327 prosjekter

JPIHDHL-JPI Mat og helse

METADIS: Sulfur amino acids, energy metabolism and obesity

Overvekt og fedme er et økende problem over hele verden. Verdens helseorganisasjon rapporterer at 1,9 milliarder mennesker var overvektige og 650 millioner var fete i 2016. Fedme er forbundet med økt risiko for kroniske sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft og dødelighet. I løpet a...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Self-assembly of nanoparticle structures for optics applications. Anna Stephenson

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bidrag til NordForsk utlysningen nordic health data reserch project on COVID-19

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Catching-up with metastatic colorectal cancer heterogeneity

Tarmkreft er den nest mest vanlige kreftsykdommen i Norge, og spredning til leveren er den viktigste årsaken til død som følge av tarmkreft. I dette prosjektet vil vi gjøre omfattende molekylære analyser av metastaser fra tarmkreft, og bruke de molekylære profilene til å finne nye effektive behan...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

ADHD medication rates vary between regions. Are restrictive or liberal ADHD prescription practices better for long-term prognosis?

Det er godt dokumentert i 185 randomisert kontrollerte studier (RCTer) at stimulerende medisiner er nyttige for pasienter med ADHD. Dette er ukontroversielt i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Pasienter henvist til BUP har ofte noen symptomer forenlig med ADHD, men det kan samtidig være and...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Flexible Assertive Community Treatment How is the model adapted and implemented in different Norwegian contexts?

Formålet med prosjektet er å studere hvordan Flexible Assertive Community Treatment (FACT) oversettes og implementeres i ulike norske kontekster, og å undersøke nytteverdien for pasientene. FACT-modellen er utviklet i Nederland og USA (ACT), innenfor andre organisatoriske, strukturelle og geograf...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering

Refusjon av støtte til OA

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Artificial intelligence - a novel tool in assisted reproduction technology

Fruktbarheten har gått ned i mange industrialiserte land de siste tiårene. Dette kan delvis skyldes sosiale og økonomiske forhold, men også en mulig økning i problemer med å få barn. Mellom 10 og 15% av par er ufrivillig barnløse. Metoder for assistert befruktning, det vil si befruktning utenfor ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Nordic PerMed: Nordisk collaboration for personalized medicine

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Pragmatic Trial for HIV Pre-Exposure Prophylaxis Roll-Out in Tanzania

I løpet av det siste tiåret har forekomsten av hiv blitt nesten halvert i Tanzania (prevalensen i den voksne befolkningen har sunket fra 8.% til 4.7%). Hivforekomsten er imidlertid nær fem ganger så høy blant menn som har sex med andre menn (MSM) og blant kvinner som selger sex (KSSS). Det er nå ...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Prevention of sudden cardiac death in young individuals - early detection of cardiomyopathies and personalized recommendations

Mer enn halvparten av alle hjertedødsfall skjer plutselig. Hos unge er plutselig hjertedød ofte den første manifestasjon av en arvelig hjertemuskelsykdom som gir livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Fysisk aktivitet kan trigge disse hjerterytmeforstyrrelsene og hjertetans skjer ofte på offentlig...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Defining the long-term outcome of psychotic disorders: Calculating risk.

Utviklingen av en alvorlig psykiske lidelse er vanskelig å forutsi på enkelt-person nivå. Noen har god behandlingsrespons og kommer seg raskt og fullstendig, mens andre har tilbakefall eller vedvarende symptomer og dårlig funksjon. Mer konkret kunnskap om disse forskjellene er nødvendig for å...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW)

Fysisk aktivitet er viktig for å fremme barn si helse og utvikling. Det er imidlertid aukande bekymring knytt til lågt fysisk aktivitetsnivå hjå barnehagebarn. Ettersom 97% av 3-5 år gamle barn i Noreg går i barnehagen, er barnehagen ein unik arena for fremming av fysisk aktivitet, helse og utvik...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Biomarkers to predict individual risk of dementia in Parkinsons disease

Parkinsons sykdom rammer over 1,2 millioner mennesker i Europa og er den nevrologiske lidelsen som i fremtiden forventes å øke mest i utbredelse. Opp mot 80 % av pasienter med Parkinsons sykdom utvikler demens, som i stor grad påvirker pasientens livskvalitet, pårørendebelastning og helsekostnade...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

HEALTHx2: patient-centered approaches for studying the effectiveness and reproductive safety of antidepressant medication in perinatal women

Psykiske lidelser er ikke uvanlige blant gravide og nybakte mødre. Et betydelig antall kvinner kan ha behov til antidepressiva behandling i tiden rundt graviditet. For å beskytte både mor og barn, er det nødvendig å veie fordelen av antidepressiva behandling for moren opp mot risiko av den ubehan...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanistic understanding of epigenetic inheritance to improve the outcome of in vitro fertilization in the clinic

For at et nytt individ skal utvikle seg fra et befruktet egg til et embryo er det avgjørende at de rette områdene av genomet (DNA-molekylet), og genene som ligger i disse områdene, blir aktivert. Kontrollen over det befruktede egget skal overføres fra egget til det nydannede embryoet. En nøkk...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Forskerdrevet fagkonferanse for GLOBVAC programmet 2020

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Prenatal BRCA1 methylation and breast and ovarian cancer risk.

Gen-aktivitet reguleres gjennom såkalte promoter, som kan sees på som genenes av-og-på brytere. Av- og på-skruing av gen-aktivitet er en normal prosess i celler. Tumor suppressorer er gener som håndterer vitale prosesser i cellenes aktivitet, inkludert vekstarrest, samt reparasjon av DNA, som res...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The intrauterine redox state and telomere length in the newborn

Grunnen til at vi er interessert i å studere telomerlengde er fordi lengre telomerer er forbundet med økt risiko for kreft, mens kortere telomerer er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdommer ?to sykdomsgrupper som i stor grad definerer levealder hos mennesker. I gjennomsnittet har kvi...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Purification, characterization, and structure determination of a novel antibiotic highly active against Streptococcus pneumoniae

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker over hele verden. Dette forringer nytten av antibiotika, en gruppe stoffer som har reddet millioner av liv og muliggjort utviklingen av moderne medisin. Baksiden av medaljen er at deres utbredte bruk bidrar til en økning i forekomsten av antibio...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

PROTECT: Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma-A cross-border study of health service utilization and prescriptions

Formålet med PROTECT (Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma) er å utvikle kunnskap for å styrke helsetjenestens beredskap mot terrorangrep og lignende katastrofer. Forskningen viser at en betydelig andel av de som rammes ikke får tilstrekkelig helsehjelp. Prosjektet har v...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promoting Labour market participation of the chronically ill - a comparative study

Personer med kroniske sykdommer har høyere risiko for å bli arbeidsledig og færre muligheter på arbeidsmarkedet enn personer uten slike lidelser. Politiske målsettinger knyttet til gruppene med kroniske lidelser og deres arbeidsmarkedstilknytning har vært uttrykt siden 1960-tallet og har blitt f...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT (STAMI)

...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

- Nye innovasjoner og bedrifter fra hjerneforskning

Nansen Neuroscience Network ble opprettet i 2010 på initiativ fra to av våre fremste akademiske institusjoner, Universitetet i Oslo og NTNU. Foreningen ble stiftet av 23 medlemmer den 11. mai 2010. Nettverket er organisert som en non-profit uavhengig medlemsforening, registrert med vedtekter i Fo...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

School and community-based student-driven dengue vector control and monitoring in Myanmar: A cluster randomized controlled trial

Dengue er den vanligste og mest utbredte virussykdommen som spres av mygg. Det er mer enn 390 millioner infeksjoner og 20.000 dødsfall hvert år. Det finnes ingen effektive vaksiner, medisiner eller behandlinger for dengue. Derfor kontrolleres dengue-overføring hovedsakelig gjennom myggkontroll. M...

Tildelt: kr 20,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Modernizing the GP scheme: towards sustainable health policy

Fastlegen spiller og skal spille en viktig rolle i det samlede helsesystemet, og fastlegen har en nøkkelrolle i et samhandlingsperspektiv. Det er hos fastlegen befolkningen får dekket sine primærlegebehov, og fastlegen skal bidra til at dette skjer med kontinuitet. I prosjektet studerer vi fa...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ME/CFS forskerkonferanse 2018

ME/CFS Forskerkonferanse 26.-27. november 2018 Vertskap Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Forskerkonferansen omfatter en åpen konferanse for forskere over 2 x 1/2 dag. Målgruppen for forskerkonferansen er både etablerte ME/CFS-forskere og fors...

Tildelt: kr 83 053

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Migration: Health in everything we do #MigrationHealth2018 National Conference, Bergen 15-16 November 2018

Research on migration and inequality in healthcare is by nature complex, interdisciplinary and in need of new ideas at the interface of theory and practice. The “Migration: Health in everything we do” (#MigrantHealth2018) conference addresses these needs by bringing the latest migration and healt...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Gjennomføring av to nasjonale konferanser innen habiliteringsforskning (2018/2019)

Forskningsnettverket "Norsk akademi for habiliteringsforskning" ble opprettet i 2010, hvor 2 representanter fra hver av helseforetakene ble invitert inn i nettverket. Ledelsen av nettverket går på omgang mellom helseforetakene, hvor gjennomføring av årlig nasjonal forskningskonferanse er hovedopp...

Tildelt: kr 45 860

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Konferanse om organisering og finansiering av forskning på effekt av folkehelsetiltak

Tema for pre-konferansen er tiltaksutvikling og tiltaksforskning. Målet med pre-konferansen er å drøfte begrensningene og mulighetene for et tettere samarbeid om tiltaksutvikling i forvaltningen på ulike nivåer og tiltaksevaluering som skjer i forskningsmiljøer. Vi ønsker også å vise frem aktuell...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo