0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

BERGEN, HANSE AND CHURCH ART Art and Cultural History around the North Sea during the Late Middle Ages and the Early Modern Period

Since 2013 the Germany-based Netzwerk Kunst + Kultur der Hansestädte (Network Art and Culture of the Hanseatic Cities) has been a valuable exchange platform for scholars who work on the art and cultural history of the Hanseatic cities of northern Europe. The network currently consists of 116 scho...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Research Conference "Multilingual Childhoods: education, policy and practice"

Given the recent global mobility trends, more and more children from birth to six years grow up in multilingual environments, and attend early years services in the language different from their home environment. At the same time, there is an international trend in introducing a foreign language ...

Tildelt: kr 16 718

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

GLOW - Generative Linguistics in the Old World, 7-11. May 2019

The University of Oslo will be hosting the 42nd GLOW conference (Generative Linguistics in the Old World) in the period of 7-11 May 2019. Generative linguistics is a major theoretical framework within the language sciences, and GLOW is by many considered the major European organization in formal ...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy choices and the social gradient

Prosjektet fikk i 2022 innvilget forlengelse til utgangen av 2026. Tidligere leder, I. Njølstad, har gått av med pensjon, og S. Grimsgaard er ny leder fra 1. september (WP1). Aktivitet langs prosjektets 4 hovedakser har tatt seg opp siden gjenåpning etter COVID-pandemien. 1. Tilgang til helsedat...

Tildelt: kr 50,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape (PAR)

Våren 2020 ble Norge truffet av COVID-19 pandemien. Dette prosjektet fokuserer på de kommunikasjonsutfordringene helsemyndighetene i de skandinaviske landene sto og står overfor i denne forbindelsen. Særlig fokuserer prosjektet på hvordan situasjonen er blitt annerledes på grunn av endringer i me...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Cultural Heritage Analysis for New GEnerations

Cultural Heritage Analysis for New GEnerations

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo og 2 andre

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN)

Ulikhet dreper. Fattige barn og familier fra alle deler av verden vil med større sannsynlighet leve med dårligere helse og under dårligere kår sammenlignet med de som har mer ressurser. Det er dette vi kaller sosioøkonomiske ulikheter i helse, og de har blitt observert i alle land med tilgjengeli...

Tildelt: kr 36,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EMSAFE: Employee Voice and Safety at Work in a time of Scarcity

EMSAFE-prosjektet skal undersøke hvordan arbeidstakermedvirkning ivaretas ved nedbemanninger i oljeindustrien og den omfattende omstilling som digitaliseringen innebærer. Konsekvenser av at økonomien og lønnsomheten gjentatte ganger strammes kraftig til og igjen viser bedring i petroleumsnæringen...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

UPSKILL

UPSKILL-prosjektet har vært en ambisiøs satsing med mål om å skape en global nettverksplattform som knytter sammen individer, virksomheter og læringstilbydere, og som sørger for automatisk bred kartlegging av kompetanse uavhengig av bransje. Med dette adresserte prosjektet et sentralt samfunnspr...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Terms of Agreement: The Challenge of Muslim Inclusion

TERMS-prosjektet undersøker majoritetsbefolkningens vilje til å inkludere muslimske minoriteter i det vestlige Europa med hovedvekt på Norge. Et hovedmål i prosjektet er å undersøke majoritetsbefolkningens åpenhet overfor det å inkludere muslimske minoriteter. En bærende idé er å kartlegge hvilk...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Risikoforebygging og tiltak for bedre arbeidsmiljø er viktige faktorer for å bedre kvaliteten, forhold og produktivitet på arbeidsplassen. Den pågående digitaliseringen innen petroleumsbransjen forventes å gi enorme muligheter for nye, fleksible, kostnadseffektive og interaktive prosesser samtidi...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Macroeconomics of Wealth Inequality

Formuesulikhet står for tiden høyt både på den politiske og akademiske dagsorden. Et økende antall forskningsarbeider (feks Piketty, 2014) fokuserer på hvordan ulikhet, og formuesulikhet spesielt, tilsynelatende har vokst over de siste tiårene. Innenfor makroøkonomien har det vært mye fokus på å ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The puzzle of the recent fertility decline

Utgangspunktet for forskningsprosjektet er nedgangen i fruktbarhetstallene i Norge og de andre nordiske landene siden 2010. I Norge var samlet fruktbarhetstall (SFT) 1,98 i 2009. I årene deretter har SFT falt kontinuerlig og nådd et historisk lavt nivå i 2019 med 1,53. En lignende utvikling har s...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Language-Affect Interface in Parent-Infant Communication

Language-Affect Interface in Parent-Infant Communication

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Determined to Succeed? Maturation, Motivation and Gender Gaps in Educational Achievement

I Norge og de fleste industrialiserte land får unge kvinner bedre karakterer, fullfører videregående skole i større grad og har større sannsynlighet for å ta høyere utdanning enn unge menn. Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om hvorfor jenter ser ut til å klare seg gjennomgående bedre i utd...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Visjonen til N2 har vært å utvikle fremtidens leverandører i Nord-Norge. Dette oppdraget har prosjektet fått gjennom Regjeringens Nordområdestrategi fra 2017 som har resultert i det nordnorske pilotprosjektet N2. Eierne og samarbeidspartnerne i prosjektet består av våre to / tre nordligste fylkes...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

SykFra: Sykefravær og arbeidsmiljøfaktorer: Evidens-basert HR som Innovasjon

Prosjektet har den siste tiden vist at PPS-spørreskjemaet som er utviklet av EBHR for å gjøre arbeidsmiljøkartlegginer i Norske/Nordiske forhold har utmerkede psykometriske egenskaper. Videre jobber prosjektet med to delprosjekter: 1) å identifisere hvilken effekt langtids- og korttids sykefra...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold og Telemark

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Siste kapittel - en aldringsfestival

«Siste kapittel, en aldringsfestival» er et todagers kulturarrangement som fant sted fredag 18. juni, 2021 på Fakultetet for kunst, musikk og design, og lørdag 19. juni, 2021 på Bergen Naturhistoriske museum og i muséets botaniske hage. Festivalens siktemål var å feire livets siste kapitler, utfo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Establishing a national learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transition

Millioner av unge mennesker har flyktet fra krig eller ustabilitet for å finne tilflukt i Europa. Selv om de fleste land yter bistand og tjenester for å hjelpe flyktninger med å bosette seg, står de fortsatt overfor mange utfordringer. Dette prosjektet hadde som mål å utvikle et nasjonalt og int...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion and collaboration to strengthen work participation

Målet med prosjektet er å utvikle og dokumentere virkninga av eit saumlaust tenestetilbod som er meint å styrke arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråver. Vi vil utforske korleis ein kan få til tidlege og målretta tenester og god koordinering: Korleis sikre tidleg identifisering...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

Literate - Dysleksitest for barn

Nasjonale prøver viser at over 20 % av norske førsteklassinger strever med å knekke lesekoden. Flere av disse elevene har dysleksi, og vil ha store vansker med å utvikle funksjonell lese- og skriveferdighet lenge etter begynneropplæringa. Det er velkjent at skolen ikke greier å fange opp disse el...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Knowledge status and knowledge gaps on coordinated and integrated services

Denne kunnskapsstatusen har systematisert og oppsummert funn fra nyere forskning om koordinerte tjenestetilbud til personer med sammensatte behov i Norge. Arbeidet har sett på hva som kjennetegner denne forskningen, og på hva som ses som de viktigste utfordringene og kunnskapsbehovene på området....

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog om forskning på kvensk/norskfinsk kulturarv (IMMKven)

Vandreutstillingen som har fått navnet Tuulessa-I vinden tar utgangspunkt i forskningsprosjektet IMMKven. IMMKven-prosjektet er opptatt av hvordan kvensk kulturarv kommer til uttrykk i dag, og vandreutstillingen vil vise fram forskningsfunn og inspirere til dialog med utgangspunkt i feltarbeidet....

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promoting Labour market participation of the chronically ill - a comparative study

Personer med kroniske sykdommer har høyere risiko for å bli arbeidsledig og færre muligheter på arbeidsmarkedet enn personer uten slike lidelser. Politiske målsettinger knyttet til gruppene med kroniske lidelser og deres arbeidsmarkedstilknytning har vært uttrykt siden 1960-tallet og har blitt f...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Active Citizenship Today

Active Citizenship Today er et formidlingsprosjekt som har resultert i en brosjyre som presenterer hovedfunnene fra prosjektet Active Citizenship in Culturally and Religiously Diverse Societies (ACT). I europeisk sammenheng blir det lagt stadig større vekt på viktigheten av medborgerskap og s...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

H20-ERC-European Research Council

Value Judgments and Redistribution Policies

Value Judgments and Redistribution Policies

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

H20-SOCIETY-Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies

Transnational Figurations of Displacement: Connectivity and Mobility as Solutions to Protracted Refugee Situations

Transnational Figurations of Displacement: Connectivity and Mobility as Solutions to Protracted Refugee Situations

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

H20-ERC-European Research Council

Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia

Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The demand and supply of public education

Utdanning spiller en sentral rolle for å sikre folks velvære og har en viktig sosial gevinst. Flere studier viser en sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst, og økonomisk og sosial ulikhet. Den økte betydningen av skolegang gjenspeiles av kongruente økninger i investeringer i form av tid o...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompetanse for et grønt skifte? Kunnskapsdiskurser i fag- og yrkesopplæringen

Fag- og yrkesopplæringen er den utdanningsvei som frem til våre dager har tatt hånd om de fleste elevene i videregående opplæring, men samtidig fått lite oppmerksomhet. Hvorfor det har blitt slik er vanskelig å forstå med tanke på den sentrale rolle yrker innen industri og håndverk har hatt for i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland