all spiselig sjømat kastet, enten på grunn av forringende eller oppfattede kvalitetsfeil. Derfor er det både økonomisk og ...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization in the operation, monitoring and control of large-scale biogas plants

Biokraft er eier og operatør av verdens største anlegg for flytende biogass, lokalisert på Skogn i Trøndelag. Skogn anlegget startet opp sommer 2018 og nådde planlagt produksjonskapasitet i løpet av få måneder. Den grunnleggende ideen for prosjektet er å utnytte nyutviklet sensorteknologi, nye an...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Scenarios and pathways towards land-use and food production for Western and the Nordic European countries as part of the FABLE Consortium

Forvaltning av matproduksjon og arealbruk som ikke gjennomføres på bærekraftig vis undergraver vår evne til å oppfylle FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. For å oppnå disse langsiktige forpliktelsene i Europa og globalt kreves at tre kritiske kunnskapshull tettes: mellom disipliner (miljø, landbru...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse? Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitetet

De siste årene har ideen om eksellens fått en stadig større betydning innenfor akademia, også i Norge. Flere forskere har stilt spørsmål ved hvorvidt de såkalte nøytrale kriteriene for eksellens egentlig er så nøytrale. Enkelte hevder at dreiningen mot mer markedsbaserte konkurranseformer går sam...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

PACES: The Air Pollution in the Arctic: Climate, Environment and Societies

We will organize the third open science meeting in PACES (air Pollution in the Arctic: Climate, Environment and Societies) in Oslo in September 2019. PACES is a new international initiative to coordinate international and interdisciplinary research on Arctic air pollution. This workshop will fost...

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Impact of Molecular Point-of-Care Testing on Improved Diagnosis, Treatment and Management of CAP in NORWAY: a pragmatic RCT

Lungebetennelse ervervet utenfor sykehus er en alvorlig sykdom, og derfor behandles pasienter med samfunnservervet lungebetennelse (CAP) raskt med antibiotika etter diagnose. Siden behandlende lege ikke vet hvilken mikrobe pasienten er smittet med, får de dårligste pasienter først et bredspektret...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

ACT on Offshore Monitoring

ACTOM vil arbeide med marin overvåking i forbindelse med offshore CO2-lagringsprosjekter i lys av nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer, samt samfunnsmessige utfordringer knyttet til utstrakt lagring av CO2 offshore. Dette inkluderer også å se på spørsmål omkring CO2-håndtering som...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Trained immunity and nutritional programming for resilient salmon

Trent immunitet og ernæringsmessig programmering for resilient laks («RESILIENT SALMON») Havbruksnæringen er en viktig økonomisk sektor for Norge og hele verden. Den stadige veksten i denne næringen har imidlertid flere utfordringer. Prosjektet “RESILIENT SALMON” vil bidra til økt vekst og verdi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Real-world ecosystem management: Identifying knowledge gaps and overcoming societal barriers

Økosystemtjenester fra urbane skoger: Urbane og peri-urbane skoger forsyner byboere med mange økosystemtjenester. Vi har gjort en tverrfaglig analyse av økosystemtjenestene fra Olsomarka. Institusjonelle, teknologiske og kulturelle endringer er de viktigste faktorer som har formet sammensetningen...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Research Policy and the Boundaries of the Ideal Academic

Hva skal til for å bli den ideelle akademiker i vår tid? I REBOUND-prosjektet skal vi undersøke hva slags «forskertyper» som søker seg til og vurderes som best kvalifisert til toppstillinger i akademia, og hvilke konsekvenser det har for likestilling og mangfold. Dagens sektor kjennetegnes av økt...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction

Prosjektet "Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction" har som mål å på en effektiv måte forbedre nøyaktigheten for deteksjon av tarmsykdommer gjennom bruk av kapselendoskopi. Dette vil føre til bedre behandling. Nøyakt...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hyper Hydrogen Stakeholder Seminar

KPN-prosjektet Hyper (ENERGIX, 255107/E20), ledet av SINTEF Energi, er inne i det avsluttende året. Prosjektets styringskomite, med representanter fra et bredt utvalg industri og FoU, har framlagt ønske om at prosjektet arrangerer et bredere interessent-seminar (“stakeholder”) der målgruppene utv...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Utenlandske investeringer er enkelt sagt at et selskap i ett land investerer i et selskap i et annet og gjerne en investering så stor at det leder til kontroll over selskapet. Selskaper ønsker å vokse og å tjene mer, og hvis de finner et utenlandsk selskap som de tror vil gjøre det bra i fremtide...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

TV-meteorologen som klimaformidler

Klimakommunikasjon og TV-meteorologen som klimaformidler Meteorologisk institutt ønsker at koblingen mellom vær og klima skal gjøre det enklere for folk å forstå klimaendringer og hvordan klimaendringene påvirker dem. Meteorologene på TV og radio er instituttets ansikt utad. Det falt seg derfo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

LAnd MAnagement for CLImate Mitigation and Adaptation

LAMACLIMA vil undersøke hvordan arealforvaltningstiltak som naturforyngelse, påskoging, vanning og vedhøsting vil påvirke klima, landbruk, vanntilgjengelighet, skogbruk og økonomisk produktivitet. Dette vil bli oppnådd ved å bruke en tverrfaglig tilnærming. Ettersom fokuset for dette prosjektet e...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Sustainable development pathways achieving Human well-being while safeguarding the climate And Planet Earth

SHAPE-prosjektet er et samarbeid mellom 7 Europeiske forskningsorganisasjoner som er finansiert gjennom AXIS-JPI samarbeidet. SHAPE ønsker å skape vitenskapelig visjoner om hvordan menneskeheten kan oppnå god livskvalitet for alle samtidig som vi ivaretar planeten vår. Prosjektet er inspirert av...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

PsyXpress 1.0 - a novel system for the expression of challenging enzymes

Innen bioteknologisk forskning og industri er det et økende fokus på enzymer med ekstreme egenskaper. Eksempelvis har enzymer med kuldetilpassede egenskaper et stort industrielt potensiale ettersom de fungerer svært effektivt ved lave temperaturer. Dermed kan de bidra til å gjøre industrielle pro...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Health risks and health effects of firefighter work: Exposures, diseases and preventive measures

Eksponering til varme omgivelser i kombinasjon med høy arbeidsintensitet utsetter brannkonstabler for betydelig termisk stress. Under brannslokking er det også påvist eksponering av flere kreftfremkallende stoffer, både ved direkte eksponering via hud og luftveier, men også via bekledning og anne...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Institutionalizing Indigenous Peoples Rights in China: From a Paternalistic Evolutionist Paradigm to Self-determined Development

Institusjonalisering av urfolk under FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP) i Kina er en konkurrerende og/eller komplementær prosess med interaksjoner mellom regimene i partistaten, FNs menneskerettigheter organ og de perifere folkene som hovedsakelig refereres til som minoritetsnasjonalit...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Norwegian trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction - NorEx -

Regelmessig fysisk aktivitet anbefales både for å forebygge hjerte- og karsykdom hos friske personer og for å forhindre tilbakefall eller forverring hos personer som allerede er rammet av slike sykdommer. Den vitenskapelige dokumentasjon for disse anbefalingene er imidlertid overraskende svak, o...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Process-Informed design of tailor-made Sorbent Materials for energy efficient carbon capture

Etter vårt skjønn har verden behov for en samlet innsats for å minimere CO2-utslipp, enten ved gjenbruk av CO2 som råstoff eller via metoder som permanent forhindrer at CO2 slippes ut i atmosfæren ? eksempelvis gjennom geologisk lagring. Vi ser for oss ulike utslippskilder med økonomisk insentiv ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

“Completion of upper secondary education. Achievement gaps, growth mindset and learning environment.”

I prosjektet undersøkes det hvordan læring og forventninger til egen læring i videregående opplæring påvirkes av tankesett, sosial bakgrunn, kjønn og erfaringer fra ungdomsskolen. Over 10 000 elever i videregående opplæring har deltatt i et prosjekt om lærende tankesett, og dette prosjektet vil b...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Negative Emissions in the Waste to Energy Sector: Technologies for CCS

Kampen mot klimaendringer og for en bærekraftig håndtering av avfall er anerkjent som store samfunnsutfordringer i Parisavtalen og EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi. Bruken av karbonfangst, utnyttelse og lagrings-teknologier (CCUS - Carbon Capture Utilization and Storage) i avfallforbrenn...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Accelerating Carbon Capture using Oxyfuel technology in Cement production

Sementindustrien er ansvarlig for 7% av verdens CO2-utslipp, og CO2-fangst er den mest effektive måten å redusere disse utslippene på. Oxyfuel sementproduksjon er en teknologi under utvikling for CO2-fangst i sementindustrien. I AC2OCem blir det utført pilotskalatester og analytiske studier for å...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Skap Gode Dager: Brukerengasjement og tjenesteutvikling i Nye Drammen kommune

Brukerengasjement og tjenesteutvikling i Nye Drammen kommune Lokale tendenser for Drammen samsvarer i stor grad med nasjonale og globale psykisk helse- og rusutfordringer. Selv om nordmenns helsetilstand er god sammenliknet med andre deler av verden, er psykiske helseplager en stor og økende ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Digital Monitoring of CO2 storage projects

Resultatene fra felttesten i Trondheimsfjorden i 2020 har nå blitt publisert. Sammenligning mellom vanlig grunnseismikk og seismikk laget fra den fiberoptiske DAS-kabelen som krysser Trondheimsfjorden viser at DAS gir brukbar avbildning av undergrunnen.Testen i Trondheimsfjorden viste at for høye...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage