0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EnergetIC - mikrokontroller teknologiplattform for ultra-lavt energiforbruk

Moderne mikrokontrollere skal oppfylle mange og til dels motstridende krav. De skal være raske (høy klokkefrekvens), ha mange typer (og tilstrekkelig med) både RAM og ikke-flyktig minne (typisk flash), være utstyrt med de nødvendige analoge og digitale pe riferi-enheter for de ulike applikasjonso...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utveckling av analysmetod för kvantitativ bestämning av blodlipider i helblod.

Ett flertal epidemiologiska undersökningar har påvisat ett klart orsakssamband mellan nivåerna av vissa blodfetter och risk för hjärtkärlsjukdom. LDL (det dåliga kolesterolet) är den viktigaste riskfaktoren och höga LDL-nivåer ökar risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdom. HDL (det goda koleste...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robust Envelope Construction Details for Buildings of the 21. Century

Buildings of the 21. century should be well-insulated (energy efficient), have a good indoor climate, use materials in an efficient way (minimize material use and ecological loadings), and should be built in order to minimize the number of building defect s. Today, this is not necessarily the cas...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling og bruk av nye seleksjons og high throughput screeningsverktøy for effektiv stammeforbedring i prosesser for produksjon av antib

Prosjektet er et samarbeid mellom Alpharma AS, SINTEF materialer og kjemi og Institutt for Bioteknologi ved NTNU. Prosjektdeltagerne har arbeidet sammen i en rekke prosjekter de siste 15 årene og har i felleskap utviklet flere kommersielt lønnsomme biopro sesser for produksjon av ulike antibiotik...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ny teknologi for titan-fremstilling

Elkem ønsker å skape fremtidsrettet ny industri. Titan-fremstilling er et område hvor Elkem har gode forutsetninger på grunn av sin høy-temperatur kompetanse til å bidra til utvikling av nøkkelteknlogi. Prosess-alternativet som vurderes er basert på elekt rolyse. Siktemålet er produksjon av flyte...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

IDEELL FABRIKK - Konsept for dynamisk produksjon av høyteknologiske produkter

Kunnskapsbasert og skreddersydd produksjon, basert på medvirkning og samarbeid, fremheves gjerne som et område der Norge har betydelig konkurransekraft og vekstpotensial. Mens tradisjonell masseproduksjon utkonkurreres av lavkostland, har Norge store muli gheter innenfor denne typen produksjon, g...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Value-Driven Service Innovation

The late management guru, Peter Drucker, wrote in in his book "Innovation and Entrepreneurship", 1985: "Because the purpose of business is to create a customer, the business enterprise has two--and only these two--basic functions: marketing and innovation ". Based on our background and research w...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel vaccines (vaccibodies) against avian influenza and prostate cancer.

We have recently described a novel type of a recombinant vaccine molecule (vaccibody) that can be delivered as protein or naked DNA. In the latter case, transfected muscle cells secrete vaccibody protein that targets antigen presenting cells (APC) for eff icient delivery of antigen and induction ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fine Pitch Interconnect of Microelectronics and Microsystems for use in Rough Environments

Electrical interconnect and packaging of electronic components is a highly challenging and critical field. Electronics are put into numerous new applications and significantly more hostile environments. This includes increasing exposure to extreme tempera ture, mechanical loading like acceleratio...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multifunksjonelt ventil- og regulatorsystem for høytrykks hydrogenanvendelse i bil

Mange anerkjente forskningsmiljøer, blant annet IEA (The International Energy Agency), tror at hydrogen i løpet av dette hundreåret vil komme til å spille rollen som en av grunnpilarene i et bærekraftig energisystem. Hydrogen som energibærer gir store tek nologiske utfordringer i form av både pro...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Katalysator for fjerning av lystgass (N2O) fra produksjon av kunstgjødsel

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SkrueEkstrudering av ALuminium

HØYFASTE ALUMINUMSLEGERINGER: Hovedmålet med denne aktiviteten er materialutvikling gjennom bruk av skrueekstrudering, med hovedfokus på høyfaste aluminiumslegeringer. Skrueekstrudering kan benytte granulater, maskineringsspon, chips osv., noe som gir n ye muligheter når det gjelder produksjon a...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Avansert Bonding

Bakgrunn: Ultralyd hjerteavbildning har i mange år vært en svært viktig kilde for diagnose og forebygging av hjertelidelser. Preventive undersøkelser redder mange liv, og utstyret brukes i økende grad både til overvåkning av pasienter, assistanse under hj erteoperasjoner og diagnostisering. En vi...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Combating medical biofilms using alginate technologies with particular reference to treat chronic wounds and other chronic infections

The Biofilm project main objective is to develop medical formulations based on alginate oligomers and alginate modifying enzymes to combat medical biofilms in patients suffering from chronic microbial infections. Biofilm forming pathogens such as Pseudomo nas aeruginosa are surrounded by a protec...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisert 3D sammenføyning og håndtering av møbelhud og tekstiler

Prosjektet skal finne løsninger for automatisert sammenføyning av tekstiler og møbelhud til 3D produkter og moduler - med en ekstrem grad av fleksibilitet. Sammenføyning av møbelhud og tekstiler er en av de siste i hovedsak manuelle prosesser i tekstil og møbelindustrien. Årsaken er at sammenføy...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisert og tilpasningsdyktig produksjon av stykkstøpegods

Ledende norske produsenter av stykkstøpegods, som er en viktig underleverandør til annen norsk og europeisk industri, ser behovet for et vesentlig løft knyttet til å øke automatiseringsgraden i alle ledd av produksjonen for å stå bedre rustet både med hen syn til den globale konkurransesituasjone...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Idea Work. Zones of criticality and collective practice in creating extraordinary value.

The project aims to understand and enable the creative practices of "idea work", a form of work that is increasingly key to competitive advantage throughout all sectors of the economy. Idea work involves activities of conceiving, reinforcing, combining, r ejecting, testing, and recombining ideas ...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kontinuerlig Kromatografering for industriell separasjon av spesialmetaller (P-CAC preparative continious annual chromatography)

...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a peptide-based therapeutic vaccine to combat HIV disease (chronic immune stimulation)

This project aims to develop a novel therapeutic vaccine that induces nonneutralising antibodies to human immunodeficiency virus (HIV) to modulate disease rather than inhibit infection. Much evidence has now accumulated supporting the concept that acquire d immunodeficiency syndrome (AIDS) is an ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Gjenvinning av komposittmaterial fra fritidsbåter

Det finnes per dags dato ingen system for retur av fritidsbåter i Norge. Samtidig er antall gamle kasserte båter økende, enten at de ligger på land eller i vann, og dette vil kunne skape et miljøproblem de kommende årene. Det vil på et eller annet tidspun kt enten fra myndighetene eller forbruker...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nyrefunksjonsmåling basert på måling av cystatin C i en enkelt fullblodsprøve

Gode rutinemetoder for klinisk målinger av nyrenes filtrasjonshastighet er etterspurt. Gullstandardmetodene baserer seg på injeksjoner av fremmede substanser og/eller urinsamlinger over ett døgn, og egner seg spesielt dårlig hos barn. Som surrogatmarkør a nvendes måling av kreatinin i blodet, som...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Industrialisert småskalaproduksjon av fritidsbåter - ISB

Produksjon av fritidsbåter har lange tradisjoner i Norge og viktig for sysselsettingen i deler av Norge. Bransjens utfordring er at den har vært svært tro mot sine produksjonsprinsipper og dermed de senere år blitt utfordret fra lavkostprodusenter og stør re industrielle aktører. Gjennom ISB søke...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Krasj-systemer i lastebil

Mens forskning innen krasj-systemer de siste årene har hatt stor fokus og rettet seg spesielt inn mot personbiler, så har det vært mindre fokus innenfor lastebiler. Spesielt gjelder dette absorpsjon av krasj-deformasjoner. Det vil i fremtiden innføres sik kerhetskrav for lastebiler som skal medfø...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Industrialisert produksjon av digital terapi.

Changetech AS er et norsk selskap som industrialiserer tjenester innen psykologi, nærmere bestemt psykologiske endringer. Dette skjer ved bruk av digitale kanaler (mobiltelefon, internett, mv.). De sentrale fagpersonene bak Changetech har tidligere laget en ikke-industrialisert løsning for røykes...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kombinert kjemisk og mikrobiologisk prosess for fermentering av pentoser til etanol

Betydelige deler av karbohydratene i lignocellulose biomasser består av pentoser. En av de største utfordringene for lønnsom produksjon av annen generasjon bioetanol fra lignocellulose er omdannelsen av pentoser til etanol. Mange grupper i verden i dag u tvikler genmodifisere mikrober for å omse...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High Density Tape Streamer

Tandberg Storage utvikler og leverer tape driver i volum til OEM kunder. Bedriften gjør dette i tøff konkurranse med HP, IBM, Quantum og Sony. Tandberg Storage ønsker å gjennomføre et FoU prosjekt i samarbeid med hode og tape leverandører, med assistanse fra norske FoU miljøer. Leverandører av ...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Arena for posisjonering av norske aktører mot ETP'ene ENIAC og EPoSS

SINTEF bistår Norges Forskningsråds BIA-program med å posisjonere norske industrielle aktører innenfor smarte systemer og komponenter (mikrosystemer og nanoelektronikk) for deltakelse i prosjekter i EUs 7. rammeprogram (FP7) og teknologiplattformene innen for Smart Systems Integration og Nanoelek...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

IdéAl- nettverket

IdéAl-nettverket skal fremme innovativ anvendelse og mer bruk av aluminium i bedrifter i Norge. Suksesskriterier er globalt potensiale, økt tonnasje, større antall nye produkter, unik kompetanse, synlighet for aluminium og norsk basert kompetanse, teknolo gi og verdiskapning Dette påvirkes gjenno...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Whole process quality assurance by liposoma internal control particles customized to target organisms in gene technology-based assays

The nucleic acid tests (NATs) have revolutionized the detection of viruses, bacteria, cancer cells etc. These gene technology-based analyses can give both qualitative and quantitative results that can be of crucial importance, e.g., for detection of patho gens or special cell types, and for monit...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Intelligente verktøy og produkter med mikro-nano sensorer integeret i overflaten

COSMOS er et løpende nordisk prosjekt. Det er nå sendt inn en søknad om MNT ERA-Net Project med navn COSMOS II : "Components and Smart Machines with Micro-Nano Surface Embedded Sensors" som skal bygge videre på dette. Det søkes her om finansiering av den norske delen av COSMOS II. Norske COSMO...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Innlandet