0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavlønnet arbeid. Vi søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært lav lønn....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Trade, Labour Markets and Health

Dette prosjektet vil gå nærmere inn på hvordan handel påvirker helse. Som mange studier allerede har dokumentert, så kan internasjonal handel påvirke helsen ved at den regulerer folks tilgang til medisiner eller tilgjengeligheten av usunne produkter som tobakk og bearbeidede matvarer. Handel kan ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Engasjement i helse og helse i engasjement. Forløpere til og utfall av jobbengasjement blant pleiepersonell i sykehjem og omsorgsboliger.

Andelen eldre i befolkningen, både i Norge og andre deler av verden, øker raskt. Dette skjer parallelt med at andelen av befolkningen som er i arbeidsfør alder går ned. Denne demografiske utviklingen medfører et betydelig press på helsevesenet og gir økt etterspørsel etter langtids helse- og omso...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Akershus

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Can Motivational Interviewing facilitate Return-to-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? a randomised trial within NAV

Muskelskjelett (MSK) sykdommer, skader og plager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å bidra til raskere retur til arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NA...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Childhood gap, Parenting Styles and Life Time Inequality

Forskjeller viser seg tidlig i livet, gjerne før skolestart og forsterkes over tid til voksen alder, og bringes over til over til neste generasjon. Hvor mye kan forklares av foreldrelotteriet; hvor mye de investerer av tid og krefter, er essensielt for å forstå hvorfor forskjellene i persistens o...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Persistent Passion for Professional Education - Consequences for student completion and dropout

Prosjektet har studert fullføring og frafall i høyere utdanning. Sammenligning har stått sentralt i prosjektet, både av ulike utdanningsretninger, institusjoner og land. Landene vi har sammenlignet er Norge, Danmark og Storbritannia. Prosjektet har på ulike måter vist at frafall kan skyldes en re...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Health And Skills Requirements in the Labour Market

Prosjektet tar for seg nye endringer i krav til kvalifikasjoner og helse i arbeidsmarkedet som følge av teknologisk endring og globalisering. Vi oss av registerdata i hovedsak fra Norge, men også fra USA, der vi samarbeider med Harvard University og NBER. Fra 1990 tallet til midten av 2000 talle...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Håndtering av personsikkerhet i komplekse bygg og anleggsprosjekter

Bygg- og anleggsbransjen er preget av en betydelig høyere ulykkesfrekvens enn andre sammenlignbare næringer. Bransjen preges også av økende organisatorisk kompleksitet, og sammen med et høyt antall grensesnitt og avhengigheter, øker dette sannsynligheten for ulykker. Næringen har de siste årene v...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

We know Individual Placement and Support (IPS) works in clinical trials. Can it improve outcomes for patients in the real world?

Psykiske lidelser er nå den vanligste årsaken til uførhet i de fleste vestlige land, og andelen personer som blir uføre med psykiske lidelser har økt de siste tiårene. Kun fem til ti prosent av personer med schizofrenidiagnose er i arbeid i Norge. Deltakelse i arbeidslivet kan øke livskvaliteten ...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

(Dis-)Assembling the Life Cycle of Container Ships. Global Ethnographic explorations into Maritime Working Lives.

Nesten alle varer vi omgir oss med har tilbakelagt en lang skipsreise, og containerskipet er i dag blitt et av de viktigste symbolene på økonomisk globalisering. Betydningen av containerskipet som et symbol for globalisering, vanligvis brukt for å visualisere «global virksomhet» i media, står der...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The decline in employment and the rise of its social gradient

Prosjektets hovedmål har vært å identifisere og analysere mekanismene bak reduserte sysselsettingsrater i yngre aldersgrupper, herunder den forsterkede sammenhengen mellom sosial bakgrunn og sysselsetting. Siden midten av 1980-tallet har sysselsettingsratene blant unge og middelaldrende personer...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

There is strong evidence that patients with severe mental illness can be successfully employed. Is the effect sustainable long-term?

Psykisk lidelse er den vanligste årsak til uførhet i de fleste vestlige land, og andelen personer som blir uføre med bakgrunn i psykiske lidelser har økt de siste tiårene. Bare fem til ti prosent av personer med schizofrenidiagnose i Norge er i arbeid. Deltakelse i arbeidslivet kan øke livskvalit...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unfit or unqualified? Understanding the impact of health and qualifications on school and labour market exclusion

Populærvitskapleg framstilling - Oppdatert (Norsk) I prosjektet analyseres samspillet mellom helse, kvalifikasjoner og arbeidsmarkedsutfall innenfor to forskjellige rammer: (i) For sysselsatte som opplever omstilling i jobben, undersøker vi hvilke egenskaper (helse og kvalifikasjoner) som er avgj...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

PREVENTING SICK LEAVE AND MARGINALIZATION IN YOUNG ADULTS

Hele 14 millioner unge i alderen 15-29 i Europa står utenfor utdanning og arbeid - såkalte NEETs på engelsk. Tall fra SSB viser at 11,2 prosent av unge i Norge aldersgruppen mellom 15 og 29 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2020. Det er en mangel på kunnskap om hvilke ti...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects of workplace initiatives on sick leave and work participation - new statistical and causal models to utilise population registries

Sykefravær, uførhet og frafall fra arbeidslivet er en byrde både for individer og for samfunnet generelt, og spesielt for helse og velferdstjenestene. Det å redusere sykefravær og øke arbeidsdeltakelsen er viktige politiske mål, men det har vært få systematiske evalueringer av de tiltak som har b...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Dealing with depths: systems biology of health preservation in professional saturation diving

Dykkere i petroleumsindustrien arbeider i krevende omgivelser der de utsettes for vesentlige endringer i fysiske, kjemiske og biologiske miljøfaktorer. Moderne utstyr og prosedyrer begrenser risikoen for ulykker under dykking, men det er fortsatt mye vi ikke vet om de fysiologiske mekanismene som...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of job-exposure-models for risk assessment of benzene exposure.

Målsettingen for prosjektet var å utvikle statistiske modeller for å estimere eksponering for benzen blant stillingsgrupper med antatt eksponering på olje- og gassinstallasjoner under gitte prosessbetingelser. Modellene skulle bygges opp på grunnlag av resultater fra eksponeringsmålinger av benze...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Exposure-related risks of cancer in Norwegian offshore petroleum industry workers

Boring etter petroleum på norsk sokkel begynte midt på 1960-tallet, og den første oljen ble produsert i 1971. Aktiviteten vokste hurtig gjennom 1980-tallet, og ved utgangen av 2016 ble det produsert gass og olje på 80 felt. Arbeid i offshoreindustrien pågår under barske forhold som utfordrer arbe...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politisk...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Coping with flexibility. Behavioral adaptations to the new pension system and their consequences in a lifetime perspective

Hensikten med «Coping...»-prosjektet har vært å analysere hvordan eldre arbeidstakere i Norge tilpasser seg den nye fleksibiliteten i det reformerte pensjonssystemet. Vi har særlig tatt utgangspunkt i det som kan se ut som et paradoks - at andelen som begynner å ta ut pensjon tidlig har økt klart...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HIRE? A mixed-method examination of disability and employers inclusive working life practices

Formålet med HIRE-prosjektet er å bidra med kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere med funksjonsnedsettelser. Prosjektet inkluderer fire delstudier og ble gjennomført i nært samarbeid med partnere fra Sverige og USA, og representanter fra NAVs arbeidslivssentre i Ak...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Working Multilingually

"Hva språk har å si" er en film om språk, mangfold og arbeid. Det er både fordeler og utfordringer ved språklig mangfold på arbeidsplassen. Språklig mangfold står i tett sammenheng med rekruttering av arbeidskraft, internasjonalt samarbeid og behovet hos kunder, pasienter og andre. Det både øker ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

Alders- og livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare, særlig i norsk samfunnsvitenskapelig forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2026

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inequality and social sustainability of the Norwegian pension system after the reform

Effektivitet og ulikhet I en ny studie (Andersen, Markussen og Røed, 2021: Pension Reform and the Efficiency-Equity Trade-Off: Impacts of Removing an Early Retirement Subsidy, doi: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2021.102050 , ser vi på forskjeller i responsen på reformen etter alder 62, og hvo...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking

Eit tettare og meir strukturert samarbeid mellom friskliv i kommunane, lokale helsetenester, lokalt Nav, arbeidsgjevar og spesialisthelsetenesta, kan bidra til å heve kompetansen i kommunane og sikre kvalifisert oppfølging av sjukemelde personar med særlege behov, på eit tidlegare tidspunkt enn i...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Telemark

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Enabling implementation of interventions in the first line services towards risky alcohol use (The WIRUS- project)

WIRUS-prosjektet ser på alkoholbruk og konsekvenser det har for arbeidsdeltagelse. Alkohol er den tredje dominerende årsaken til sykdom i verden, og risikofylt bruk av alkohol bidrar som en årsakskomponent i mer enn 200 ulike sykdommer og skader. WIRUS-prosjektet fokuserer på de som drikker mer a...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Astronaut - a crowdsourced recruiting platform where people can refer candidates to companies looking for talent

Passive talenter er de talentene som ikke aktivt søker etter en ny jobb, men kan være interessert i å bytte jobb om den rette muligheten kommer deres vei. Ifølge LinkedIn er 75% av potensielle kandidater i denne kategorien, men selskaper har ingen gode metoder for å nå ut til dem. Astronaut er e...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Pathways to work. Achieving coordinated services in work integration of groups on the margins of the labour market - INTEGRATE

Formålet med INTEGRATE har vært å utvikle et kjernemiljø for forskning om koordinert innsats for å oppnå arbeidsinkludering for grupper som er marginalisert i arbeidsmarkedet. Begrunnelsen var at helhetlige og sammenhengende brukerforløp rettet mot arbeidslivdeltakelse fordrer koordinert innsats ...

Tildelt: kr 24,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unpacking the modern working class: Life chances, social cohesion and recognition in an age of migration

Med det overraskende valget av Donald Trump, så vel som Brexit-valget, kom spørsmål om den moderne arbeiderklassen igjen på agendaen. Dette er en kategori som er dårlig forstått i dagens samfunnsvitenskap, ikke minst i Norge. For å beskrive dagens arbeiderklasse, deres politiske orientering, livs...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustaining the welfare and working life model in a diversified society

Prosjektets mål har vært å (i) undersøke effekter av eksponering for etnisk mangfold på tillit, og (ii) studere hvordan kulturelle faktorer i innvandreres opprinnelsesland påvirker integrasjonen over generasjoner i Norge med særlig fokus på overføring av kjønnsnormer og politisk deltakelse og (ii...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo