0 antall prosjekter

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emerging concern in aquatic environment

SINTEF Ocean har evaluert ulike råstoff for å finne og beskrive nye lipider og AMP (antimikrobielle proteiner) som skal videre brukes for antimikrobiell biobasert plattform for nanoformulering av QQE (quorum quenching enzymes). Ulike tarearter, restråstoff fra laks og maneter ble bruk. Tørking, f...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forsterkningsmidler til kommunikasjon av resultater Susinchain

Larvelæring har hatt som mål å kommunisere forskning og kunnskap om insekter som mat og fôringrediens. Fokuset var spesielt rettet mot barn og unge i Norge for å øke deres bevissthet innen bærekraftig matproduksjon samt anvendelse og kunnskap om vitenskapelig metode. Prosjektet har utarbeidet e...

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NIBIO (2020-2023)

Jord tilbyr flere økosystemtjenester som matproduksjon, karbonlagring og vannfiltrering. Jordforringelse truer imidlertid leveringen av slike jordøkosystemtjenester over hele verden. Jordhelse innebærer at de fysiske, kjemiske og biologiske komponentene i jorda fungerer optimalt. For å måle og fo...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Knowledge note about food safety in the primary production and the food industry

Mattrygghet kan enkelt defineres som at man ikke skal bli syk av den maten man spiser eller vannet man drikker. Dette betyr at næringsmidler ikke skal inneholde helseskadelige biologiske, kjemiske eller fysiske komponenter når de konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Slike komponenter kan finne...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

IU: CRISPR/Cas9 editing to test and control genes implicated in influencing Aeromonas disease resistance in carp and salmon

Karpe er den fisken det produseres mest av rundt om i verden. Særlig Rohu karpe er en viktig næringskilde i India. Zebrafisk derimot er en modell art, som bl.a. kan brukes til å modellere genetiske forandringer i karpe iom at disse tilhører samme familie. Oppdrett av Atlantisk laks er en viktig i...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

53rd Congress of the International Society for Applied Ethology (ISAE), 5.-9. august 2019

Den 53. verdenskongressen av ISAE (International Society for Applied Ethology) ble avholdt i Bergen 5.-9. august 2019. ISAE er den verdensledende organisasjonen for forskere innen atferd og velferd hos dyr som holdes av mennesker, spesielt husdyr og selskapsdyr. Medlemmene er hovedsakelig etologe...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Impact of land-based activities on the coastal environment (Coast-LaB): Seawater desalination and wastewater discharge

Coast-LaB-prosjektet var en del av SANOCEAN, et Norge-Sør-Afrika bilateralt forskningsprogram om havbærekraft. Prosjektet studerte virkningen av avløpsvann og saltlakeutslipp av sjøvann på det sørafrikanske kystvannet med fokus på kysten av Durban. Hovedmålet med prosjektet var å vurdere hvordan ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

From blue waste to green resource: Fish sludge as fertiliser in agriculture

Målet med FishBash er å bidra til utviklingen av resirkuleringsgjødsel basert på fiskeslam, noe som kan erstatte deler av mineralgjødselen som brukes i jordbruket. Tap av næringsstoffer til fjordene, som til dels stammer fra landbasert fôrproduksjon, gjør dagens oppdrettsnæring lite bærekraft...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Biotechnology applied for controlling diseases in aquaculture in Norway and India

I dette prosjektet har vi undersøkt effekt av bakteriociner på fiskepatogener bakterier som gir sykdom hos oppdrettsfisk i Norge og under tempererte strøk, som India. I tillegg har vi studert bruk av vaksiner for forebyggelse av en alvorlig virusinfeksjon hos tilapia. Intracellulære agens som smi...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Greenhouse gas emissions from biogas digestate applications to rice production systems

Avfall kan bli omgjort til energi ved å produsere biogass ved hjelp av spesielle mikrober i oksygenfritt miljø. Biogass kan brukes til f.eks. oppvarming og matlaging. Noe organisk materiale blir tilbake etter prosessen, det kalles biorest. Biorest er et godt organisk gjødselprodukt for landbruket...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Empowering small-scale farmers: towards the SDGs through participative, innovative and sust. livestock and poultry value chains

SPEAR undersøkte husdyrproduksjonsinngrep med sikte på å øke kunnskap og forskningssamarbeid om bærekraftig matsikkerhet, matteknologi og mattrygghet, matverdikjeden og bygdeutvikling og landbruksøkonomi. SPEAR brukte et systemperspektiv for å initiere en deltakende tilnærming til verdikjedeanaly...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

COSTINF-COST Infrastruktur

COST Action CA15206 - PESFOR-W MC and WG meeting in Bryne, Norway July 2. - 5. 2018

Søknaden gjaldt arrangementstøtte til å gjennomføre eit COST møte i PESFOR (COST CA15206). Møtet vart gjennomført i perioden 2. til 5. juli 2018 på Bryne. Dit var i alt 52 deltakarar. Arrangementet hadde primært tre målsetjinga: - generellt å informere til lokale/norske fagmiljø om pågåande ak...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel cascade technology for optimal utilization of animal and marine by-products

Torskehoder og fjørfeskrog er biprodukter med en kompleks sammensetning bestående av proteiner, fett, mineraler og andre næringsstoffer med høy næringsverdi og brukspotensiale. De siste årene har enzymatisk proteinhydrolyse (EPH) blitt benyttet i økende grad som en allsidig prosesseringsteknologi...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Bioøkfelles - Engineering the sensory quality of marine ingredients using "marine sensory enzymes"

Å skreddersy enzymer for en voksende biobasert industri er nøkkelen for å utvikle bransjen og skape verdier av biologiske ressurser i bioøkonomisk sammenheng. Det siste tiåret har marin sektor vist stor fremgang i å lage marine ingredienser, slik som peptider og oljer, fra industriell prosesserin...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Innovative Processing of Vegetables and Potato

I InProVe har vi utviklet bærekraftige matproduksjonssystemer som omhandler nye, innovative teknologier for bearbeiding av poteter og grønnsaker. Dette er teknologier som fører til besparelser i energi- og vannforbruk, bedre utnyttelse av svinn og restråstoff, og forbedring av sensorisk og ernæri...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

GrowPro-Sustainable bio-production of animal proteins for human consumption

Etterspørselen etter kjøtt og animalsk protein er stor og økende. En helt ny og mulig løsning på problemet er å dyrke levende muskelceller fra storfe ved bruk av bioreaktorer, helt uavhengig av dyreproduksjon. Utfordringen nå er å få til storskalaproduksjon som både er billig, miljøvennlig og eff...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

7th Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS2018): Towards a solution for pollution in a warming Arctic

Pollution is a significant threat to the Arctic environment and Norways geographical location in the Arctic imparts a certain onus on Norway to contribute towards the management of pollution in northern areas. Therefore, the 7th NETS will be held, for the first time, at Svalbard, to highlight th...

Tildelt: kr 94 343

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploring solar on-farm energy production combined with a fleet of electrical vehicles and precision agriculture for reduced GHG-emissions

På veien mot et lavutslipp-samfunn må det norske jordbruket bidra til å redusere klimagassutslippene knyttet til produksjonen av mat og fôr. Det er to tiltak som kan betraktes som «lavthengende frukter»: Reduksjon i utslippene fra traktorkjøring og reduksjon i utslippene som skyldes dårlig utnytt...

Tildelt: kr 20,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MarinRobotics - Active Robot Vision to enable Automated Sorting and Handling of Compliant Marine Raw Materials

Visjonen til MarinRobotics er utvikling av nye konsepter for fleksibel og automatisert sortering og håndtering av objekter og marint råstoff. Disse konseptene tar sikte på å muliggjøre robotene til å bedre "se og forstå" når slike objekter sorteres eller behandles automatisk etter en "se-tenk-gjø...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Climate smart use of Norwegian organic soils

Torvmark er sentrale økosystemer for å redusere klimagassutslipp fra norsk landbrukssektor. MYR-prosjektet utforsker potensialet med forhøyede vann nivå i dyrkede torvmarker, for å redusere utslipp av drivhusgasser. Mer spesifikt vil MYR gi verktøy for å støtte beslutningstaking i Norge. Disse v...

Tildelt: kr 23,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

6th International Conference on Emerging Contaminants (EmCon2018)

EmCon is an international symposium with a focus on research-based solutions to solve challenges related to the protection of the environment, and in particular increasing the knowledge about fate and occurrence of emerging contaminants in aquatic and terrestrial ecosystems. EmCon2018 aims to b...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Unlocking novel product possibilities and barriers for commercial utilization of whitefish residual raw materials onboard factory trawler

Norske fabrikktrålere innen hvitfisksektoren produserte 174 000 tonn med restråstoff (hode, rygg, skinn, slo og kutt) i 2016. Av dette ble kun 6% anvendt grunnet mangel på økonomiske insentiver og anvendelig teknologi ombord i båtene. Dagens utnyttelse av restråstoffet er begrenset til produksjon...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Implementing biochar-fertilizer solution in Norway for climate and food production benefits

I 2020 meldte Norge inn et forsterket klimamål for 2030 under Paris avtalen, på 50- 55% sammenliknet med 1990-nivå. Dersom Norge skal oppfylle dette klimamålet må det drastiske utslippskutt til. En måte å løse denne utfordringen på er å øke karbonmengden i jord, som er det største reservoaret av ...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i veterinærmedisin, NMBU

Fra høsten 2018 opprettes forskerlinjepiloter i følgende fag og ved følgende forskningsorganisasjoner: • Informatikk (Universitetet i Oslo) • Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen) (oppstart i 2017) • Ingeniørvitenskap, utvalgte sivilingeniørfag (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til Nofima (2017-2020)

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Optimal og moderne prosessering av snø- og kongekrabbe cluster

I dette prosjektet er NIR (nærinfrarød måleteknologi) utviklet for å måle kjøttfylden i levende kongekrabbe. Kjøttfylde er en viktig kvalitetsparameter, der markedet ønsker at den skal være minimum 80%. På sikt ser vi at en instrumentell kjøttfyldemåling være nyttig for fiskere, industri, og mark...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Condensed tannins from Norwegian pine and spruce bark - antiparasitic effects and potential commercial exploitation

Parasittar i mage og tarm hos småfe er eit stort problem, både økonomisk for bonden og for dyra der parasittar kan føre til sjukdom og redusert velferd. Vidare er det eit aukande problem at parasittane utviklar resistens mot preparat som blir brukt til å behandle dyra. Det er vist at moderate men...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-IPM Integrated control of root-feeding fly larvae infesting vegetable crops

I dette prosjektet har vi utviklet og forbedret metoder for å redusere avlingstap forårsaket av fluelarver som lever på røttene. Hver metode kan ses på som et av flere verktøy i en «verktøykasse», som ved samtidig bruk (integrert bekjempelse) kan gi en bedre beskyttelse mot angrep enn enkeltståen...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-IPM: IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals

Prosjektet SpotIT har som målsetning å gi kornprodusenter i Nordisk-Baltiske land bedre og mer brukervennlige modeller for varsling av bladflekksjukdommer i hvete og bygg. Aktuelle modeller skal testes og forbedres før de formidles til sluttbrukerne gjennom lokalt tilpassede beslutningsstøtte-ver...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Tilpassede matprodukter som dekker måltidsdøgnet for hjemmeboende seniorer

Basert på kunnskap om preferanser, ernæringsanbefalinger og kunnskap om kostholdsrelaterte aldringsprosesser, har MATLYST skaffe ny og nødvendig innsikt om hjemmeboende eldres daglige liv, ønsker, behov og utfordringer slik at bedre måltidsløsninger gjennom et måltidsdøgn kan utarbeides. I MATLYS...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo