0 antall prosjekter

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettverk for forskning om homoseksualitet

Posjektets hovedmål i perioden blir gjennomføring av de tre hovedsatsningsområdene for nettverkets virksomhet: 1. Månedlige seminarer 2. Jubileumskonferanse 3. Web-sidene Disse tre områdene kan betegnes som delmål i nettverkets mer langsiktig e arbeid. De konkrete målsettingene blir ...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kroppens betydning. Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur.

Prosjektet er en studie i nordisk litteratur, hvor kroppen som betydningsfelt står i sentrum. Et fokus på kroppens representasjon i litteratur er begrunnet ut fra den betydning kroppen har i våre liv og i vår forståelse av hverandre og verden, Menneskekro ppen er forskjellig for hvert individ, me...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Agder

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Immunstimulerende behandling ved HIV infeksjon og andre immunsviktsykdommer

Lauras AS har til formål å frambringe et produkt som reverserer immunsvikt hos HIV-pasienter og stimulerer immunsystemet. Det er forventninger om at slik behandling kombinert med terapi rettet mot viruset og terapeutisk vaksinering vil bidra til at kroppe ns eget immunforsvar kvitter seg helt med...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Ny teknologi for testing av paralytiske (PSP-) toksiner i skjelloppdrett

Begrensninger i muligheten for testing av skjell for toksiner blir ansett som det viktigste hinder for en videre utvikling av skjelloppdrett globalt. Toksinene kommer inn i skjellene ved at skjellene spiser toksinproduserende alger og cyanobakterier. Bios ense Laboratories AS er allerede i gang m...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Temperature Variabilities and Trends in the Atlantic Ocean and the Nordic Seas Over the Last 50 years

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Å etablere et robust, fullautomatisert, høykapasitets robustsystem for fremhenting av høykvalitets mRNA fra frosset fullblod og lagret vev.

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Bærekraftig fartøyteknologi og flåtestruktur

Hovedmålet med det foreslåtte program er å videreutvikle SINTEF Fiskeri og havbruk sin rolle som det nasjonale kompetansemiljø for fiskefartøyforskning. Programmet skal skape et grunnlag for bruk og videreutvikling av denne kompetansen innen forvaltning o g anvendt forskning med bred næringsdelta...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Vevsspesifikke transkripsjonsmekanismer; Regulering av steroidogenese i binyrebarken.

Kjernereseptorene utgjør en omfattende gruppe av transkripsjonsfaktorer som regulerer grunnleggende cellulære prosesser som vekst, differensiering og død. I binyren og gonadene er disse faktorene nødvendige for syntese av steroidhormoner og er dermed vide re avgjørende for fundamentale fysiologis...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

MENTAL-Mental helse

Unge homofile og lesbiske - hvorfor har de økt risiko for mentalhelseproblemer og rusmisbruk?

Prosjektet tar sikte på å beskrive sammenhengen mellom unge voksnes seksuelle orientering, mentale helse og bruk av rusmidler i Norge, primært ved et longitudinelt datasett basert på et nasjonalt representativt utvalg (Ung i Norge), sekundært ved kvalitat ive og kvantitative intervjuer av selekte...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Optical recording of electrical activity in developing neural circuits

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Lett konservering av produkter fra nye oppdrettsarter for å sikre holdbarhet og matvaretrygghet

Norsk havbruksnæring har over de siste 15 år hatt en gjennomsnittlig årlig produksjonsøkning på 25 %. En rapport utarbeidet av Sintef Teknologiledelse og Akvaplan-niva indikerer at det er gode utviklingsmuligheter også videre framover, spesielt for laks, laksefisk, kveite, flekksteinbit, torsk, ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Samspill mellom tidlig ernæring og arv ved utvikling av type 1 diabetes

Bakgrunn. Type I diabetes medfører alvorlige senkomplikasjoner, redusert livskvalitet og levealder, og er blant de hyppigste kroniske og livslange sykdommer blant barn. Hyppigheten er økende. Type I diabetes er sannsynligvis resultat av samspill mellom miljøfaktorer og genetisk disposis...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Heros of the Sagas: the Europeanization of the Human Ideal in Thirteenth Century Scandinavia

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Familieendring, velferdsstat og yrkesaktivitet: en komparativ analyse

Målsettingen for prosjektet er å utarbeide en systematisk komparativ analyse av forholdet mellom endrede familieformer, familiepolitikk og yrkesdeltakelse i de fem nordiske landene sammenliknet med Tyskland, Nederland og Storbritannia. Et nettverk av nasj onale informanter er rekruttert. De nasjo...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generaliserte linære flernivå modeller med målefeil på forklaringsvariablene

Anvendelse av regresjonsmodeller er viktig innen medisinsk statistikk. Tradisjonelt har klassisk lineær regresjon (med en kontinuerlig respons) vært dominerende, men i den senere tiden har andre typer generaliserte lineære modeller (GLM) som logistisk reg resjon og Cox regresjon, blitt stadig mer...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Almenhetens kjønn - en slags resepsjonsstudie av kulturelle representasjoner av kjønn og seksualitet.

Selvom en kanskje knapt enser det, så florerer ulike billedfremstillinger av kjønn, seksualitet, hetero/homo/trans/queen, rase/etnisitet/kultur, kropp, barn/voksen, kjærlighet, vold etc. i underholdningskulturen og det offentlige rom. Disse mangfoldige kj ønnskulturelle representasjonene kan betr...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

"Og gullet går til...". Ikke-hvite toppidretts- utøvere som representanter for etnisk minoritet, nasjon eller en ikke-vestlig verden?

Toppidrett sees som et av flere symbolpolitiske felt der ulike krav om representasjon, lojalitet og tilhørighet kan legges på etniske minoritets-utøvere. Fra forskning om etnisk minoritetsungdom i ulike europeiske land og studier av ikke-hvite topputøvere i USA og Europa, vet vi at fargede toppu...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn på norske barnevernsinstitusjoner

Det har i løpet av de siste årene vært en dramatisk økning i andelen barn med innvandrer- og flyktningbakgrunn blant belegget ved barnevernsinstitusjonene i Oslo kommune (ifølge Barne-og familleetaten 40 % av belegget i 2000). Det er ikke gjort noen syst ematiske studier av hva slags problemer d...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Selvbilde og endring i psykoterapi

Resultater fra psykoterapiforskning de siste 50 årene viser at psykoterapi har en positiv effekt. Videre viser komparative studier at de vanligste psykoterapiformene har relativt lik effekt, og mye tyder på at såkalte fellesfaktorer står for en betydelig andel av de positive endringene i psykote...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Stress, sosialt samspill og RA: Betydningen av stress og støtte i interpersonlige og behandler-pasientforholdet ved RA

Problemstillinger: - Hvilke forhold knyttet til bakgrunnsvariable, sykdomskarakteristika og tidligere sykdomsforløp har betydning for sykdomsaktivitet og mental helse hos RA pasienter mer enn 10 år etter sykdomsdebut? Bidrar stress og psykologiske for hold gjennom sykdomsforløpet, basert på d...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Fish health and animal welfare - Alternative lipids in fish feed

The amount of fish oil required for fish feed production is increasing, and already today about 50% of the world's total oil production is used in fish feed. The aquaculture industry is expected to have an annual growth of more than 10% in the coming year s. Fish oil will then certainly become a ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Rogaland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Continuity and Change in Downtown Teheran. Research Proposal on an Anthropological Study of Teheran's Bazaar

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The holy and the everyday (stip: Espen Dahl)

Grunnlagstenkningen innenfor den praktiske teologi har i senere tid viet religionens plass i hverdagslivet fornyet interesse. I forlengelsen av den nye grunnlagstenkningen er formålet med prosjektet å kaste lys over det hermeneutiske samspillet mellom hve rdagens livs- og virkelighetsforståelse o...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Optimal sparing og forvaltning av usikre oljeinntekter

To viktige spørsmål rundt bruken av våre oljeinntekter er valget av tidsprofil for bruken av inntektene og valg av investeringsobjekter for den del av inntektene som spares. Hensikten med prosjektet er å gi et bedre normativt grunnlag for å besvare disse spørsmålene enn det eksisterende økonomis...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Molecular mechanisms of natural transformation: impact on virulence and genome variability in the pneumococcus and the pathogenic Neisseria

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Gand frå grunnen av

Prosjektet granskar ovringa gand i eldre tid. Ordet gand kjem av norrønt gandr, m., og det har truleg i liten grad vori brukt på samisk. Likevel er gandtradisjonen felles for samar og bumenn. Kjeldene gjev eit sprikande bilete av gand i eldre tid. Både i norrøne og samiske kjelder blir de...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Dynamisk 3D ultralydteknikk i kvantitativ hjertediagnostikk

En fundamental utfordring ved 3D ultralyd i kardiologi er at lydhastigheten setter begrensninger på datainnsamlingsraten, samtidig som hjertemuskelen beveger seg forholdsvis fort. Sanntids 3D ultralyd har hittil vært lite i bruk klinisk på grunn av dårlig billedkvalitet, som skyldes begrensninge...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Vibrio salmonicida: A model organism for the study of virulence, host specificy and adaptation in fish

...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Functional and bioinformatical analysis of the evolutionarily conserved chromatin modulation SET-domain proteins

...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Pathogenicity of Bacillus spp.other than B. cereus

The food industry has no methods available to test for toxin producing Bacillus strains other the B.cereus. We want to make it possible for the Food industry to be able to find such strains in raw materials and products before marketing. This will be don e by:- Isolate and characterize possible ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus