0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Multidisciplinary Approach to Characterize Coalescence in Petroemulsions

Majones, vinaigretter, melk og petroleum er alle emulsjoner: en væske-væskeblanding sammensatt av to eller flere ublandbare komponenter. Når majones deler seg eller blir krøllet, kreves det en del innsats for å gjenopprette den opprinnelige emulsjonstilstanden. Tilsvarende genererer petro-emulsjo...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forebygging av utmatting undervannskonstruksjoner

Se "Melding til Norges forskningsråd".

Tildelt: kr 95 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microfractures in black shales and their transport properties

Under erosjon på kontinentene og avsetning av sedimenter og organisk materiale i havet dannes det sedimentære lag i sedimentære bassenger. Når disse sedimentene blir begravet, blir de utsatt for sammenpressing (kompaksjon) og oppvarming slik at de bli omvandlet til fast bergart. Med økende temp...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

Kontrollerte utslipp av borekaks og slam til havet er en nødvendig ulempe ved boring etter petroleum til havs. Det er viktig å minimere risikoen for skade på sensitive arter, eksempelvis kaldtvannskoraller og svamp, som kan bli eksponert for materialet som slippes ut. Overvåking av hvordan materi...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt selvlærende modell-basert trykkstyring i boring

Hovedmålet med forprosjektet har vært å etablere et samarbeide med en bore-entreprenør for kvalifisering av ny teknologi for autonom trykkstyrt boring. Målsetningen med forprosjektet er oppnådd, og har resultert i oppstart av et samarbeide med en ledende bore-entreprenør/rigg-eier for å ta i bruk...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Prototype Development and Testing of Internal Drilling Device for ICS

Kjerneboring har vært en sentral del av letevirksomheten i petroleumsindustrien gjennom flere tiår. Uthenting av kjerneprøver fra bergartsformasjonene i undergrunnen gir viktig informasjon om reservoarets potensiale og bergartsegenskaper. Dette er av avgjørende betydning for analyse av reservoare...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration of a New Economical Process to Monetize High-CO2 Natural Gas

The anticipated results of the Demo2000 project are the design, fabrication and deployment of a fully functional VERDIS CO2 stripping & conversion unit, able to process some 5 MMSCFD of natural gas. While significantly smaller than fully commercial-sized units will be, it will nevertheless be suf...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Tilstandsbasert vedlikehold på risere.

Prosjektet tok sikte på å utforske og teste mulighetsområdet for å implementere ny innovativ teknologi for sporing av utstyr benyttet i boreoperasjoner offshore. Inkludert i dette er også nye og innovative tjenestebasert forretningsmodeller som muliggjør ekspansjon og driftsoptimalisering på en e...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Buskerud

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea CFU Pilot

Separasjon av olje, vann og gass på havbunnen etterfulgt av reinjeksjon av vannet reduserer energiforbruket til trykkøkning av brønnstrømmen betraktelig samtidig som det fjerner en flaskehals i systemene på plattformen. Selv om vanninjeksjon er en kjent metode for økt utvinning er det ofte utford...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

AlarmTracker - Demo2000

Bedre beslutninger i operasjon gjennom digitalisering Ved hendelser er operatøren i kontrollrommet første linje ansvarlig og for å kunne gjøre en rett og effektiv reaksjon, til rett tid, er kontrollroms operatøren helt avhengig av å forstå de bakenforliggende årsaker og konsekvenser til hendel...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Offshore pilot test of Choke valve

Dette prosjektet involverer testing av en ny type reguleringsenhet for å kunne kontrollere væske eller gasstrømning. Ventilen er karakterisert ved en robust design, og vil kunne gi dynamisk og nøyaktig regulering av strømning fra olje eller gass produserende brønner. Dette gir rom for mer optimal...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Study of non-uniform particle bed motion in pipes with Newtonian and Non-Newtonian fluids.

Prosjektet har gjennomgått flere interessante stadier siden oppstart. Arbeidet har fokusert både på numerisk simulering av partikkel "bed" transport og trykk beregninger, parallelt med eksperimenter. Til å begynne med var det fokus på transport regimer av ett enkelt "bed" drevet av skjærkrefte...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High temperature thermal insulation for deepwater pipelines

Termisk isolasjon av undervannsrørledninger er kritisk for å sikre flyten av olje og gass fra mange felt på den Norske kontinentalsokkelen. Isolasjonen forhindrer redusert flyt ved å holde høy temperatur på fluidet. Høy temperatur forhindrer utfelling av partikler som kan feste seg til rørveggen ...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LedaFlow Slug Capturing 10X

Utviklingen av matematiske modeller for flerfase strømning har vært avgjørende for flere store feltutbygginger på norsk sokkel så vel som i resten av verden, og norsk industri har i mange år vært verdensledende på området gjennom et langt og godt samarbeid forskningsmiljøer og operatørselskaper. ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification testing of dual plate check valve with rising stem override

Nytt ventilkonsept hindrer frostspreng og groing i rørsystemer. Prosessindustrien, i sær innen olje- og gassbransjen, har i alle år slitt med såkalte dødsoner med stagnant medie i rørsystemer. Disse dødsonene oppstår ofte nedstrøms konvensjonelle tilbakeslagsventiler under nedetid av anlegget ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Towing a seismic source over the seismic spread

Det som opprinnelig startet som en utfordring og en serie mulige løsninger fra Lundins geofysikere, er nå blitt til en ny forbedret teknologi for seismisk dataavbildning; TopSeis. Denne nye løsningen gir et betydelig bedre bilde av undergrunnen og overvinner følgelig manglende evne til tidligere ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

AutoViscosity

Målsetningen med prosjektet er å tilrettelegge for automatisering med integrering av ny instrumentteknologi for måling av borevæske egenskaper/viskositet og en prediksjonsmodell(matematisk modell), som er utviklet i prosjektet, og Drilling Fluid Control system. Integrasjonen vil bli testet og de...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SUM - Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production

Flerfasemodellering er en av flere, store suksess-historier fra norsk oljeutvinning. Teknologien medførte til dels enorme besparelser på feltutvikling, i tillegg til at den muliggjorde tilknytning av satellittfelt gjennom undervannsutbygginger med flerfasetransport til en plattform eller til land...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Internal and external forcing factors on the Source-to-Sink infill dynamics of the Lower Mesozoic Greater Barents Sea Basin

Barentshavet er eit av dei siste underutforska områda på den norske kontinentalsokkelen. Innsamling av kunnskap om undergrunnsgeologien i dette området er komplisert både fordi det somme stadar manglar data og tolkingar, men viktigast av alt fordi Barentshavet er delt inn i tre geografiske områd...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Marine snow flocculation and sedimentation in relation to oil spill responses

Etter et oljeutslipp til marint miljø vil man søke å redusere de miljømessige konsekvenser av utslippet. En slik oljevernmetode er bruk av kjemiske dispergeringsmidler som vil gi dispersjoner med små oljedråper. Etter et overflateutslipp vil slike dispersjoner bli pisket ned i vannsøylen av bølg...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geosteering for improved oil recovery

Plassering av brønner i et underjordisk reservoar er en svært viktig faktor for utvinning av olje og gass. Prosessen med å justere retningen til brønnen under boring som et resultat av nylig oppnådde informasjon om geologien kalles geostyring. Beslutninger tatt når man geostyrer er generelt baser...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Voltage on casing for improved well cement quality

Sementering er en viktig del av brønnkonstruksjonsprosessen. Etter at man har boret seg et stykke ned i undergrunnen sementerer man på plass et fôringsrør. Man lar deretter sementen herde, slik at den mekanisk støtter opp brønnen og hindrer lekkasje. Sement brukes også som forseglingsmateriale fo...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Universal AUV Pinless Charging and Data Transfer Interface

Bergen-baserte WiSub har samlet et internasjonalt konsortium av industri og akademia for dette prosjektet, for å utvikle en nøkkelteknologi som muliggjør autonom utforskning av verdenshavene. Målet med prosjektet har vært å utvikle en pålitelig tilkobling til undervannsrobot droner, for å kunne l...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forecasting of architecture, seismic characteristics and flow behaviour in paleokarst reservoirs.

Dannelse av karst (oppløsning) i karbonater introduserer ekstrem, men svært lokalisert sekundær porøsitet. Væske som siver gjennom sprekker, forkastninger og porøse lag kan løse opp kalkstein og danne sammenhengende hulrom, synkehull og grottesystemer i berggrunnen. Formen og geometrien til disse...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Unraveling the mechanistic effects of crude oil toxicity during early life stages of cold-water marine teleosts

EGGTOX prosjektet har undersøkt tålegrenser for oljeforurensning på egg for 6 viktige marine fiskearter; torsk, hyse, sei, polartorsk, sild, og kveite. Resultatene er entydige for alle artene som ble testet. Fiskeembryo (egg) er meget sensitive for oljeforurensning og alle de forskjellige arter f...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Arctic Subsea Processing System

I dag er langdistanse transport av hydrokarboner i Arktis umulig uten en plattform som f.eks. FPSO, på grunn av mangel på teknologi for å fjerne og forhindre tilstopping rørledning som følger av hydratdannelse og voks oppbygging som temperaturen av væsken avtar mot omgivende vanntemperatur. En an...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Increasing profitability from sand producing fields

Hydrokarbonreservoarer består vanligvis av porøs stein der olje og gass fyller porene, som i en svamp. For å produsere hydrokarboner, må operatørselskapene bore brønner ned i reservoarene, på samme måte som brønner blir brukt til å produsere vann fra grunnvannsreservoarer. Disse reservoarformasjo...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

DEAL med Smartmoduler - Automatiserte og samhandlende kontrollsystemløsninger for økt bore-effektivitet

I senere år har mer automatiserte og «smarte» løsninger/systemer blitt utviklet for å øke sikkerhet, effektivitet og kvalitet i operasjoner relatert til oljeboring. Dette kan være systemer som automatisk utfører rutineoperasjoner, systemer som kontinuerlig utfører matematiske beregninger av hva s...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Lightweight Offshore Condenser Skid

Prosjektet IPN Lightweight Condenser Skid legger til rette for mer effektiv energibruk på norsk sokkel. Åtte av ti kilo CO2 som slippes ut fra plattformene, kommer fra gassturbiner på dekk. Disse forsyner plattformen med kraft. Men i eksosen er mye nyttig varme igjen. Ved å "hekte" på en dampturb...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration of data-driven software for daily production optimization

Solution Seeker er et et spin-off selskap fra den verdensledende forskergruppen ICT ved NTNU Engineering Cybernetics og NTNUs senter for integrerte operasjoner, som utvikler løsninger for kunstig intelligens og relaterte tjenester for å analysere og optimalisere oppstrøms olje- og gassproduksjon....

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo